Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/177/10 Rady Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały o zasadach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi właśność Powiatu Siemiatyckiego na okres dłuższy niż 3 lata

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 8, lit. a i art 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 68, ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782 z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007r Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009r Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590) Rada Powiatu Siemiatyckiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/109/2000 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 25 sierpnia 2000r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 24 poz. 336) zmienionej Uchwałą Nr XXVII/181/01 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 7 września 2001r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 53, poz. 887), uchwałą Nr XXXIII/243/02 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 kwietnia 2002r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 19, poz. 487), uchwałą Nr XXXVI/179/05 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 grudnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2006r. Nr 36, poz. 418) oraz uchwałą Nr XIII/95/08 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 27 marca 2008r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2008r. Nr 99, poz. 978) wprowadza się następującą zmianę:
1) W § 8 ust. 1, pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3/ zbywalnych jako lokal mieszkalny - w wysokości do 80%, a w przypadku dokonania zapłaty jednorazowo - do 90% bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

mgr inż. Bogusław Zduniewicz
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe