reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 161/XXIX/10 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 19 marca 2010r.

w sprawie określenia regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kulesze Kościelne


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 1241) w związku z art. 30 ust. 6 i 6 a, art. 49 ust. 2 art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 213, poz. 1650 oraz Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się Regulamin ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia i nagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Kulesze Kościelne obowiązujący od dnia 1 stycznia 2010 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 120/XXII/09 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia , obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawanie nagród nauczycielom zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kulesze Kościelne.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady

Marek Wnorowski
Załącznik do uchwały Nr 161/XXIX/10
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 19 marca 2010 r.
REGULAMIN
ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Kulesze Kościelne.
Dział I. PRZEPISY WSTĘPNE
§ 1. 1. Regulamin określa:
1) wysokości stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy,
2) szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych,
3) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz główne zasady jego przyznawania i wypłacania,
4) sposób oraz kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli.
2. Ustalone składki uwzględniają w szczególności jakość świadczonej przez nauczyciela pracy.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Szkole - rozumie się przez to Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych
2. Pracodawcy - rozumie się przez to dyrektora szkoły w stosunku do zatrudnionych nauczycieli, a w stosunku do dyrektora szkoły - Wójta Gminy Kulesze Kościelne
3. Nauczycielu - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcę.
Dział II. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 3. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z zasadami określonymi w art. 33 Karty Nauczyciela.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które przysługuje wynagrodzenie chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Dział III. DODATEK MOTYWACYJNY
§ 4. 1. Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny.
2. Środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne stanowią pięcioprocentowy (5%) odpis będący pochodną od wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
3. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego w ramach środków, o których mowa w ust. 2.
4. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi, który:
1) przepracował w szkole co najmniej pół roku,
2) posiada duże osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, a w szczególności:
a) posiada wyróżniające wyniki w pracy udokumentowane badaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
b) bierze udział oraz osiąga wyniki w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,
3) świadczy pracę o wysokiej jakości,
4) wykonuje zadania lub prowadzi zajęcia dodatkowe np. koła zainteresowań, opiekuje się samorządem - osiągając wymierne efekty,
5) jest zaangażowany w realizację czynności lub zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, czynności lub zajęć związanych z przygotowaniem się do zajęć samokształceniowych i doskonaleniem zawodowym,
6) wykonuje zadania na rzecz środowiska lokalnego.
7) przygotowuje do wdrażania projekty realizowane ze środków UE.
5. Dodatek motywacyjny może być przyznany dyrektorowi szkoły, który:
1) posiada wyróżniające wyniki w pracy udokumentowane badaniami zewnętrznymi,
2) podejmuje zadania na rzecz poprawy bazy materialnej i rozwoju szkoły, w tym pozyskuje środki finansowe z zewnątrz,
3) prawidłowo i zgodnie z zasadami dyscypliny budżetowej zarządza majątkiem i budżetem placówki,
4) właściwie organizuje i stwarza warunki pracy w szkole,
5) współpracuje z organem prowadzącym,
6) terminowo i rzetelnie wykonuje swoje obowiązki.
6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż trzech miesiecy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
7. Dodatek motywacyjny ustala się kwotowo.
8. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, natomiast dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny przyznaje Wójt Gminy Kulesze Kościelne
9. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Dział IV. DODATEK FUNKCYJNY
§ 5. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono wykonywanie zadań:
1) wychowawcy klasy,
2) sprawowanie funkcji:
a) opiekuna stażu
b) doradcy metodycznego
3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora bierze się pod uwagę między innymi liczbę oddziałów w szkole lub przedszkolu.
4. Przy ustalaniu wysokości dodatku dla wychowawcy, bierzę się pod uwage m. in. liczebność oddziału powierzonego jego opiece.
5. Kryteria przyznawania oraz wysokość dodatku funkcyjnego określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego, w granicach wyznaczonych w tabeli ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, dla dyrektorów Wójt Gminy Kulesze Kościelne uwzględniając złożoność zadań wynikającch z pełnionej funkcji, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy otwartość na środowisko, odbiór społeczny pracy szkoły.
7. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska, funkcji a jeśli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
8. Nauczyciel któremu powierzono stanowisko kierownicze, funkcję, na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia
9. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków, do których dodatek jest przypisany, a jeżeli zaprzestanie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia
10. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.
Dział V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 6. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje:
a) nauczycielom szkół, niebędących specjalnymi, którzy prowadzą nauczanie indywidualne zakwalifikowane do kształcenia specjalnego w wysokości 10% wynagrodzenia stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć,
b) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych - w wysokośći 5% wynagrodzenia stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć dydaktycznych.
3. Dodatek za uciążliwe warunki przysługuje nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem że zajęcia dydaktyczne z tym dzieckiem prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w danego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze - według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę - w wysokości 5% wynagrodzenia stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć dydaktycznych.
4. Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczyciela obowiązującego pensum w warunkach trudnych lub uciążliwych.
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
6. Dodatek za warunki pracy nie przysługuje za okresy, w których nauczyciel faktycznie nie wykonywał pracy , z którą dodatek jest związany, w szczególności z powodu korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia lub innych przyczyn.
Dział VI. WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY ZASTĘPSTW DORAŹNYCH
§ 7. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Wynagrodzenie za godzinę ponadwymiarową dla nauczycieli realizujących te godziny z różnego pensum, ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach tego pensum.
3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zająć do 0,5 godziny pomija się a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianch przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy traktuje się jak godziny faktycznie odbyte, w szczegolności w związku z:
a) zawieszenie zajęć z powodu epidemi lub mrozów
b) wyjazdem dzieci na wycieczki szkolne lub imprezy
c) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie.
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalania liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu.
8. Zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe stosuje się odpowiednio do godzin zastępstw doraźnych
9. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, którzy w dniach wolnych od pracy realizują planowane i odpowiednio udokumentowane zajęcia opiekuńczo wychowawcze w czasie:
1) organizowanych przez szkołę wycieczek jedno lub wielodniowych,
2) szkolnych zawodów sportowych,
3) olimpiad i konkursów przedmiotowych,
4) prezentacji zespołów artystycznych,
5) innych zajęć i imprez, w których uczniowie reprezentują szkołę otrzymują inny dzień wolny od pracy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego przysługuje im odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.
Dział VII. NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY
§ 8. 1. Zgodnie z art. 54 Ustawy Karta Nauczyciela nauczycielom, którzy są zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć w szkole na terenie wiejskim i posiadają wymagane kwalifikacje przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1 przysługuje dodatek mieszkaniowy w zależności od liczby członków rodziny i wynosi miesięcznie:
a) dla jednej osoby w rodzinie - 20 zł.
b) dla dwoch osób w rodzinie - 30 zł
c) dla trzech osób w rodzinie - 40 zł
d) dla czterech i wiecej osób w rodzinie - 50 zł
3. Do osób, o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu przyługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego
7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiącego następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie
8. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy a także w okresach:
a) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej: jednak w przypadku, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta została umowa o prace na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu na który umowa została zawarta,
d) korzystania z urlopu wychowawczego udzielonego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
9. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora)lub na wspólny wniosek nauczyciela będącego współmałżonkiem, z uwzględnieniem ust.4.
10. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy Kulesze Kościelne.
Dział VIII. KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUCZYCIELOM
§ 9. 1. W budżecie gminy Kulesze Kościelne tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i innych pracowników za ich osiągniecia dydaktyczno-wychowawcze, pracę opiekuńczo-wychowawczą oraz realizację innych zadań statutowych szkoły w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z czego:
1) 70 % środków funduszu przeznaczone jest na nagrody dyrektora.
2) 30 % środków funduszu przeznaczone jest na nagrody Wójta Gminy Kulesze Kościelne.
§ 10. Nagrody mogą być przeznaczone wyróżniającym się nauczycielom, po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku, w tym nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektorów i inne stanowska kierownicze.
§ 11. . 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.
2. . Pracownikom nagrodę przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
3. . Pracownik, któremu została przeznaczona nagroda, otrzymuje pismo o jej przyznaniu wraz z uzasadnieniem. Odpis pisma zamieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.
4. Dyrektor szkoły przynajmniej raz w roku informuje pracowników o wykorzystaniu funduszu nagród, w tym o liczbie i wysokości przyznanych nagród.
§ 12. 1.Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:
1) Dyrektor
2) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
3) Rada pedagogiczna,
4) Rada rodziców,
5) Zakładowa organizacja związkowa skupiająca nauczycieli.
§ 13. Nauczyciele nagrody otrzymują za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a w szczególności:
1. W zakresie pracy wychowawczej polegającej na :
a) integracji klasy, aktywności społecznej uczniów,
b) aktywnego udziału uczniów w pracy samorządu uczniowskiego,
c) prowadzeniu urozmaiconej działalności wychowawczej ,
d) udziale uczniów w zająciach pozalekcyjnych,
e) zorganizowaniu imprez ogólnoszkolnych o znaczących walorach poznawczych i wychowawczych,
2. W zakresie pracy dydaktycznej polegającej na:
a) stwierdzonych bardzo dobrych i dobrych wynikach sprawdzianów egzaminów zewnętrznych oraz badań wewnętrznych,
b) stwierdzonych bardzo dobrych wyników w nauczaniu danego przedmiotu,
c) zakwalifikowaniu uczniów do finałów konkursów przedmiotowych i zawodach sportowych,
d) przygotowanie młodzieży do udziału w festiwalach, wystawach , przeglądach itp.,
e) prowadzeniu własnych innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
f) wdrażaniu własnych programów autorskich,
g) stosowaniu indywidualnego toku lub programu nauczania dla wybranych uczniów,
3. W zakresie pracy opiekuńczej za:
a) pomoc i opiekę nad uczniami będącymi w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
b) prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zwalczanie wśród młodzieży narkotykami, alkoholizmu i chuligaństwa,
c) organizowanie współpracy szkoły z zakładami pracy, służbą zdrowia, sądem dla nieletnich, policją, radą rodziców, itp.,
d) przygotowanie i przeprowadzenie formy letniego lub zimowego wypoczynku dzieci,
4. W zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez:
a) ukończenie studiów podyplomowych lub kursów doskonalących,
b) doskonalenie własnego warsztatu pracy,
c) aktywną pomoc innym nauczycielom a w szczególności młodym nauczycielom,
d) kierowanie zespołem samokształceniowym, prowadzenie lekcji pokazowych itp.
§ 14. Z wnioskiem o nagrodę wójta gminy może wystąpić:
1. dla nauczycieli i innych pracowników zajmujących stanowiska kierownicze:
a) Wójt Gminy Kulesze Kościelne
b) dyrektor,
c) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
d) zakładowa organizacja związkowa skupiająca nauczycieli.
2. dla dyrektora szkoły:
a) Wójt Gminy Kulesze Kościelne
b) członek komisji właściwej ds. oświaty
c) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
d) zakładowa organizacja związkowa skupiająca nauczycieli.
3. Nagrody Wójta Gminy, o których mowa w ust .1 mogą być przyznane wyróżniającym się nauczycielom szkół, w tym nauczycielom zajmującym stanowisko kierownicze,
4. Nagroda Wójta może być przyznana dyrektorom szkół oraz innym nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze za:
a) efektywne zarządzanie szkołą, w tym pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na potrzeby szkoły
b) bezkonfliktowe kierowanie zespołem.
§ 15. 1. Wniosek o nagrodę powinien być podpisany przez uprawnionego wnioskodawcę
2. Wzór wniosku o nagrodę dyrektora i wójta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
§ 16. Wysokość nagród będzie ustalana odrębnie w każdym roku w zależności od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel, przez:
1. wójta gminy w przypadku nagród wójta,
2. dyrektora szkoły w przypadku nagród dyrektora szkoły.
§ 17. Wypłaty nagród dokonuje dyrektor szkoły.
§ 18. 1. Nagrody , o których mowa w dziale VIII regulaminu przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor za zgodą wójta może przyznać nagrodę w innym czasie z zachowaniem procedur wynikających z powyższych przepisów.
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 19. 1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymierze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości propocjonalnej do wymiaru zajęć określonych w umowie o pracę.
2. Wynagrodzenie nauczyciela oprócz składników wymienionych w § 5 stanowią również:
a) nagrody jubileuszowe ,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,
c) zasiłek na zagospodarowanie
d) dotychczasowe dodatki specjalistyczne
e) odprawy emerytalno -rentowe i odprawy wypłacane w związku z art.20 KN
3. Zasady wypłacania składników wymienionych w ust.2 reguluje Karta Nauczyciela i odrębne przepisy.
4. W przypadku nie uzyskania średniego wynagrodzenia w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 i KN minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone w przepisach wydanych na podastwie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela zostają zwiększone ponad poziom określony przez MENiS.
5. Procentowy poziom wzrostu stawek minimalnych dla poszcególnych stopni awansu zawodowego wynika z różnicy pomiędzy wysokością średniego wynagrodzenia określoną w art.30 ust. 3 KN a wysokością średniego wynagrodzenia wypłacanego w Gminie dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w skali roku budżetowego.
6. Procentowy poziom wzrostu stawek minimalnych określa wójt Gminy Kulesze Kościelne.
7. Zmiana wynagrodzenia zasadniczego wynikająca ze zmiany poziomu wyksztalcenia następuje z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po powstaniu warunków uzasadniających tę zmianę, a jeżeli warunki te powstały pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
§ 20. Zmiany do regulaminu wprowadza się w takim samym trybie, jak uchwalenie regulaminu.


Załącznik nr 1 
do Regulaminu ustalania i wypłacania dodatków
do wynagrodzenia i nagradzania nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Kulesze Kościelne


Lp. Stanowisko, funkcja Stawka % dodatków*
1 . Szkoły:
a) dyrektor szkoły liczącej:
Do 6 oddziałów 7-12 oddziałów 13-18 oddziałów 19 i więcej oddziałów
b) wicedyrektor szkoły
c) inne stanowiska kierownicze przewidziane w statucie
szkoły


20-40
30-50
40-75
40-100
15-45
10-40
2.

Opiekun stażu
Jeden stażysta 3%
+20 zł. każdy następny stażysta
odbywającym tym samym czasie
staż
3. Wychowawca:
a) oddział przedszkolnego:
grupa licząca do 15 dzieci grupa powyżej 15 dzieci
b) szkoły:
grupa do 20 uczniów grupa powyżej 20 uczniów
1 %- 2 %
2 %- 5 %
2 % - 5 %
3 % - 6 %
4.
Nauczyciel doradca
6% - 12%


Załącznik nr 2 
do Regulaminu ustalania i wypłacania dodatków
do wynagrodzenia i nagradzania nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Kulesze Kościelne.


W N I O S E K O NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY /NAGRODĘ WÓJTA GMINY
1.Imię i nazwisko nauczyciela.............................................................................................

2. Data urodzenia .................................................................................................................

3. Liczba lat pracy pedagogicznej.........................................................................................

4. Wyksztalcenie...................................................................................................................

5. Uzyskane dodatkowe kwalifikacje....................................................................................

6. Nazwa i adres szkoły........................................................................................................

7. Zajmowane stanowisko....................................................................................................

8. Ocena pracy pedagogicznej i rok nadania........................................................................

9. Uzasadnienie wniosku......................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

10. Opinia rady pedagogicznej................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

podpis podmiotu składającego wniosek
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama