Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/180/09 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku: Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r: Nr 52, poz. 420) oraz art. 184 ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r: Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505, z 2009 r: Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 ), Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy w 2009 roku polegających na:
1) zmianach w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały;
2) Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 13 814 701 zł natomiast plan wydatków 16 487 381 zł;
§ 2. Deficyt budżetowy w kwocie 2 672 680 zł pokryty zostanie kredytem długoterminowym w wysokości 2 578 557 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 94 123 zł;
§ 3. "Plan przychodów i rozchodów na 2009 rok" przyjmuje kształt zgodny z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy;
§ 5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku - Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Zaremba
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/180/09
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/180/09
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/180/09
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe