Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/210/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 marca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczele

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103 i Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 145, poz. 917, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz.1706) - po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi - uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XX/174/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczele (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 117, poz. 1295 i Nr 143, poz. 1560) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
" 1. Na wypłatę dodatków motywacyjnych ustala się fundusz w wysokości 10% środków na wypłatę wynagrodzenia zasadniczego. "
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
" 3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli, w tym pełniących funkcje kierownicze, ustala się w wysokości 13% - 18% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. "
2) w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
" 1) za wychowawstwo klasy w wysokości 7%,
2) za opiekuna stażu w wysokości 4% "
§ 2. Przepisy § 1 maja zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 stycznia 2010 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

mgr inż. Paweł Szatyłowicz
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe