reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/243/10 Rady Gminy Narewka

z dnia 26 stycznia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.159.363 zł w tym:
Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 1096377 50000 1146377
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 1089377 50000 1139377
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1089377 50000 1139377
630 Turystyka 1551097 1039363 2590460
63095 Pozostała działalność 1551097 1039363 2590460
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1135708 1039363 2175071
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5070021 70000 5140021
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 140600 70000 210600
0690 Wpływy z różnych opłat 400 70000 70400
Razem: 14887621 1159363 16046984
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.315.833 zł w tym :
Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 2675954 150000 2825954
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2656629 150000 2806629
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1089377 50000 1139377
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1567252 100000 1667252
600 Transport i łączność 1204600 5100 1209700
60014 Drogi publiczne powiatowe 255500 -30500 225000
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 250000 -30500 219500
60016 Drogi publiczne gminne 948800 35600 984400
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 934600 30500 965100
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 5100 5100
630 Turystyka 2361902 2090733 4452635
63095 Pozostała działalność 2361902 2090733 4452635
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1135708 1039363 2175071
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 730000 1051370 1781370
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 654004 70000 724004
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 105000 32000 137000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100000 32000 132000
90002 Gospodarka odpadami 48500 32000 80500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 20000 23000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 12000 12000
90003 Oczyszczanie miast i wsi 0 6000 6000
4300 Zakup usług pozostałych 0 6000 6000
Razem: 15998182 2315833 18314015
§ 3. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.861.947 zł i rozchody budżetu w wysokości 594.916 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
dochody ogółem : 16.046.984 zł w tym:
- dochody bieżące : 10.906.236 zł,
- dochody majątkowe: 5.140.748 zł ,
wydatki ogółem : 18.314.015 zł w tym:
- bieżące : 9.505.388 zł,
- majątkowe: 8.808.627 zł .
§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.267.031 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.267.031 zł
§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.267.031 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 132.969 zł.
§ 8. Ustala się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 9. W uchwale Nr XXIX/237/09 Rady Gminy Narewka z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2010 w § 7 pkt 3 kwotę "594 916 zł" zastępuje się kwotą "289 439 zł" , w § 13 rozdział "75023 - urzędy gmin" rodzaj zadania: zlecone w dziale 750 zastępuje się rozdziałem "75011 - urzędy wojewódzkie".
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

mgr inż. Andrzej Niedźwiedź
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXX/243/10
Rady Gminy Narewka
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zadania inwestycyjne w 2010r.
Zadania inwestycyjne 2010
Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organiza-cyjna realizująca program
rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredyty
i pożyczki
środki pochodzące
z innychźródeł*
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 010 01041 6058 , 6059 Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Narewka 5 262 079 2 241 989 322 546 1000000 919 443 UG Narewka
2 010 01041 6058 , 6059 Budowa Centrum sportowo- rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce 879 718 414 640 244 706 169 934 UG Narewka
3 010 01041 6058 , 6059 Obiekt małej architektury służącej rekreacji codziennej - ścianka wspinaczkowa 150 000 150 000 100 000 50 000 UG Narewka
4 600 60016 6050 modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie wsi Łuka i Tarnopol 151 776 60 000 20 000 40000 UG Narewka
5 600 60016 6050 Przebudowa ciągu drogi gminnej Nr 107103B - ul.Cichejw Narewce - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011 885 594 864 600 422 300 442300 UG Narewka
6 600 60016 6050 projekt ulicy Cichej w Siemianówce 10 000 10 000 10 000 UG Narewka
7 600 60016 6050 Budowa chodników 30 500 30 500 30 500 UG Narewka
8 630 63095 6058, 6059 Budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka 3 718 940 3 356 441 521 370 1000000 1 835 071 UG Narewka
9 630 63095 6058, 6059 Mała infrastruktura turystyczna 400 000 400 000 60 000 340 000 UG Narewka
10 630 63095 6059 Budowa Stanicy kajakowej w Narewce 1 311 117 200 000 200 000 UG Narewka
11 900 90001 6050 budowa sieci kanalizacyjnej Nowa Łuka 230 000 132 000 132 000 UG Narewka
12 925 92595 6058, 6059 Ptasi Szlak Puszczy Białowieskiej - narzędziem odciążającym ruch turystyczny z centralnej części Puszczy Białowieskiej 2 206 385 400 000 60 000 340 000 UG Narewka
Ogółem 15236109 8 260 170 2123422 2000000 482 300 3 654 448 x
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXX/243/10
Rady Gminy Narewka
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2012
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
Lp. Dział Rozdz §** Nazwa zadania inwesty-cyjnego Łączne koszty finans-owe Dotych-czas ponie-sione wydatki Planowane wydatki Jednostka organiza-cyjna realizująca program
rok budże-towy 2010 (9+10 +11) z tego źródła finansowania 2011 r. 2012 r.
dochody własne jst kredyty i poży-czki środki wymie-nione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 630 63095 6058, 6059 Budowa Stanicy Kajakowej w Narewce 1361117 72 505 200000 200 000 1028612 60000 UG Narewka
Ogółem 1361117 72 505 200000 200 000 0 0 1028612 60000 x
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXX/243/10
Rady Gminy Narewka
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Lp. Projekt Klasyfi-kacja (dział, roz-dział, para-graf) Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(5+6)
w tym: Planowane wydatki
Środki z budżetu krajo-wego Środki z budżetu UE 2010 r.
Wydatki razem (8+11) z tego:
Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE
Wydatki razem (9+10) z tego, źródła finansowania: Wydatki razem (12+13 +14) z tego, źródła finansowania:
pożyczki
i kredyty
pozo-stałe** poży-czki na prefi-nan-sowa-nie poży-czki
i kre-dyty
pozo-stałe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Wydatki mająt-kowe razem: 13928239 6367504 7560735 7163070 3508622 1000000 2508622 3654448 0 0 3654448
1.1 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Priorytet:
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Nazwa projektu: Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Narewka
Razem wydatki: dział 010, 01041, 6058, 6059 5 262 079 3104894 2157185 2241989 1322546 0 1322546 919 443 0 0 919 443
z tego: 2009 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 r. 2 241 989 1322546 919 443 2241989 1322546 0 1322546 919 443 919 443
2011 r. 3 020 090 1782348 1237742 0 0 0 0 0 0
1.2 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Priorytet:
Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Nazwa projektu: Budowa Centrum sportowo - rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce
Razem wydatki: dział 010, 01041, 6058, 6059 879 718 519 180 360 538 414 640 244 706 0 244 706 169 934 0 0 169 934
z tego: 2009 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 r. 414 640 244 706 169 934 414 640 244 706 0 244 706 169 934 169 934
2011 r. 465 078 274 474 190 604 0 0 0 0 0 0
1.3 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Priorytet:
Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Nazwa projektu: Obiekt małej architektury służącej rekreacji codziennej - ścianka wspinaczkowa
Razem wydatki: dział 010, 01041, 6058, 6059 150 000 100 000 50 000 150 000 100 000 0 100 000 50 000 0 0 50 000
z tego: 2009 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 r. 150 000 100 000 50 000 150 000 100 000 0 100 000 50 000 50 000
2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Priorytet: III. Rozwój Turystyki i kultury
Działanie: 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
Nazwa projektu: Budowa Ośrodka Turystyczno - Rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka
Razem wydatki: dział 630, 63095, 6058, 6059 3 718 940 1684523 2034417 3356441 1521370 1000000 521370 1835071 0 0 1835071
z tego: 2009 r. 362 499 163 153 199346 0 0 0 0 0 0
2010 r. 3 356 441 1521370 1835071 3356441 1521370 1000000 521370 1835071 1835071
2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko
Priorytet: V.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej
Nazwa projektu: Mała infrastruktura turystyczna
Razem wydatki: dział 630, 63095, 6058, 6059 400 000 60 000 340 000 400 000 60 000 0 60 000 340 000 0 0 340 000
z tego: 2009 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 r. 400 000 60 000 340 000 400 000 60 000 0 60 000 340 000 340 000
2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Priorytet: III. Rozwój Turystyki i kultury
Działanie: 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
Nazwa projektu: Budowa Stanicy Kajakowej w Narewce
Razem wydatki: dział 630, 63095, 6058, 6059 1 311 117 567 949 743 168 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0
z tego: 2008 i 2009 72 505 72 505 0 0 0 0 0 0 0
2010 r. 200 000 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0
2011, 2012r 1 038 612 295 444 743 168 0 0 0 0 0 0
1.7 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko
Priorytet: V.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej
Nazwa projektu: Ptasi Szlak Puszczy Białowieskiej - narzędziem odciążającym ruch turystyczny z centralnej części Puszczy Białowieskiej"
Razem wydatki: dział 925, 92595, 6058, 6059 2 206 385 330 958 1875427 400 000 60 000 0 60 000 340 000 0 0 340 000
z tego: 2009 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 r. 400 000 60 000 340000 400 000 60 000 0 60 000 340 000 340 000
2011 r. 1 806 385 270 958 1535427 0 0 0 0 0 0
2 Wydatki bieżące razem: 1 134 113 167 637 966 476 571 384 89 534 0 89 534 481 850 0 0 481 850
2.1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Priorytet: III. Rozwój Turystyki i kultury
Działanie: 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
Nazwa projektu: Promocja turystyki na terenie południowego Podlasia - Zielonej Krainy Dobrych Wiatrów
Razem wydatki: dz.630 rozdz. 63095 956 363 140 974 815 389 493 194 77 805 0 77 805 415 389 0 0 415 389
z tego: 2009 r. 463 169 63 169 400 000 0 0 0 0
2010 r. 493 194 77 805 415 389 493 194 77 805 77 805 415 389 415 389
2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Nazwa projektu: "Klub Przedszkolaka. Upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Narewka"
Razem wydatki: dz. 853, rozdz 85395 177 750 26 663 151 087 78 190 11 729 0 11 729 66 461 0 0 66 461
z tego: 2009 r. 44 160 6 624 37 536 0 0 0 0
2010 r. 78 190 11 729 66 461 78 190 11 729 11 729 66 461 66 461
2011 r. 55 400 8 310 47 090
Ogółem (1+2) 15062352 6535141 8527211 7734454 3598156 1000000 2598156 4136298 0 0 4136298
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXX/243/10
Rady Gminy Narewka
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010r
Lp treść klasyfikacja§ kwota zmiana plan po zmianach
1 2 3 4 5 6
Przychody ogółem : 1.705.477 1.156.470 2.861.947
1 Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów § 952 1.400.000 1.000.000 2.400.000
2 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych § 955 305.477 156.470 461.947
Rozchody ogółem : 594.916 - 594.916
1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 20.000 - 20.000
2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 574.916 - 574.916
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXX/243/10
Rady Gminy Narewka
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne
Lp Wyszczególnienie Kwota długu na dzień 31.12.2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 2548149 4353233 3651867 3138683 2646668 2170668 1726668 1370000
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 2548149 1953233 3651867 3138683 2646668 2170668 1726668 1370000
1.1.1 pożyczek 1863618 1403368 1106668 846668 586668 340668 126668 0
1.1.2 kredytów 684531 549865 2545199 2292015 2060000 1830000 1600000 1370000
1.1.3 obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): 0 2400000 0 0 0 0 0 0
1.2.1 pożyczki 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2 kredyty, 0 2400000 0 0 0 0 0 0
1.2.3 obligacje 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2 Planowane zobowiązania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 727703 907967 692330 647435 608561 553947 445781
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 0 594916 701366 513184 492015 476000 444000 356668
2.1.1 pożyczek 460250 296700 260000 260000 246000 214000 126668
2.1.2 kredytów 0 134666 404666 253184 232015 230000 230000 230000
2.1.3 wykup papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.4 udzielonych poręczeń 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Spłata odsetek i dyskonta 0 132787 206601 179146 155420 132561 109947 89113
3. Prognozowane dochody budżetowe 16046984 15063000 12536000 12392000 12720000 13096000 13440000
3.1 dochody bieżące 10906236 11200000 11536000 11882000 12200000 12566000 12900000
3.2 dochody majątkowe 5140748 3863000 1000000 510000 520000 530000 540000
4. Prognozowane wydatki budżetowe 18314015 14361634 12022816 11899985 12244000 12652000 13083332
4.1 wydatki bieżące 9505388 9704000 9995000 10200000 10506000 10821000 11145000
4.2 wydatki majątkowe 8808627 4657634 2027816 1699985 1738000 1831000 1938332
5. Prognozowany wynik finansowy -2267031 701366 513184 492015 476000 444000 356668
6. Relacje do dochodów (w %):
6.1 długu (art. 170 ust. 1) 1:3 27 24 25 21 17 13 10
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 27 24 25 21 17 13 10
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)(2:3) 5 6 6 5 5 4 3
6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)(2.1+2.3):3 5 6 6 5 5 4 3
transza kredytu - umowa z 2009 r 1 000 000
Lp Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 1140000 910000 680000 450000 360000 270000 180000 90000 0
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 1140000 910000 680000 450000 360000 270000 180000 90000 0
1.1.1 pożyczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2 kredytów 1140000 910000 680000 450000 360000 270000 180000 90000 0
1.1.3 obligacji 0
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): 0
1.2.1 pożyczki 0
1.2.2 kredyty, 0
1.2.3 obligacje 0
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie 0
1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania 0
1.3.2 Planowane zobowiązania 0
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 303464 290102 276741 263379 113746 108517 103289 98060 92832
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 230000 230000 230000 230000 90000 90000 90000 90000 90000
2.1.1 pożyczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2 kredytów 230000 230000 230000 230000 90000 90000 90000 90000 90000
2.1.3 wykup papierów wartościowych 0
2.1.4 udzielonych poręczeń 0
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania 0
2.3 Spłata odsetek i dyskonta 73464 60102 46741 33379 23746 18517 13289 8060 2832
3. Prognozowane dochody budżetowe 13750000 14146000 14553000 14973000 15406000 15852000 16311000 16783000 17270000
3.1 dochody bieżące 13200000 13596000 14003000 14423000 14856000 15302000 15761000 16233000 16720000
3.2 dochody majątkowe 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000
4. Prognozowane wydatki budżetowe 13520000 13916000 14323000 14743000 15316000 15762000 16221000 16693000 17180000
4.1 wydatki bieżące 11479000 11823000 12177000 12542000 12918000 13305000 13704000 14115000 14538000
4.2 wydatki majątkowe 2041000 2093000 2146000 2201000 2398000 2457000 2517000 2578000 2642000
5. Prognozowany wynik finansowy 230000 230000 230000 230000 90000 90000 90000 90000 90000
6. Relacje do dochodów (w %):
6.1 długu (art. 170 ust. 1) 1:3 8 6 5 3 2 2 1 1 0
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 8 6 5 3 2 2 1 1 0
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)(2:3) 2 2 2 2 1 1 1 1 1
6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)(2.1+2.3):3 2 2 2 2 1 1 1 1 1
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama