Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/229/10 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 19 marca 2010r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchowola

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6, ust. 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238; Nr 191, poz. 1369; Nr 247, poz. 1821; z 2008r. Nr 145, poz 917; Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 1, poz. 1; Nr 56, poz. 458; Nr 67, poz. 572; Nr 97, poz. 800; Nr 213, poz. 1650; Nr 219, poz. 1706) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego i za warunki pracy oraz należne inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Suchowola stanowiący załącznik Nr 1.
§ 2. Ustala się regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiagnięcia dydaktyczno-wychowawcze stanowiący załącznik Nr 2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady

Jacek Kaczorowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/229/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 19 marca 2010 r.
REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SUCHOWOLA
Rozdział 1
PRZEPISY WSTĘPNE
§ 1. 1. Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchowola.
2. Regulamin określa:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy.
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli;
4) wysokość i warunki przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę - ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
2) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.);
3) szkole - rozumie sie przez to szkołę i placówkę, dla której organem prowadzącym jest Gmina Suchowola.
Rozdział 2
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z ustawą i rozporządzeniem.
§ 4. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
§ 5. Fakt nabycia prawa do dodatku oraz jego wysokość potwierdza nauczycielowi - dyrektor szkoły, dyrektorowi - Burmistrz Suchowoli.
§ 6. Dodatek za wysługę lat wypłaca sie z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
Rozdział 3
DODATEK MOTYWACYJNY
§ 7. Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny stosownie do stopnia spełnienia kryteriów, określonych w § 8 ust.2 z zastrzeżeniem § 12.
§ 8. 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu 5 miesięcy w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchowola.
2. Kryteria przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
d) organizowanie i aktywne prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
e) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej.
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
h) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
c) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) organizowanie współdziałania instytucji, organizacji i osób na rzecz rozwoju szkoły lub placówki,
e) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły lub placówki.
3. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 8 ust. 2 jest spełnianie następujących kryteriów:
1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w tym: wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej i gospodarczej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem warunków bhp i p.poż.;
2) realizacja planu finansowego szkoły, w tym również pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
3) dbałość o mienie: przeglądy techniczne, prace remontowe, czystość i estetyka szkoły;
4) prowadzenie spraw osobowych: akta osobowe pracowników, zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, dysponowanie ZFŚS, dyscyplina pracy;
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
6) współdziałanie z organem prowadzącym i nadzoru pedagogicznego;
7) współpraca z organami statutowymi i związkami zawodowymi.
§ 9. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
§ 10. Ustala się ogólne środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości co najmniej 3% w stosunku do planowanych środków na wynagrodzenie zasadnicze.
§ 11. Wysokość dodatku motywacyjnego wynosi od 3% do 15% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
§ 12. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom:
1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia;
2) w okresie przebywania w stanie nieczynnym.
§ 13. 1. Dodatek motywacyjny nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorom szkół - Burmistrz.
2. Decyzje, o których mowa w ust. l powinny być uzasadnione na piśmie z odniesieniem do spełnienia kryteriów, o których mowa w § 8.
§ 14. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
Rozdział 4
DODATEK FUNKCYJNY
§ 15. Nauczycielom, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora;
2) stanowisko kierownicze;
3) wychowawstwo klasy;
4) sprawowanie funkcji opiekuna stażu
przysługuje dodatek funkcyjny.
§ 16. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego; wychowawstwa klasy lub sprawowania funkcji, o których mowa w § 15 pkt.3, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcje, o których mowa w § 15 na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych przyczyn obowiązków związanych z powierzoną funkcją lub stanowiskiem, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
§ 17. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora i stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli Nr l.
TABELA NR 1.
Zajmowane stanowisko Wysokość miesięcznego dodatku funkcyjnego w złotych
od do
1. Dyrektor szkoły (zespołu)
a) do 7 oddziałów 12,7%-21,1% średniego wynagrodzenia stażysty
35%-52% średniego wynagrodzenia stażysty
b) od 8 oddziałów i więcej 33,8%-50,7% średniego wynagrodzenia stażysty
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Burmistrz Suchowoli.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego za zajmowanie stanowiska kierowniczego w szkole ustala dyrektor szkoły.
4. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. l przysługuje również nauczycielom, którzy wykonują obowiązki kierownicze w zastępstwie, począwszy od pierwszego dnia miesiąca zastępstwa w wysokości określonej w tabeli Nr 1.
§ 18. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 4 % średniego wynagrodzenia stażysty;
2. Nauczycielom przedszkola oraz nauczycielom prowadzącym klasy łączone przysługuje jeden dodatek za wychowawstwo niezależne od ilości oddziałów w których prowadzą zajęcia.
3. Nauczycielom, którym powierzono funkcje doradcy metodycznego, nauczyciela - konsultanta lub opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 2% średniego wynagrodzenia stażysty za każdego stażystę.
§ 19. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
Rozdział 5
DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 20. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielowi pracującemu w trudnych lub uciążliwych warunkach.
§ 21. Wysokośc dodatku za pracę w trudnych warunkach pracy przysługuje nauczycielom:
1) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim - w wysokośći 15 % stawki za godzinę liczoną od wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez nauczyciela;
2) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w klasach specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości 10 % stawki za godzinę liczoną od wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez nauczyciela;
3) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych - w wysokości 25 % stawki za godzinę liczoną od wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez nauczyciela.
§ 22. Za pracę wykonywaną w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości 12 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
§ 23. 1. Nabycie prawa do dodatku za warunki pracy dla dyrektora szkoły określa Burmistrz Suchowoli, a dla nauczycieli - dyrektor.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.
3. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
Rozdział 6
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
§ 24. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającą z osobistego zaszeregowania nauczyciela (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez nauczyciela w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a ustawy (wymiar podwyższony), wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, o której mowa w ust. 1 i 2, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
§ 25. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 26. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuncze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy, lub zamiast dnia wolnego - odrębne wynagrodzenie w wysokości określonej w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli.
Rozdział 7
NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
§ 27. 1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ustala się w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 dzieli się następująco:
1) 70 % kwoty z przeznaczeniem na nagrody dyrektora,
2) 30 % kwoty z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Suchowoli.
§ 28. Kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze określa regulamin, w którym ujęte są kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
Rozdział 8
DODATEK MIESZKANIOWY
§ 29. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach położonych na terenach wiejskich oraz w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej "Dodatkiem".
§ 30. 1. Dodatek, o którym mowa w § 29 przysługuje nauczycielowi w wysokości uzależnionej od liczby wspólnie zamieszkujących i gospodarujących członków rodziny:
1) do 4 osób włącznie - 5 zł miesięcznie;
2) powyżej 4 osób - 10 zł miesięcznie.
2. Do członków rodziny, o którycz mowa w ust. 1 zalicza się:
1) współmałżonka;
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego współmałżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
3. Nauczycielowi zatrudnionemu w więcej niż jednej szkole przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy.
4. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
§ 31. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
2) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
3) korzystania z urlopu wychowawczego;
4) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa to została zawarta.
§ 32. 1. Dodatek przyznaje na wniosek nauczyciela - dyrektor szkoły, a dyrektorowi - Burmistrz Suchowoli.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 nauczyciel zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o liczbie wspólnie zamieszkujących i gospodarujących członków rodziny.
3. Nauczyciel lub dyrektor, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy zobowiązany jest do poinformowania w trybie natychmiastowym dyrekcję szkoły lub Burmistrza Suchowoli o zmianie okoliczności, od których uzależnione jest przyznanie i wysokość dodatku mieszkaniowego.
§ 33. 1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęto decyzję o jego przyznaniu, do końca miesiąca, w którym ustała podstawa jego przyznania.
2. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
Rozdział 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34. Uzgodniono z następującymi związkami zawodowymi:
1) Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Sokółce;
2) Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Białymstoku.
Przewodniczący Rady

Jacek Kaczorowski
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/229/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 19 marca 2010 r.
REGULAMIN OKREŚLAJĄCY KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD ZA ICH OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole;
2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły i przedszkola;
3) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu i szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchowola;
4) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Suchowoli;
5) nagrodzie Burmistrza - należy przez to rozumieć nagrodę Burmistrza Suchowoli;
6) nagrodzie dyrektora - należy przez to rozumieć nagrodę dyrektora szkoły lub przedszkola;
7) funduszu nagród - należy przez to rozumieć specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze wyodrębniony w budżecie gminy.
§ 2. 1. W budżecie Gminy Suchowola tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokosci 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród Burmistrza i dyrektora. Rada Miejska może dokonać zwiększenia wymienionego funduszu nagród.
2. Z funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1:
1) 70 % środków funduszu przekazywane jest bezpośrednio do budżetów szkół z przeznaczeniem na nagrody Dyrektora;
2) 30 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznane nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
4. W przypadku nagrody Burmistrza jej wysokość określa Burmistrz.
5. W przypadku nagrody dyrektora jej wysokość określa Dyrektor, po zatwierdzeniu arkusza organizacji szkoły przez Burmistrza. Wysokość nagrody Dyrektora nie może przekroczyć 80 % wysokości nagrody Burmistrza.
6. Nagrody Burmistrza i Dyrektora mogą być przyznawane w ciągu całego roku.
7. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w teczce akt osobowych.
Rozdział 2
KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD BURMISTRZA.
§ 3. 1. Nagrody Burmistrza przyznaje się za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, a w szczególności za:
1) sukcesy uczniów będące efektem pracy nauczyciela, zwłaszcza pozalekcyjnej, osiągane w:
a) olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu szkoły, gminy, powiatu, województwa i centralnym,
b) egzaminach i sprawdzianach przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz badaniach wewnętrznych,
c) dziedzinie artystycznej i sportowej na terenie szkoły, gminy, powiatu, województwa i centralnym.
2) efektywną pracę na rzecz:
a) rozwijania zainteresowań i uzdolnień kierunkowych uczniów,
b) pomocy uczniom mającym trudności w nauce, w tym zwłaszcza w ramach pracy pozalekcyjnej.
3) powszechnie uznawane efekty w pracy wychowawczej oraz na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej;
4) utrzymywanie ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka;
5) opracowywanie, wdrażanie i propagowanie programów autorskich, stosowanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiazań w procesie nauczania i wychowania;
6) dzielenie się swoim doswiadczeniem poprzez publikowanie w czasopismach pedagogicznych oraz w innych formach;
7) efektywne pełnienie różnorakich funkcji społecznych, np. lidera zespołu przedmiotowego, opiekuna samorządu uczniowskiego, drużyny harcerskiej, koła PCK;
8) działalność na rzecz środowiska lokalnego, w tym zwłaszcza działania integrujące społeczność szkoły i środowiska, np. w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, sportu lub kultury, ochrony środowiska;
9) skuteczne włączanie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy, szkoły;
10) efekty w działaniach na rzecz:
a) realizacji zadań ogólnoszkolnych,
b) pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie,
c) współpracy z innymi szkołami, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, samorządem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi.
2. W przypadku przyznania nagrody Burmistrza osobie zajmującej stanowisko kierownicze wymagana jest efektywna praca organizacyjno-menadżerska, przy równoczesnym wypełnianiu przez szkołę funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym za:
1) opracowywanie i wdrażanie systemu zapewniającego wysoką jakość pracy szkoły;
2) skuteczne wprowadzanie zmian wynikających z funkcjonującego systemu oświaty;
3) opracowywanie i wdrażanie programów i rozwiązań innowacyjnych w szkole;
4) podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły w środowisku i kreowanie jej pozytywnego wizerunku;
5) wzbogacanie bazy szkoły oraz szczególną troskę o stan majątku szkolnego;
6) efektywne działania na rzecz pozyskiwania środków specjalnych i funduszy zewnętrznych;
7) opracowanie i wdrażanie programu zmniejszającego koszty funkcjonowania szkoły.
3. Nagrody Burmistrza mogą być przyznawane nauczycielom za udokumentowane osiągnięcia określone w § 3 ust. 1.
§ 4. 1. Nagrodę Burmistrza dyrektorowi szkoły przyznaje się na wniosek złożony przez:
1) radę pedagogiczną;
2) radę rodziców;
3) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i działające w szkole;
4) właściwą komisję Rady Miejskiej.
2. Nagrodę Burmistrza nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze inne niż dyrektor, przyznaje się na wniosek złożony przez:
1) dyrektora;
2) radę pedagogiczną;
3) radę rodziców;
4) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i działające w szkole;
5) właściwą komisję Rady Miejskiej.
3. Burmistrz, z własnej inicjatywy, może przyznać nagrodę Burmistrza dyrektorom, nauczycielom zajmującym inne niż dyrektor stanowiska kierownicze oraz pozostałym nauczycielom.
§ 5. 1. Wnioski, o których mowa w § 4 ust. 1, zawierające uzasadnienie podpisują wnioskodawcy, przy czym, gdy wnioskodawcą jest organ kolegialny, wniosek podpisuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego tego organu.
2. W szkołach, w których nie ma stanowiska wicedyrektora, w przypadku składania wniosków o nagrody dla dyrektora przez organ, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 3, wniosek podpisuje upoważniony członek rady pedagogicznej.
3. Wnioski, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 podlegają zaopiniowaniu przez:
1) radę pedagogiczną - informację należy umieścić we wniosku;
2) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i działające w szkole, jeśli nauczyciel, którego wniosek dotyczy, jest członkiem danej organizacji związkowej. Wymieniona organizacja związkowa może - na prośbę nauczyciela nie będącego członkiem związku zawodowego - wyrazić swoją opinię we wniosku o nagrodę. Informację o zaopiniowaniu przez związek zawodowy należy umieścić we wniosku.
§ 6. Wnioski o nagrodę Burmistrza składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Suchowoli w terminach:
1) do dnia 20 maja każdego roku - w przypadku nagród wręczanych w dniu zakonczenia zajęć dydaktycznych;
2) do dnia 20 września każdego roku - w przypadku nagród wręczanych w Dniu Edukacji Narodowej;
Rozdział 3
KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD DYREKTORA
§ 7. Nagrody dyrektora przyznają nauczycielom oraz ustalają ich wysokość, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5, dyrektorzy szkół za udokumentowane osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekunczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.
§ 8. Nagrody dyrektora mogą być przyznawane na wniosek:
1) dyrektora;
2) rady pedagogicznej;
3) rady rodziców;
4) związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i działających w szkole.
§ 9. Przy składaniu wniosków o nagrody dyrektora w zakresie formy i trybu ich składania stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału II.
Przewodniczący Rady

Jacek Kaczorowski


Załącznik do Regulaminu

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY BURMISTRZA SUCHOWOLI
1. Dane osobowe nauczyciela przedstawionego do nagrody:
1) Imię i nazwisko: ..............................................................................................................................
2) Data i miejsce urodzenia: ..............................................................................................................
3) Wykształcenie (w tym studia podyplomowe i inne kwalifikacje): ...............................................
4) Stopień awansu zawodowego: ......................................................................................................
5) Staż pracy pedagogicznej: .............................................................................................................
6) Nazwa szkoły i zajmowane stanowisko: .......................................................................................
7) Ostatnia ocena pracy pedagogicznej i data jej dokonania: .......................................................
8) Otrzymane nagrody i data otrzymania: .........................................................................................
a) ministra edukacji narodowej .......................................................
b) kuratora oświaty ...........................................................................
c) burmistrza .....................................................................................
d) dyrektora szkoły ...........................................................................
2. Uzasadnienie wniosku:
.......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................


......................................, data ..................................

.....................................................
podpis wnoskodawcy
3. Rada Pedagogiczna (nazwa szkoły) .............................................. na posiedzeniu w dniu .......................... zaopiniowała (pozytywnie - negatywnie*) niniejszy wniosek o nagrodę Burmistrza Pani/Panu (imię i nazwisko) ......................................................................................

........................., data ............................

................................................................................
podpis przewodniczącego, zastępcy, upowaznionego członka rady
4. Związek zawodowy (nazwa) .............................opiniuje (pozytywnie - negatywnie*) wniosek o nagrodę Burmistrza Pani/Panu (imię i nazwisko) .......................................................................................


........................., data ............................

................................................................................
podpis przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej


*niewłaściwe skreślić
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe