reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/239/09 Rady Gminy Radziłów

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziłów na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit."d" oraz lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 121 ust.4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ). Rada Gminy Radziłowie uchwala, co następuje ;
§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.434.979 zł, z tego:
a) bieżące wysokości 10.471.038 zł,
b) majątkowe w wysokości 2.963.941 zł , zgodnie z zapisami §14 uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.129.622 zł, z tego:
a) bieżące wysokości 10.325.854 zł,
b) majątkowe w wysokości 4.803.768 zł , zgodnie z zapisami §15 uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
a) Ogólną w wysokości - 100.000 zł,
b) Celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 25.158 zł.
§ 4. 1. Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały ( 1a - zadania inwestycyjne w 2010 roku).
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.282.569 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.694.643 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 353.800 zł ,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.340.843 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.976.860 zł, oraz łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.282.217 zł (uszczegółowienie w załączniku nr 3).
§ 7. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie 1.694.643 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.282.217 zł;
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.465.098 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 30.576 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32.576 zł na realizację zadań określonym gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego: przychody - 1.430.880 zł, koszty- 1.361.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. Dotacja z budżetu w kwocie 96.707 zł jako dopłata do ścieków i segregacji śmieci.
§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 10.000 zł,
2) wydatki - 17.306 zł,1)
§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.
2. zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontaktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin upływa w 2011 roku.
3. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. lokowania własnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 14. Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela 1.
§ 15. Określa się szczegółowy plan wydatków - tabela 2.
§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mordasiewicz
1) zgodnie z załącznikiem nr 6.
Załącznik do Uchwały Nr XLI/239/09
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1-7.xls

Załączniki Nr 1-7 i tabela nr 1 i 2
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama