reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/167/09 Rady Gminy Narew

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9 946 872 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 9 170 582.zł,
- majątkowe w wysokości 776 290.zł, zgodnie z zapisami § 17 Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 029 962 zł, z tego
- bieżące w wysokości 9 747 854 zł,
- majątkowe w wysokości 2 282 108 zł, zgodnie z zapisami § 18 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - .58 000 zł,
2) celową w wysokości - 2 000 zł,
z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 2 000 zł,
§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 
a) zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem 1a
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 747 858 zł, zgodnie z załącznikiem nr2.
§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 083 090 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 589 354 zł,,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 493 736.zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 265 345 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 182 255 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 1 589 354 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek - w kwocie 182 255 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 
§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: przychody - 152 000 zł; koszty - 152 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 
§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 49 000 zł,
2) wydatki - 47 584 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr1a,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 100 000 zł,
3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 10 000 zł,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela
Dział, Rozdział, Paragraf TREŚĆ Projekt planu na 2010 rok w tym:
dochody
związane z realizacją
zadań z 
zakresu adm.
Rządowej
i innych
zleconych j.s.t.
innymi
ustawami
Środki
na
finans. wyd.
narealiz. zad. z 
udz.śr.art.5
ust.1 pkt
2i3 u.f.p.
dochody
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 715 748 0 459 748 709 748
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 459 748 0 459 748 459 748
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 459 748 459 748 459 748
01095 Pozostała działalność: 256 000 0 0 250 000
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 250 000 250 000
-
020 Leśnictwo 1 000 0 0
02095 Pozostała działalność: 1 000 0 0
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną gaz i wodę 10 000 0 0
40002 Dostarczanie wody 10 000 0 0
0830 wpływy z usług 10 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 5 000 0 5 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 5 000 0 5 000
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 000 5 000
710 Działalność usługowa 160 000 0 0
71095 Pozostała działalność: 160 000 0 0
0830 wpływy z usług 160 000
-
750 Administracja publiczna 65 000 64 000 0
75011 Urzędy Wojewódzkie: 64 500 64 000 0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 64 000 64 000
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500
-
75023 Urzędy Gmin: 500 0 0
0690 Wpływy z różnych opłat 200
0970 Wpływy z różnych dochodów 300
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 728 728 0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 728 728 0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 728 728
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 719 813 0 0
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 2 000 0 0
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 000
-
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 790 000 0 0
0310 podatek od nieruchomości 1 657 000
0320 podatek rolny 15 000
0330 podatek leśny 70 000
0340 podatek od środków transportowych 42 000
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 6 000
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 627 600 0 0
0310 podatek od nieruchomości 250 000
0320 podatek rolny 180 000
0330 podatek leśny 35 000
0340 podatek od środków transportowych 110 000
0360 podatek od spadków i darowizn 20 000
0430 wpływy z opłaty targowej 2 600
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 99 000 0 0
0410 wpływy z opłaty skarbowej 15 000
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70 000
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 14 000
-
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 1 200 713 0 0
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1 199 713
0020 podatek dochodowy od osób prawnych 1 000
75647 Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych 500
0690 wpływy z różnych opłat 500
-
758 Różne rozliczenia 3 771 621 0 0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 049 827 0 0 0
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 3 049 827
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 710 794 0 0
2920 subwencja ogólna z budżetu państwa 710 794
-
75814 Różne rozliczenia finansowe: 11 000 0 0 0
0920 - pozostałe odsetki 10 000
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000
-
801 Oświata i wychowanie 135 962 0 0 57 542
80101 Szkoły Podstawowe: 109 942 0 0 57 542
0830 wpływy z usług 32 000
0920 pozostałe odsetki 400
0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 57 542 57 542
80104 Przedszkola 25 620 0 0 0
0690 wpływy z różnych opłat 25 620
80110 Gimnazja: 400 0 0 0
0920 pozostałe odsetki 400
852 Pomoc społeczna 1 202 000 794 000 0 0
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 794 000 794 000 0 0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 794 000 794 000
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6 000 0 0 0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 000
-
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 262 000 0 0 0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 262 000
85216 Zasiłki stałe 83 000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 83 000
-
85219 Ośrodki pomocy społecznej: 57 000 0 0 0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 57 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 160 000 0 0 4 000
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 70 000 0 0 0
0830 wpływy z usług 70 000
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 80 000 0 0 0
0830 wpływy z usług 80 000
90095 Pozostała działalność: 10 000 0 0 4 000
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 000
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 000 4 000
RAZEM 9 946 872 858 728 459 748 776 290
§ 14. Określa się szczegółowy plan wydatków - tabela
Dział, Rozdział, Paragraf TREŚĆ Projekt planu na 2010 rok w tym:
Wydatki
związane
z realizacją
zadań z 
zakresu adm.
rządowej
i innych
zleconych j.s.t. innymi
ustawami
Środki
na finans.
wyd. na
realiz. zad. z 
udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3 u.f.p.
Wydatki
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 769 858 0 747 858 747 858
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: 747 858 0 747 858 747 858
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 288 110 288 110 288 110
6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 459 748 459 748 459 748
01030 Izby rolnicze: 6 000 0 0
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 000
01095 Pozostała działalność 16 000 0 0 0
4300 zakup usług pozostałych 16 000
600 Transport i łączność 195 000 0 0 150 000
60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000 0 0 150 000
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150 000 150 000
60016 Drogi publiczne gminne: 45 000 0 0 0
4210 zakup materiałów i wyposażenia 30 000
4300 zakup usług pozostałych 15 000
710 Działalność usługowa 45 000 0 0
71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 20 000 0 0
4300 zakup usług pozostałych 20 000
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne: 25 000 0
4300 zakup usług pozostałych 25 000
-
750 Administracja publiczna 1 716 795 64 000 0 11000
75011 Urzędy Wojewódzkie: 64 000 64 000 0 0
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48 000 48 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8 200 8 200
4120 składki na Fundusz Pracy 1 200 1 200
4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000
4300 zakup usług pozostałych 3 100 3 100
4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000 1 000
4430 różne opłaty i składki 100 100
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400 400
-
75022 Rady Gmin: 64 060 0 0
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 46 560
4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 000
4300 zakup usług pozostałych 3 000
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800
4410 podróże służbowe krajowe 1 200
4420 podróże służbowe zagraniczne 2000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 500
75023 Urzędy Gmin: 1 482 801 0 0 11 000
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 900
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 930 000
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 66 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 149 000
4120 składki na Fundusz Pracy 23 000
4170 wynagrodzenia bezosobowe 21 000
4210 zakup materiałów i wyposażenia 42 600
4260 zakup energii 20 000
4270 zakup usług remontowych 20 000
4280 zakup usług zdrowotnych 2 000
4300 zakup usług pozostałych 63 000
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 11 200
4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 16 100
4410 podróże służbowe krajowe 29 000
4420 podróże służbowe zagraniczne 2 000
4430 różne opłaty i składki 5 500
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 001
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 500
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 20 000
4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 10 000
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11000 11 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 16 000 0 0
4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 000
4300 zakup usług pozostałych 8 000
-
75095 Pozostała działalność: 89 934 0 0
3030 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 800
4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 30 000
4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000
4300 zakup usług pozostałych 6 000
4430 różne opłaty i składki 25 000
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 834
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 300
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI 728 728 0 0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: 728 728 0 0
4210 zakup materiałów i wyposażenia 600 600
4300 zakup usług pozostałych 128 128
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 128 551 0 0
75405 Komendy powiatowe policji 300 0 0
4360 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 300
75412 Ochotnicze Straże Pożarne: 125 751 0 0
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 550
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 24 000
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 650
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 500
4120 składki na Fundusz Pracy 800
4210 zakup materiałów i wyposażenia 30 000
4260 zakup energii 32 000
4270 zakup usług remontowych 4 000
4280 zakup usług zdrowotnych 500
4300 zakup usług pozostałych 18 000
4410 podróże służbowe krajowe 500
4430 różne opłaty i składki 8 000
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 251
4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000
-
75414 Obrona cywilna: 2 500 0
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000
4410 podróże służbowe krajowe 500
4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000
757 Obsługa długu publicznego 40 000 0 0
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 40 000 0 0
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego .kredytów i pożyczek 40 000
758 Różne rozliczenia 60 000 0 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe: 60 000 0 0
4810 rezerwy 60 000
801 Oświata i wychowanie 3 695 613 0 0 115 083
80101 Szkoły podstawowe 2 008 319 0 0 115 083
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 76 000
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 180 000
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 77 246
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 183 000
4120 składki na Fundusz Pracy 32 000
4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 000
4210 zakup materiałów i wyposażenia 141 000
4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 5 000
4260 zakup energii 55 000
4270 zakup usług remontowych 20 000
4280 zakup usług zdrowotnych 1 000
4300 zakup usług pozostałych 35 000
4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 700
4410 podróże służbowe krajowe 1 000
4430 różne opłaty i składki 7 000
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 190
4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 100
4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencje 5 000
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 083 115 083
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 66 516 0
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 050
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 39 600
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 900
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 800
4120 składki na fundusz pracy 1 270
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 800
4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 1 700
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 396
80104 Przedszkola 210 087 0
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 145 000
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 500
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 23 800
4120 składki na Fundusz Pracy 4 000
4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000
4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 2 000
4300 zakup usług pozostałych 600
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 187
-
80110 Gimnazja: 940 164 0
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 000
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 622 380
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 51 160
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 106 720
4120 składki na Fundusz Pracy 15 150
4210 zakup materiałów i wyposażenia 16 500
4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 7 500
4270 zakup usług remontowych 8 500
4280 zakup usług zdrowotnych 2 500
4300 zakup usług pozostałych 15 000
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 900
4410 podróże służbowe krajowe 1 770
4430 różne opłaty i składki 3 200
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 184
4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 200
4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 000
-
80113 Dowożenie uczniów do szkół: 254 800 0
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 100
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8 000
4120 składki na Fundusz Pracy 1 500
4210 zakup materiałów i wyposażenia 26 000
4270 zakup usług remontowych 5 000
4300 zakup usług pozostałych 155 000
4430 różne opłaty i składki 2 700
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 654 0
4410 podróże służbowe krajowe 5 000
4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 654
-
80148 Stołówki szkolne 167 434 0 0 0
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 124 634
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 20 000
4120 składki na Fundusz Pracy 3 500
4270 zakup usług remontowych 2 500
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000
80195 Pozostała działalność 32 639 0 0 0
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 639
851 Ochrona zdrowia 73 000 0
85153 Zwalczanie narkomanii 2 000 0
4300 zakup usług pozostałych 2 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 70 000 0
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 12 000
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 120
3110 świadczenia społeczne 16 000
4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000
4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 500
4300 zakup usług pozostałych 28 080
4410 podróże służbowe krajowe 500
4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800
-
85195 Pozostała działalność: 1 000 0 0 0
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000
-
852 Pomoc społeczna 1 394 931 794 000 0 0
85202 Domy pomocy społecznej 22 000 0 0 0
4300 zakup usług pozostałych 22 000
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 794 000 794 000 0 0
3110 świadczenia społeczne 766 180 766 180
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 16 000 16 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4 000 4 000
4120 składki na Fundusz Pracy 375 375
4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 345 3 345
4300 zakup usług pozostałych 2 000 2 000
4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500 500
4410 podróże służbowe krajowe 500 500
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 600
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 500
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 6 000 0 0 0
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 6 000
-
85214 Zasiłki i pomoc w naturze: 302 000 0 0 0
3110 świadczenia społeczne 302 000
-
85215 Dodatki mieszkaniowe: 4 000 0 0 0
3110 świadczenia społeczne 4 000
85216 Zasiłki stałe 83 000 0 0 0
3110 świadczenia społeczne 83 000
-
85219 Ośrodki pomocy społecznej: 183 931 0 0 0
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. 1 280
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 137 000
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 700
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21 000
4120 składki na Fundusz Pracy 3 300
4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 300
4280 zakup usług zdrowotnych 550
4300 zakup usług pozostałych 2 000
4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 500
4410 podróże służbowe krajowe 2 000
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 001
4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500
-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 500 0 0 0
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2 500 0 0 0
2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 500
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000 0 0 0
4430 różne opłaty i składki 1 000
-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 75 516 0 0 0
85401 Świetlice szkolne: 75 516 0 0 0
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. 3 750
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 50 170
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 800
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8 800
4120 składki na Fundusz Pracy 1 500
4210 zakup materiałów i wyposażenia 500
4240 zakup pomocy naukowych 500
4270 zakup usług remontowych 3 000
4410 podróże służbowe krajowe 100
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 396
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 287 005 0 0 1 148 702
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 125 751 0 0 0
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. 400
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 31 000
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 300
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 400
4120 składki na Fundusz Pracy 1 050
4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000
4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000
4260 zakup energii 46 000
4270 zakup usług remontowych 15 000
4280 zakup usług zdrowotnych 500
4300 zakup usług pozostałych 2 500
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinni 3 500
4410 podróże służbowe krajowe 500
4430 różne opłaty i składki 5 000
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001
4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 500 0 0 0
4430 różne opłaty i składki 4 500
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych: 130 000 0 0 0
4170 wynagrodzenia bezosobowe 12 000
4210 zakup materiałów i wyposażenia 15 000
4300 zakup usług pozostałych 15 000
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinni 8 000
4430 różne opłaty i składki 80 000
90015 Oświetlenie ulic: 1 402 702 0 0 1 113 702
4260 zakup usług pozostałych 250 000
4270 zakup usług remontowych 39 000
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 113 702 1 113 702
90095 Pozostała działalność: 1 624 052 0 0 35 000
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. 6 200
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 300 500
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 48 000
4120 składki na Fundusz Pracy 8 000
4170 wynagrodzenia bezosobowe 20 000
4210 zakup materiałów i wyposażenia 330 000
4260 zakup energii 30 000
4270 zakup usług remontowych 40 000
4280 zakup usług zdrowotnych 2 000
4300 zakup usług pozostałych 100 000
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinni 10 000
4410 podróże służbowe krajowe 1 000
4430 różne opłaty i składki 30 000
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 352
4480 podatek od nieruchomości 630 000
4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000 35 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 542 465 0 0 109 465
92109 Domy i Ośrodki Kultury: 273 000 0 0 0
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury 258 000
4270 zakup usług remontowych 15 000
92116 Biblioteki: 261 465 0 0 101 465
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury 160 000
6220 Dotacja celowaz budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 101 465 101 465
92120 Ochrona i konserwacja zabytków 8 000 0 0 8 000
6230 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 000 8 000
926 Kultura fizyczna i sport 2 000 0 0 0
92601 Obiekty sportowe: 2 000 0 0 0
4260 zakup energii 2 000 0
RAZEM 12 029 962 858 728 747 858 2 282 108
§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/167/09
Rady Gminy Narew
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXIX/167/09
Rady Gminy Narew
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1a.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 roku
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/167/09
Rady Gminy Narew
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/167/09
Rady Gminy Narew
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIX/167/09
Rady Gminy Narew
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Narew w 2010 roku
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIX/167/09
Rady Gminy Narew
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 rok
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIX/167/09
Rady Gminy Narew
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama