reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/177/09

z dnia 23 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 40 717 215 zł, z tego: - bieżące w wysokości 18 411 980 zł, - majątkowe w wysokości 22 305 235 zł, zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43 617 215 zł, z tego: - bieżące w wysokości 17 017 217 zł, - majątkowe w wysokości 26 599 998 zł, zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :
1) ogólną w wysokości 168 000 zł;
2) celową w wysokości 48 587 zł, z przeznaczeniem na : zarządzanie kryzysowe.
§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 1a.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 900 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów w kwocie 2 900 000 zł,
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 000 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 100 000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 900 000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 1 100 000 zł;
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 80 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 8 000 zł.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 10. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 8 000 zł;
2) wydatki - 19 000 zł, Zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 11. 1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
2. Zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych określonej w załącznikach nr 1, 1a, 2.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla zapewnienia działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
3. Do dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagradzania ze stosunku pracy i wydatków majątkowych;
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
5. przekazania kierownikom jednostek innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków;
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 13. Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela nr 1.
§ 14. Określa się szczegółowy plan wydatków - tabela nr 2.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady GminyAndrzej Horba
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/177/09
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 grudnia 2009 r.

załącznik nr 1
Zalacznik1.doc
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/177/09
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 grudnia 2009 r.

załacznik nr 2
Zalacznik2.doc
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/177/09
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 grudnia 2009 r.

załacznik nr 3
Zalacznik3.doc
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLII/177/09
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 grudnia 2009 r.

załacznik nr 4
Zalacznik4.doc
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLII/177/09
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 grudnia 2009 r.

załącznik nr 5
Zalacznik5.doc
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLII/177/09
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 grudnia 2009 r.

załącznik nr 6
Zalacznik6.doc
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLII/177/09
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 grudnia 2009 r.

załącznik nr 7
Zalacznik7.doc
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLII/177/09
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 grudnia 2009 r.

tabela nr 1
Zalacznik8.doc
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLII/177/09
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 grudnia 2009 r.

tabela nr 2
Zalacznik9.doc
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama