reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/OKS/2010 Starosty Suwalskiego

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawiepowierzenia prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu powiatu suwalskiego pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz uczniom - w wyborze kierunku kształcenia i zawodu

zawarte w Suwałkach pomiędzy Miastem Suwałki zwartym w dalszej treści porozumienia "Przyjmującym", reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwałki - Józefa Gajewskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmach,

z jednej strony, a Powiatem Suwalskim zwanym w dalszej treści porozumienia "Przekazującym", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Starosta Suwalski - Szczepan Ołdakowski,

Wicestarosta Suwalski - Witold Kowalewski,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Elżbiety Olejnik,

z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 73 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2004 r. Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230), uchwały Nr IX/90/03 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Suwałki zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane powiaty oraz uchwały Nr X/46/99 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie powierzenia Miastu Suwałki zadań publicznych należących do Powiatu Suwalskiego, Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu powiatu suwalskiego pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz uczniom - w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

§ 2. Zadania określone w § 1 porozumienia realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach (ul. Nowomiejska 10), dla której organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań, określonych w § 1, Przekazujący zobowiązany jest przekazać na konto Przyjmującego - nr konta BANK PKO S.A. Oddział w Suwałkach 98 1240 5211 1111 0000 4922 3129 dotację w wysokości 263 170,65 zł (słownie - dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt 65/100 zł) naliczoną na okres dwunastu miesięcy, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 r. w odniesieniu do 4 148 (cztery tysiące sto czterdzieści osiem) dzieci i młodzieży i wskaźnika 0,014537, t.j. 4 148 x 4 364,3937 zł x 0,014537 = 263 170,65 zł.

2. Przekazujący zobowiązuje się przekazać Przyjmującemu dotację, o której mowa w ust. 1 w dwóch ratach:

1)pierwsza rata -130 000 zł (sto trzydzieści tysięcy) w terminie do 30 czerwca 2010 r.,

2)druga rata - 133 170,65 zł (sto trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt 65/100 zł) do 30 października 2010 r.

§ 4. 1. Przyjmujący na wniosek Przekazującego złoży, nie częściej niż dwa razy w roku, informację o wykonaniu zadań objętych porozumieniem oraz o kosztach poniesionych na ich realizację. Informacja zawierać będzie również dane dotyczące liczby oraz zakresu porad udzielonych dzieciom i młodzieży, w tym uczniom, a także rodzicom i nauczycielom z terenu powiatu suwalskiego, w tym porad udzielonych poza siedzibą Poradni - w szkołach i w środowisku rodzinnym dziecka.

2. Przekazujący zastrzega sobie również prawo wglądu do dokumentacji, znajdującej się w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach, dotyczącej pomocy świadczonej na rzecz Powiatu Suwalskiego.

§ 5. Spory mogące wynikać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. 1. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Przyjmujacego, trzy dla Przekazującego oraz jeden egzemplarz otrzymuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach.

Starosta Suwalski

Szczepan Ołdakowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Bernacka-Stachniałek

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama