reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/238/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 26 stycznia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Dokonać w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 913.460 zł.
Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Zwiększenie
010 Rolnictwo i łowiectwo 0 25 000
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 25 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0 65 000
40002 Dostarczanie wody 0 65 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000
600 Transport i łączność 558 000 608 000
60002 Infrastruktura kolejowa 558 000 0
6230 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 558 000
60013 Drogi wojewódzkie 0 50 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000
60016 Drogi publiczne gminne 0 558 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 558 000
750 Administracja publiczna 0 30 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 30 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 10 000
75412 Ochotnicze straże pożarne 0 10 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000
801 Oświata i wychowanie 7 002 9 668
80101 Szkoły podstawowe 0 2 666
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 250
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 360
4120 Składki na Fundusz Pracy 56
80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 7 002 7 002
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 002
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 002
852 Opieka społeczna 15 792 15 792
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0 9 792
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 792
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 15 792 6 000
3110 Świadczenia społeczne 15 792
4300 Zakup usług pozostałych 6 000
900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska 7 666 150 000
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 150 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 666 0
4260 Zakup energii 7 666
926 Kultura fizyczna i sport 325 000 0
92601 Obiekty sportowe 325 000 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 325 000
Razem: 913 460 913 460
§ 2. Dokonać zmiany w załączniku nr 1, 1a, 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/225/09 z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem: - 30.676.574 zł
2. Plan wydatków ogółem: - 31.798.121 zł
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.121.547 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXX/238/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Dział Rozdział Rokrozp. Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do 31.12.09 Wysokość wydatków w roku 2010 Wysokość wydatków w roku 2011 Wysokość wydatków w roku 2012
Zak. Budżet gminy Środki z innych źródeł Budżet gminy Środki z innych źródeł Budżet gminy Środki z innych źródeł
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14
010 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka 2009
2011
Wodociąg kol. Jałówka 229 122 17 157 2 000 209 965
Wodociąg Sadek 262 727 17 127 2 000 243 600
Wodociąg Pięciowłóki 260 000 14 000 246 000
Wodociąg Nowa Wieś 110 000 14 000 96 000
Wodociąg kol. Harasimowicze 200 000 14 000 186 000
Wodociąg Wesołowo 590 000 20 000 570 000
Wodociąg kol. Kamienna Nowa 200 000 14 000 186 000
Wodociąg kol. Reszkowce 200 000 14 000 186 000
Wodociąg Trzyrzeczki 200 000 12 000 188 000
Wodociąg kol. Olsza 300 000 14 000 286 000
Rozbudowa infrastuktury wodno-ściekowej w aglomeracji Dąbrowa Białostocka: 2009
2012
400 40002 1. Stacja uzdatniania wody - modernizacja stacji wraz z regeneracją III studni głębinowej 1 700 000 65 000 817 500 817 500
900 90001 2. Modernizacja oczyszczalni - ATSO - budowa systemu gospodarki osadami ściekowymi 3 620 000 120 000 1 750 000 1 750 000
900 90001 3. Kanalizacja
- Małyszówka 1 000 000 50 000 475 000 475 000
- Armii Krajowej 800 000 20 000 390 000 390 000
- Kołłątaja 263 000 5 685 20 000 118 657 118 658
- Brzozowo 800 000 20 000 390 000 390 000
- Krugło 800 000 20 000 390 000 390 000
010 01010 4. sieć wodociągowa
- Łąkowa 90 000 45 000 10 000 17 500 17 500
- ul. Armii Krajowej 220 000 110 000 15 000 47 500 47 500
- ul. Jana Pawła II (na odcinku do Solidarności) 90 000 45 000 10 000 17 500 17 500
600 60016 Integracja Dróg Gminnych z Drogami Powiatowymi i Wojewódzkimi w mieście Dąbrowa Biał., w tym: 2009
2011
Wykonanie nawierzchni asfaltowej wulicy Górna, Piękna 712 086 24 024 5 000 683 062
Wykonanie nawierzchni asfaltowej wulicy Orzeszkowej 455 086 14 500 5 000 435 586
Wykonanie nawierzchni asfaltowej wulicy Kołłątaja 455 000 14 500 440 500
750 75023 Internet w gminie 2008 2 030 000 30 303 30 000 462 500 1 507 197 C
2011
750 75075 Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Dąbrowy Białostocka i rejonu Mołodeczna 2010 400 000 30 000 370 000
2011
801 80110 Budowa zespołu wielofunkcyjnych boisk szkolnych w Dąbrowie Białostockiej 2007 2 134 634 748 841 885 793 300 000 200 000 A
2011
900 90001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Dąbrowa Biał. - dokumentacja 2008 3 077 748 165 249 425 932 976 470 594 509 915 588 B
2011
OGÓŁEM: 21 199 403 1 184 362 1 880 249 1 300 970 9 797 379 2 622 785 4 413 658 0
A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN. UKFiS)
B - Środki w ramach PROW pokryte ze środków budżetu
C - Środki w ramach RPO pokryte ze środków budżetu
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXX/238/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku
Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Rok rozp. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Łączne koszty finansowe Środki wykonane w latach ubiegłych Środki własne budżetowe 2010 Regionalny Program Operacyjny 2010 Dotacja i środki z budżetu państwa 2010 Środki do wykonania w latach następnych
Zak.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Zadania kontynuowane 23 605 178 1 351 594 3 699 849 1 759 913 300 000 16 463 822
010 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka 2009 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.
2011
Wodociąg kol. Jałówka 229 122 17 157 2 000 209 965
Wodociąg Sadek 262 727 17 127 2 000 243 600
Wodociąg Pięciowłóki 260 000 14 000 246 000
Wodociąg Nowa Wieś 110 000 14 000 96 000
Wodociąg kol. Harasimowicze 200 000 14 000 186 000
Wodociąg Wesołowo 590 000 20 000 570 000
Wodociąg kol. Kamienna Nowa 200 000 14 000 186 000
Wodociąg kol. Reszkowce 200 000 14 000 186 000
Wodociąg kol. Trzyrzeczki 200 000 12 000 188 000
Wodociąg kol. Olsza 300 000 14 000 286 000
Rozbudowa infrastuktury wodno-ściekowej w aglomeracji Dąbrowa Białostocka: 2009 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.
2012
400 40002 1. Stacja uzdatniania wody - modernizacja stacji wraz z regeneracją III studni głębinowej 1 700 000 65 000 1 635 000
900 90001 2. Modernizacja oczyszczalni - ATSO - budowa systemu gospodarki osadami ściekowymi 3 650 000 120 000 3 500 000
900 90001 3. Kanalizacja
- Małyszówka 1 000 000 50 000 950 000
- Armii Krajowej 800 000 20 000 780 000
- Kołłątaja 263 000 5 685 20 000 237 315
- Brzozowo 800 000 20 000 780 000
- Krugło 800 000 20 000 780 000
010 01010 4. sieć wodociągowa
- Łąkowa 45 000 10 000 35 000
- ul. Armii Krajowej 110 000 15 000 95 000
- ul. Jana Pawła II (na odcinku do Solidarności) 45 000 10 000 35 000
010 01095 "Odnowa Miejscowości" - Przebudowa budynku remizy strażackiej na cele świetlicy wiejskiej w Bagnach 2009 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 668 016 40 016 128 000 500 000
2010
010 01095 "Odnowa Miejscowości" - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - wielofunkcyjne boisko sportowe we wsi Bagny 2009 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.
2010
010 01095 "Odnowa Miejscowości" - Budowa parkingu, chodników oraz wykonanie i zagospodarowanie rabat kwiatowych, zieleńców we wsi Bagny 2009 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.
2010
600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 103527B w drodze Harasimowicze 2009 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 1 034 162 76 162 958 000
2010
600 60016 Integracja Dróg Gminnych z Drogami Powiatowymi i Wojewódzkimi w mieście Dąbrowa Biał., w tym: 2009 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.
2011
Wykonanie nawierzchni asfaltowej wulicy Górna, Piękna 712 086 24 024 5 000 683 062
Wykonanie nawierzchni asfaltowej wulicy Orzeszkowej 455 086 14 500 5 000 435 586
Wykonanie nawierzchni asfaltowej wulicy Kołłątaja 455 000 14 500 440 500
600 60016 Wykonanie nawierzchni w zaułku ulicy Mickiewicza w Dąbrowie Biał. 2009 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 105 454 5 454 100 000
2010
750 75023 Internet w gminie 2008 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 2 030 000 30 303 30 000 1 969 697
2011
801 80101 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zwierzyńcu Wielkim - projekt 2009 Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim 12 400 2 400 10 000
2010
801 80103 Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" w Zwierzyńcu Wielkim 2009 Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim 57 400 2 400 55 000
2010
801 80110 Budowa zespołu wielofunkcyjnych boisk szkolnych w Dąbrowie Białostockiej 2007 Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Bł. 2 134 634 748 841 885 793 300 000 200 000
2011
900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Tuwima w Dąbrowie Biał. 2008 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 178 178 5 178 173 000
2010
900 90001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Dąbrowa Biał. 2008 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 3 077 748 165 249 425 932 976 470 1 510 097
2011
900 90015 Oświetlenie wybranych obiektów architektonicznych w Gminie Dąbrowa Biał. 2008 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 195 621 155 621 40 000
2010
900 90015 Oświetlenie uliczne w ulicy Armii Krajowej w Dąbrowie Biał. 2009 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 86 487 6 487 80 000
2010
900 90095 Modernizacja kotłowni w Różanymstoku 2009 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 453 081 25 014 144 624 283 443
2010
926 92601 Wykonanie boiska ogólnodostępnego przy ul.Gen.Sulika o nawierzchni syntetycznej 2009 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 75 976 976 75 000
2010
926 92601 Wykonanie placu zabaw przy ul. Kasztanowejw Dąbrowie Białostockiej 2009 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 54 500 4 500 50 000
2010
926 92601 Wykonanie placu zabaw przy ul.Krzyżanowskiego w Dąbrowie Białostockiej 2009 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 54 500 4 500 50 000
2010
II. Zadania nowo rozpoczynane 1 155 000 0 785 000 0 0 370 000
600 60016 "Odnowa Miejscowości" - Wykonanie parkingu, chodnika i oświetlenia w Kamiennej Starej - dokumentacja 2010 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 10 000 10 000
600 60016 "Odnowa Miejscowości" - Przebudowa mostu w Kamiennej Starej - dokumentacja 2010 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 20 000 20 000
600 60016 Wykonanie parkingu Plac Kościuszki - ul. Tysiąclecia w Dabrowie Biał. - dokumentacja 2010 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 10 000 10 000
600 60016 Wykonanie drogi Kamienna Stara - Kamienna Nowa przez las - dokumentacja 2010 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 30 000 30 000
600 60016 Budowa mostu Jasionówka kol. - dokumentacja 2010 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 10 000 10 000
700 70005 Zakup gruntu na potrzeby oczyszczalni w Dabrowie Biał. 2010 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 60 000 60 000
700 70005 Zakup gruntu przy ul. Wesołej w Dąbrowie Biał. 2010 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 45 000 45 000
700 70095 Zmiana sposobu użytkowania budynku w Zwierzyńcu Wielkim z przeznaczeniem na mieszkania socjalne - dokumentacja 2010 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 30 000 30 000
750 75075 Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Dąbrowy Białostocka i rejonu Mołodeczna 2010 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 400 000 30 000 370 000
2011
754 75412 Remiza - świetlica w Jacznie - dokumentacja 2010 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 10 000 10 000
801 80101 Wykonanie wjazdu i parkingu przy Szkole Podstawowej w Nierośnie - dokumentacja 2010 Szkoła Podstawowa w Nierośnie 20 000 20 000
921 92109 "Odnowa Miejscowości" - Budowa wiejskiego ośrodka kultury w Reszkowcach 2010 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 400 000 400 000
921 92109 Przebudowa budynku na potrzeby MGOK w Dąbrowie Białostockiej - dokumentacja 2010 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 100 000 100 000
921 92109 "Odnowa Miejscowości" - Remont świetlicy wiejskiej w Kamiennej Starej - dokumentacja 2010 Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. 10 000 10 000
OGÓŁEM: 24 760 178 1 351 594 4 484 849 1 759 913 300 000 16 833 822
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXX/238/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Dział Rozdział Paragraf Podmiot dotowany Kwota dotacji /w zł./
Celowa Podmiotowa Przedmiotowa
600 60013 6300 Województwo Podlaskie - Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec-Dąbrowa Białostocka-Nowy Dwór-granica państwa i Nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka w miejscowości Dąbrowa Białostocka - dofinansowanie 50 000
600 60014 6300 Powiat Sokólski- Opracowanie dokumentacji na "Droga Bagny-Krasne" - dofinansowanie 65 000
600 60014 6300 Powiat Sokólski - Modernizacja drogi Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - dofinansowanie 50 000
600 60014 6300 Powiat Sokólski - Modernizacja drogi żwirowej Trzyrzeczki - dofinansowanie 50 000
600 60014 6300 Powiat Sokólski - Modernizacja drogi żwirowej Szuszalewo - dofinansowanie 50 000
851 85195 2710 Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce 15 618
851 85111 6220 SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej 50 000
921 92116 2480 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej 289 000
921 92109 2480 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej 521 000
801 80104 2510 Samorządowe Przedszkole-Żłobek w Dąbrowie Biał. 505 000
801 80104 2510 Przedszkole w Różanymstoku 95 000
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa
600 60002 6230 Dofinansowanie dla PKP PLK S.A. wykonania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 40 Sokółka-Suwałki z droga wojewódzką nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka 52 000
801 80101 2540 Prowadzenie Szkół Podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie,Kamiennej Nowej 1 000 000
801 80104 2540 Prowadzenie Punktów Przedszkolnych 90 000
851 85154 2630 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 30 000
851 85195 2630 Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych 20 000
926 92695 2630 Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 20 000
926 92695 2630 Sport kwalifikowany 90 000
Ogółem: 382 618 1 410 000 1 250 000
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXX/238/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2010 rok
1) Przeniesień wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama