reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 161/XXX/09 Rady Gminy Zambrów

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów plan dochodów o 130.478,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć plan wydatków o 130.478,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienić załącznik inwestycyjny, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić plan finansowy dotacji podmiotowych na 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
plan dochodów ogółem: 21.753.654,00 zł;
plan wydatków ogółem: 25.967.772,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 161/XXX/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan dochodów na 2009 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 499 873,00 107 966,00 607 839,00
01095 Pozostała działalność 499 873,00 107 966,00 607 839,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 7 200,00 4 579,00 11 779,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 492 673,00 103 387,00 596 060,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 610 089,00 17 322,00 11 627 411,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 256 988,00 144,00 4 257 132,00
0320 Podatek rolny 4 298,00 144,00 4 442,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 021 500,00 17 000,00 2 038 500,00
0340 Podatek od środków transportowych 180 000,00 14 000,00 194 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 800,00 3 000,00 6 800,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 171 900,00 178,00 172 078,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 145 900,00 178,00 146 078,00
852 Pomoc społeczna 2 644 443,00 5 190,00 2 649 633,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 148 300,00 1 190,00 2 149 490,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 000,00 1 190,00 8 190,00
85295 Pozostała działalność 58 000,00 4 000,00 62 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 58 000,00 4 000,00 62 000,00
Razem: 21 623 176,00 130 478,00 21 753 654,00
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 161/XXX/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan wydatków na 2009 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 619 793,00 103 966,00 723 759,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 27 420,00 579,00 27 999,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 579,00 579,00
01095 Pozostała działalność 492 673,00 103 387,00 596 060,00
4430 Różne opłaty i składki 492 673,00 103 387,00 596 060,00
600 Transport i łączność 9 980 881,00 384 114,00 10 364 995,00
60016 Drogi publiczne gminne 7 710 881,00 384 114,00 8 094 995,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 927,00 600,00 2 527,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 313,00 100,00 413,00
4270 Zakup usług remontowych 1 172 881,00 17 484,00 1 190 365,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 253 000,00 365 930,00 5 618 930,00
750 Administracja publiczna 2 454 581,00 26 150,00 2 480 731,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120 800,00 17 000,00 137 800,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 111 800,00 10 000,00 121 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 5 000,00 11 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 000,00 5 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 085 636,00 2 150,00 2 087 786,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 613,00 2 000,00 4 613,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 57 060,00 150,00 57 210,00
75095 Pozostała działalność 96 995,00 7 000,00 103 995,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 2 000,00 11 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 5 000,00 13 500,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 32 499,00 0,00 32 499,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 405,00 0,00 1 405,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172,00 - 33,00 139,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 290,00 33,00 323,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 369 300,00 - 3 000,00 366 300,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 344 300,00 - 3 000,00 341 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 75 000,00 1 000,00 76 000,00
4270 Zakup usług remontowych 38 000,00 - 4 000,00 34 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 128 000,00 - 25 000,00 103 000,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 128 000,00 - 25 000,00 103 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 35 000,00 - 25 000,00 10 000,00
801 Oświata i wychowanie 5 527 668,00 0,00 5 527 668,00
80101 Szkoły podstawowe 4 276 240,00 0,00 4 276 240,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 536 000,00 - 20 000,00 2 516 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 282 000,00 20 000,00 302 000,00
803 Szkolnictwo wyższe 0,00 450,00 450,00
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 0,00 450,00 450,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 450,00 450,00
851 Ochrona zdrowia 352 900,00 178,00 353 078,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 151 900,00 178,00 152 078,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 727,00 - 1 753,00 10 974,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 - 1 160,00 340,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 400,00 - 1 178,00 52 222,00
4300 Zakup usług pozostałych 68 924,00 4 269,00 73 193,00
852 Pomoc społeczna 2 948 637,00 4 000,00 2 952 637,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 147 194,00 0,00 2 147 194,00
3110 Świadczenia społeczne 2 066 300,00 - 1 000,00 2 065 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 980,00 120,00 49 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 420,00 1 270,00 23 690,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 186,00 60,00 1 246,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 995,00 - 450,00 545,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 271 552,00 0,00 271 552,00
4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 100,00 1 000,00
4430 Różne opłaty i składki 100,00 - 100,00 0,00
85295 Pozostała działalność 105 000,00 4 000,00 109 000,00
3110 Świadczenia społeczne 105 000,00 4 000,00 109 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 447 700,00 - 360 380,00 2 087 320,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 130 000,00 - 411 380,00 718 620,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 110 000,00 220 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 020 000,00 - 1 020 000,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 498 620,00 498 620,00
90095 Pozostała działalność 575 800,00 51 000,00 626 800,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 48 000,00 48 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 500,00 3 000,00 13 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 288 711,00 - 216 113,00 72 598,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 216 113,00 216 113,00
Razem: 25 837 294,00 130 478,00 25 967 772,00
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 161/XXX/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zadania inwestycyjne w 2009 r.
Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredyty
i pożyczki
środki pochodzące
z innychźródeł*
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
A.
B.
C.
1 010 01010 6050 Budowa wodociągu Grochy Pogorzele 7 000 7 000 7 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
2 010 01010 6050 Budowa wodociągu Wądołki Stare 20 000 20 000 20 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
Razem: 27 000 27 000 27 000
3 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej Wdziękoń Pierwszy 550 000 550 000 550 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
4 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej Grochy Pogorzele - Chorzele 1 200 000 15 000 15 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
5 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Cieciorki 200 000 200 000 200 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
6 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 608 we wsi Nowy Laskowiec 1,0 km 190 000 190 000 190 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
7 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Gardlin - Wiśniewo - Podłatki 3,5 km 851 643 851 643 851 643 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
8 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Gardlin - Cieciorki 1, km 686 253 686 253 686 253 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
9 600 60016 6050 Zakup działek pod drogi: Cieciorki 30 arów, Wola Zambrowska 5 arów 58 000 58 000 58 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
10 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Grochy Łętownica - Drogoszewo 2,5 km 658 222 658 222 658 222 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
11 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Stary Skarżyn - Goski Duże 2,0 km 694 000 694 000 694 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
12 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Krajewo Białe - Stary Skarżyn1,5 km 100 000 100 000 100 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
13 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nagórki Jabłoń - Poryte Jabłoń 2,2 km 1 100 000 1 100 000 1 100 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
14 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Klimasze - Poryte Jabłoń 1,1 km 515 812 515 812 515 812 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
15 600 60016 6059 Przebudowa drogi powiatowej Grzymały - Czartosy będącej w zarządzie Gminy Zambrów 1 135 662 1 130 000 585 562 0 A.
B.
C.
544 438 Urząd Gminy
Razem: 7 939 592 6 748 930 6 204 492 0 544 438
15 700 70005 6050 Zakup działki Bacze Mokre 5 arów 5 000 5 000 5 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
16 900 90001 6050 Kanalizacja Cieciorki 234 577 220 000 220 000 0 A.
B.
C.
Urząd Gminy
17 900 90001 6059 Budowa kanalizacji sanitarnej Wola Zambrowska 767 337 498 620 498 620 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
Razem: 1 001 914 718 620 718 620 0
18 900 90015 6050 Oświetlenie uliczne Czerwony Bór 13 000 13 000 13 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
19 900 90015 6050 Oświetlenie uliczne Przytuły - Zbrzeźnica 15 000 15 000 15 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
20 900 90015 6050 Oświetlenie uliczne Pstrągi Gniewoty 15 000 15 000 15 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
20 900 90015 6050 Oświetlenie uliczne Długobórz przy świetlicy 10 000 10 000 10 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
22 900 90015 6050 Oświetlenie boiska w Laskowcu 20 000 20 000 20 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
24 900 90015 6050 Oświetlenie uliczne Poryte Jabłoń 3 000 3 000 3 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
22 900 90015 6050 Oświetlenie uliczne Bacze Mokre 20 000 20 000 20 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
Razem: 96 000 96 000 96 000 0 0
23 900 90095 6059 Modernizacja budynku świetlicy w Tabędzu 47 271 47 271 47 271 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
24 900 90095 6059 Modernizacja budynku świetlicy w Woli Zambrowskiej 93 506 93 506 93 506 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
25 900 90095 6059 Modernizacja budynku świetlicy w Przeździecko Mroczki 75 336 75 336 75 336 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
26 900 90095 6050 Modernizacja budynku hydroforni w Przeździecko Mroczki 20 598 2 598 2 598 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
27 900 90095 6050 Ogrodzenie i czyszczenie stawu we wsi Stare Zakrzewo oraz ogrodzenie boiska w Nagórki Jabłoń 70 000 70 000 70 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
Razem: 306 711 288 711 288 711
Ogółem 9 376 217 7 884 261 7 339 823 0 0 544 438 x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 161/XXX/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Dotacje podmiotowe w 2009 r.
Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
1 600 60014 2320 Starostwo Powiatowe Zambrów na remont drogi powiatowej Zambrów-Cieciorki-Pęsy Lipno, Grabówka-Wiśniewo, Wdziękoń Pierwszy Skarżyn Stary -Przeździecko Mroczki, Skarżyn Stary-Zaręby Krztęki 2 000 000,00
2 600 60014 6300 Starostwo Powiatowe Zambrów na budowę chodnika W miejscowości Koziki Jałbrzyków Stok i Konopki Jałbrzyków Stok 270 000,00
3 600 60014 6620 Starostwo Powiatowe Zambrów na budowę drogi Nowy Laskowiec 0,00
4 750 75023 2670 Zwiazek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 5 000,00
5 750 75023 6610 Urząd Miasta Zambrów 230 563,00
6 754 75411 6620 Starostwo Powiatowe Zambrów na zakup samochodu strażackiego z oprzyrządowaniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie 10 000,00
7 754 75405 2570 Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 15 000,00
8 851 85111 6620 Starostwo Powiatowe Zambrów 200 000,00
9 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Gminy Zambrów w Osowcu 90 000,00
10 921 92120 2720 Ewa Gren na zabytek wpisany do rejestru zabytków Łosie Dołęgi 50 000,00
11 921 9210 2720 Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Częstochowskiej w Tabędzu 50 000,00
12 010 01009 2630 Dotacja na konserwację rowów melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną w Zambrowie 60 000,00
13 801 80104 2710 Urząd Miasta Zambrów 312 500,00
14 803 80309 2830 Dotacja na stypendium dla studenta dla Lokalnej Organizacji Turystycznej "Brama na Bagna" w Strękowej Górze 450,00
Ogółem 3 293 513,00
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 161/XXX/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.
Stan środków obrotowych na początek roku 190 418,01
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 190 418,01
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 190 418,01
Stan środków obrotowych na koniec roku 60 135,01
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 135,01
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 60 135,01
Przychody 252 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 252 000,00
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 252 000,00
2960 Przelewy redystrybucyjne 252 000,00
Koszty 382 283,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 382 283,00
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 382 283,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 283,00
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 320 000,00
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama