Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/190/10 Rady Gminy Czyżew - Osada

z dnia 16 kwietnia 2010r.

w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 , Nr 215, poz. 1664 ), po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustanawia się zespół przyrodniczo-krajobrazowy pod nazwą "Park Krajobrazowy w Czyżewie " położony w gminie Czyżew-Osada, woj. podlaskie.
2.Ochroną prawną zostaje objęty teren parku dworskiego w miejscowości Czyżew-Osada, który jest częścią dawnego założenia dworsko-ogrodowego otaczającego siedzibę właściciela majątku.
3.Szczególnym celem ochrony zespołu jest zachowanie krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz drzewostanu z dużą ilością starodrzewu, głównie wiązów polnych.
4. W skład zespołu wchodzi teren położony w obrębie Czyżew Kościelny, stanowiący zachodnią część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 146/1, stanowiącej własność Gminy Czyżew-Osada.
5. Opis granic: zespół graniczy od północy z drogą gminną, od wschodu ze stadionem gminnym, od południa z doliną rzeki Brok i od zachodu z drogą krajową nr 63. Szczegółowe granice zespołu określa mapa stanowiąca załącznik do uchwały.
§ 2.
1. Ochrona zespołu przyrodniczo - krajobrazowego polega na wprowadzeniu zakazów wymienionych w art. 45 ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności na zakazie:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru,
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
3) uszkadzania i niszczenia gleby,
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
5) wylewania gnojownicy,
6) zmiany sposobu użytkowania ziemi,
7) wydobywania do celów gospodarczych skał,
8) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,
9) umieszczania tablic reklamowych.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody,
2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody,
3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.
W ramach ochrony czynnej zespołu ustala się możliwość:
1) bieżącej likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów,
2) dokonywania zabiegów pielęgnacyjno - zabezpieczających drzewostanów,
3) działań na rzecz zachowania krajobrazu naturalnego i kulturowego.
§ 3.
Granice zespołu należy oznakować w terenie stosownymi tablicami.
§ 4.
Nadzór nad zespołem sprawuje Wójt Gminy Czyżew-Osada.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyżew-Osada.
§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sienicki
Załącznik do uchwały Nr XXXVI/190/10
Rady Gminy Czyżew - Osada
z dnia 16 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe