Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/190/10 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 31 marca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Siemiatycze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 pkt lit. "a", w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz w związku z art. 11, art. 13 ust. 1, art. 25, art. 34 ust. 6, art. 37 ust, 2, 3 i 4, art. 43 ust. 6, art. 68 ust.1, art. 70 ust. 4, art. 73 ust. 3 i 4, art. 76 ust. 1, art. 98a ust. 1 oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603; z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 64, poz.456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/237/06 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Siemiatycze (Dz. U. Woj. Podl. Nr 267, poz. 2651; z 2008 r. Nr 7, poz. 75) wprowadza się zmianę polegającą na tym, że skreśla się § 7 uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe