reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 162/XXX/09 Rady Gminy Zambrów

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.405.096,00 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 17. 404.596,00 zł,
- majątkowe w wysokości 500,00 zł, zgodnie z zapisami §13 uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.984.797,00 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 13.170.206,00 zł,
- majątkowe w wysokości 6.814.591,00 zł, zgodnie z zapisami §14 uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 180.000,00 zł,
2) celową na zarządzanie kryzysowe 50.000 zł.
§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 na kwotę 16.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (zadania inwestycyjne w 2010 roku - załącznik Nr 1a).
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych l Funduszu Spójności w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.579.701 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.579.701 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.579.701 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł (załącznik Nr 3).
§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 144.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 144.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 8. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
3. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 4b.
§ 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 20.300,00 zł: wydatki 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 280.000,00 zł,
2) wydatki - 620.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 13. Określa się szczegółowy plan dochodów:
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
020 Leśnictwo 5000,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
02001 Gospodarka leśna 5 000,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 000,00
100 Górnictwo i kopalnictwo 5 000,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 5 000,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000,00
600 Transport i łączność 1 000,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 000,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 15 000,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000,00
750 Administracja publiczna 6 200,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 200,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 695 290,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 30 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 215 490,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Podatek od nieruchomości 4 007 200,00
0320 Podatek rolny 6 000,00
0330 Podatek leśny 201 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 1 290,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 929 700,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Podatek od nieruchomości 945 000,00
0320 Podatek rolny 620 000,00
0330 Podatek leśny 70 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 180 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 3 700,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 9 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 170 000,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 900,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 900,00
758 Różne rozliczenia 4 884 478,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 332 833,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 332 833,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 381 645,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 381 645,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 170 000,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Pozostałe odsetki 170 000,00
801 Oświata i wychowanie 21 000,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
80101 Szkoły podstawowe 21 000,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 000,00
0920 Pozostałe odsetki 3 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00
852 Pomoc społeczna 392 200,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 300,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 180 000,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 180 000,00
85216 Zasiłki stałe 83 000,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 83 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 115 700,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Pozostałe odsetki 5 700,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 110 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 200,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 200,00
bieżące razem: 15 025 168,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa 500,00
Strona 4 z 6
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500,00
majątkowe razem: 500,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
750 Administracja publiczna 83 000,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 83 000,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 83 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 428,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 428,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 428,00
852 Pomoc społeczna 2 295 000,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 294 000,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 294 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 000,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00
bieżące razem: 2 379 428,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Ogółem: 17 405 096,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00
§ 14. Określa się szczegółowy plan wydatków zgodnie z dołączoną tabelą.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
PLAN WYDATKÓW NA 2010 R.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 162/XXX/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2009 do 2012
Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr 162/XXX/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 162/XXX/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 r.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 162/XXX/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota
1 2 3 4
Przychody ogółem: 2 579 701,00
1 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 2 579 701,00
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 162/XXX/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Dotacje podmiotowe w 2010 r.
Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
1 010 01010 2630 Gminna Spółka Wodna Zambrów na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Zambrów 60 000,00
2 750 75018 6220 Urzad Marszłkowski Białystok na pozyskanie dla gmin częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz 1 306,00
3 750 75023 6610 Urząd Miasta Zambrów na budowę wspólnego wysypiska śmieci w Czerwonym Borze 216 000,00
4 754 75411 6620 Starostwo Powiatowe Zambrów na zakup samochodu strażackiego z oprzyrządowaniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie 10 000,00
5 754 75405 2570 Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku na remont budynku Powiatowej Komendy Policji w Zambrowie 15 000,00
6 801 80104 2710 Urząd Miasta Zambrów na dofinansowanie przedszkoli za dzieci pochodzące z Gminy Zambrów 360 000,00
7 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Gminy Zambrów w Osowcu 100 000,00
Ogółem 762 306,00
Załącznik nr 4a
do Uchwały Nr 162/XXX/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2010 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
750 83 000,00
75011 Urzędy wojewódzkie 83 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 83 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 428,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 428,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 428,00
852 Pomoc społeczna 2 295 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 294 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 294 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00
2 379 428,00
Załącznik nr 4b
do Uchwały Nr 162/XXX/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2010 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
750 83 000,00
75011 Urzędy wojewódzkie 83 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 428,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 428,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 175,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 23,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 940,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 290,00
852 Pomoc społeczna 2 295 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 294 000,00
3110 Świadczenia społeczne 2 219 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 480,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 395,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 176,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 995,00
4300 Zakup usług pozostałych 200,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 470,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 244,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 140,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 000,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 000,00
2 379 428,00
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 162/XXX/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan finansowy rachunków dochodów własnych 2010 r.
Stan środków obrotowych na początek roku 25 000,00
801 Oświata i wychowanie 25 000,00
80101 Szkoły podstawowe 25 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku 300,00
801 Oświata i wychowanie 300,00
80101 Szkoły podstawowe 300,00
Przychody 20 300,00
801 Oświata i wychowanie 20 300,00
80101 Szkoły podstawowe 20 300,00
Koszty 45 000,00
801 Oświata i wychowanie 45 000,00
80101 Szkoły podstawowe 45 000,00
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 162/XXX/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.
Stan środków obrotowych na początek roku 400 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 000,00
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 400 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku 60 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 000,00
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 60 000,00
Przychody 280 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 280 000,00
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 280 000,00
2960 Przelewy redystrybucyjne 280 000,00
Koszty 620 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 620 000,00
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 620 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 600 000,00
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 162/XXX/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Prognoza łącznej spłaty długu i spłat Gminy na koniec 2010 r. i lata następne.
Pozycja Wyszczególnienie Prognoza 2009 Prognoza 2010 Prognoza 2011 Prognoza 2012
1 Zobowiązania wg tytułów dłużnych: 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1 pożyczki
1.1.2 kredyty
1.1.3 obligacje
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 kredyty 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 obligacje 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp): 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1 pożyczki
1.3.2 kredyty
1.3.3 obligacje
1.4 Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp): 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1 pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2 kredyty 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3 obligacje 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 Prognozowany stan zobowiazań wymagalnych na 31.12 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Spłata długu 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1 kredytów 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 udzielonych poręczeń 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1 kredytów 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2 pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3 wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4 udzielonych poręczeń 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Prognozowane dochody budżetowe 21 498 228,00 17 405 096,00 19 000 000,00 20 000 000,00
4 Relacje do dochodów (w %):
4.1 długu (art. 170 ust. 1); 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
4.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
4.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1);(2.1+2.2+2.3+2.4):3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
4.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);(2.1+2.3):3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama