Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1/10 do Porozumienia Nr 1/09

z dnia 30 czerwca 2009 r.

z dnia 21 kwietnia 2010r. zawarty pomiędzy Miastem Hajnówka reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Hajnówka - Anatola Ochryciuka, zwanym w dalszej części aneksu "Przejmującym" z jednej strony, a Gminą Hajnówka reprezentowanym przez Wójta Gminy Hajnówka - Olgę Rygorowicz, zwaną w dalszej treści aneksu "Przekazującym"z drugiej strony

Tekst pierwotny

§ 1. Działając na podstawie art.7 ust. 1 pkt 8 i art.74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142) w Porozumieniu nr 1/09 z dnia 30 czerwca 2009r. ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 154, poz.1687) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2. ust.1otrzymuje brzmienie:
" 1. Przejmujący zobowiązuje się objąć wszystkie dzieci w wieku od trzech do pięciu lat i w uzasadnionych przypadkach za zgodą Gminy Hajnówka sześciolatki uczęszczające do przedszkoli jednakowym programem dydaktyczno - wychowawczym i opiekuńczym realizowanym w przedszkolach z wyłączeniem przerw wolnych od nauki wynikających z planu pracy przedszkoli. "
2. w § 3. ust. 1:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
" 1) Od 01stycznia 2010 r. do do 31 grudnia 2010 r. w wysokości 529 złotych (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć zł) miesięcznie za jedno dziecko. "
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
" 2) Od 1 stycznia każdego roku w wysokości ustalonych przez strony porozumienia kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu , kwota zostanie określona w aneksie do niniejszego porozumienia. "
§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.
§ 3. Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Burmistrz Wójt
Anatol Ochryciuk Olga Rygorowicz
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe