Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/189/10 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 68 ust.1 pkt 2, 6 i 7 w związku z ust.1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459; z 2006r. Nr 64, poz.456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące warunki udzielania bonifikat oraz wysokość stawek procentowych tych bonifikat od ceny nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:
1) jako lokal mieszkalny w budynkach wielorodzinnych położonych przy ulicach:
a) Wysokiej 62, 64 i 64A - stosuje się bonifikatę w wysokości 70% od ceny sprzedaży,
b) Świętojańskiej 27 i 29, 11 Listopada 4, 6 i 35, Pałacowej 7, 9, 11, 13 i 15 - stosuje się bonifikatę w wysokości 80% od ceny sprzedaży,
c) Ciechanowieckiej 29A i 29B, 11 Listopada 28 - stosuje się bonifikatę w wysokości 90% od ceny sprzedaży,
2) jako lokal mieszkalny w budynkach z liczbą do 10 lokali - stosuje się bonifikatę w wysokości 75 % od ceny sprzedaży,
3) na rzecz osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego - stosuje się bonifikatę w wysokości 90% od ceny sprzedaży nieruchomości,
4) kościołom i związkom wyznaniowym mającym uregulowane stosunki z państwem na cele działalności sakralnej - stosuje się bonifikatę w wysokości 70% od ceny sprzedaży nieruchomości.
2. Bonifikaty określone w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
3. Bonifikaty określone w § 1 ust 1 pkt 1, 2, 3 i 4 mają zastosowanie w przypadku jednorazowej spłaty całej ceny sprzedaży, płatnej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność oraz przy spłacie ceny w ratach rocznych do trzech lat.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe