Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/181/09 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śniadowo na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14 602 737 zł, z tego : - bieżące w wysokości -12 803 737 zł, - majątkowe w wysokości - 1 799 000 zł, zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 171 077 zł, z tego : - bieżące w wysokości - 11 480 257 zł, - majątkowe w wysokości - 3 690 820 zł, zgodnie z zapisami § 15 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,
2) celową w wysokości - 10 000 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
§ 4.
1) Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 841 476 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 
§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 568 340 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi kredytów zaciąganych kredytów
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 937 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 368 660 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 500 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżet - w kwocie 568 340 zł;
3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 31 660 zł
§ 8.
1) Ustala się dochody w kwocie 58 854 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48 864 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2) Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4;
§ 10. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1 330 600 zł, koszty - 1 314 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 105 000 zł,
2) wydatki - 165 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku
3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7 
§ 14. Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela Nr 1 
§ 15. Określa się szczegółowy plan wydatków - tabela Nr 2 oraz szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych - tabela Nr 2 a
§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śniadowo
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Zaremba
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/181/09
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

z1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/181/09
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

z2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/181/09
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

z3
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/181/09
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Z 4
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/181/09
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Z 5
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/181/09
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

Z 6
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/181/09
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.doc

Z7
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXVII/181/09
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.doc

TABELA NR 1
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXVII/181/09
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.doc

TABELA NR 2
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXVII/181/09
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.doc

W tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXVII/181/09
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.doc

TABELA NR NR 2 a
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe