Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/185/09 Rady Gminy Szepietowo

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szepietowo na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.969.092 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie - 13.567.450 zł, dochody majątkowe w kwocie - 3.401.642 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.328.329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) wydatki bieżące w kwocie - 12.170.753 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne - 6.247.754 zł,
b) dotacje - 590.601 zł,
c) wydatki na obsługę długu - 70.000 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie - 6.157.576 zł.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2010 roku).
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.819.894 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie - 1.359.237 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: - kredytu w kwocie - 1.359.237 zł,
2. Na spłatę rat zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych, zaciąga się kredyt w kwocie 501.805 zł
3. Przychody budżetu w wysokości 3.324.464,-zł, rozchody budżetu w wysokości 1.965.227 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 100.000 zł;
2) celowe w wysokości - 330.000 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000 zł,
b) na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie 300.000 zł.
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Plan wydatków Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik nr 13.
§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla: - zakładów budżetowych: przychody - 1.551.500 zł, wydatki - 1.532.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 249.000 zł; wydatki - 252.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie z tytułu dopłaty do ceny wody - 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na kwotę - 325.000 zł,
2) działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola w wysokości - 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 45.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.
§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 20.000 zł;
2) wydatki - 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 r. - w kwocie 1.359.237 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na prefinansowanie - w kwocie 501.805 zł,
4) na prefinansowanie wydatków z udziałem środków z Unii Europejskiej - w kwocie 1.463.422 zł.
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku;
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych i termin płatności upływa w 2011 roku;
6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/185/09
Rady Gminy Szepietowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Dochody budżetu gminy na 2010 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/185/09
Rady Gminy Szepietowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/185/09
Rady Gminy Szepietowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XXVII/185/09
Rady Gminy Szepietowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik3a.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/185/09
Rady Gminy Szepietowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVII/185/09
Rady Gminy Szepietowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVII/185/09
Rady Gminy Szepietowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVII/185/09
Rady Gminy Szepietowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.doc

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2010 r.
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXVII/185/09
Rady Gminy Szepietowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.doc

Dotacje przedmiotowe w 2010 r.
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXVII/185/09
Rady Gminy Szepietowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.doc

Dotacje podmiotowe w 2010 r.
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXVII/185/09
Rady Gminy Szepietowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.doc

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektrora finansów publicznych w 2010 r.
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXVII/185/09
Rady Gminy Szepietowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.doc

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXVII/185/09
Rady Gminy Szepietowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik12.doc

Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata następne.
Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXVII/185/09
Rady Gminy Szepietowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik13.doc

Plan wydatków budżetowych na realizację zadań określonych z gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe