Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/184/09 Rady Gminy Szepietowo

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę - 264.758 zł, zwiększyć plan wydatków o kwotę - 264.758 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 264.672 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 18.275.990 zł,
- wydatki ogółem - 19.148.548 zł
2. Deficyt w kwocie - 872.558 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 161.534 zł, wolnych środków - 422.804 zł, pożyczką na prefinansowanie - 288.220 zł.
§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXII/148/09 z dnia 25 marca 2009 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXII/148/09 z dnia 25 marca 2009 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/184/09
Rady Gminy Szepietowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/184/09
Rady Gminy Szepietowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/184/09
Rady Gminy Szepietowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/184/09
Rady Gminy Szepietowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVII/184/09
Rady Gminy Szepietowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 5
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe