reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/153/09 Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Puńsk na rok 2010


na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.970.792,- zł, z tego:
- bieżące w wysokości 10.430.802 zł,
- majątkowe w wysokości 7.539.990 zł, zgodnie z zapisami § 15 Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.235.827 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 10.457.454 zł,
- majątkowe w wysokości 9.778.373 zł, zgodnie z zapisami § 16 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 6.000 zł,
2) celową w wysokości - 6.000 zł,
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 6.000 zł.
§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr1 (1a - zadania inwestycyjne w 2010 roku).
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9.981.072,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.265.035 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.265.035 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.981.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.715.965 zł, (uszczegółowienie w załączniku nr 3).
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.265.035 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.715.965 zł;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 6.000.000 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 10. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 733.000 zł, koszty - 733.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 15.050 zł,
2) wydatki - 51.500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 12. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 13. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1a,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł.
3) do dokonania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.
§ 15. Określa się szczegółowy plan dochodów zgodnie z tabelą Nr 1.
§ 16. Określa się szczegółowy plan wydatków zgodnie z tabelą Nr 2.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Krakowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/153/09
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.pdf

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXX/153/09
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1a.pdf

Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/153/09
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/153/09
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/153/09
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje podmiotowe w 2010 r.Kultura.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/153/09
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.pdf

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 rok
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXX/153/09
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.pdf

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXX/153/09
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXX/153/09
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.pdf

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2010 rok
Załącznik nr 8a
do Uchwały Nr XXX/153/09
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik8a.pdf

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXX/153/09
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.pdf

TABELA 1-DOCHODY
Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXX/153/09
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik12.pdf

TABELA 2 -WYDATKI
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama