| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/148/09 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 165, 166, 168 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008r. N r 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę 69.128,-zł :
1) dział 010 rozdział 01095 Pozostała działalność § 2010 - 38.928,-zł ,
2) dział 852 rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 - 29.400,-zł,
3) dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 0970 - 800,-zł.
§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę 70.646,-zł :
1) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 - 4.000,-zł,
2) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 4300 - 1.518,-zł,
3) dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin § 4210 - 7.018,-zł , § 4260 - 500,-zł , § 4410 - 3.000,-zł , § 4430 - 3.000,-zł,
4) dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4370 - 400,-zł , § 4700 - 500,-zł,
5) dzial 757 rozdział 75702 Obsługa papireów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorzadu terytorialnego § 8070 - 2.000,-zł,
6) dział 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4300 - 4.000,-zł,
7) dział 852 rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 - 28.544,-zł , § 4010 - 527,-zł , § 4110 - 85,-zł , § 4120 - 13,-zł , § 4210 - 131,-zł , § 4300 - 100,-zł,
8) dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 - 4.410,-zł,
9) dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 4210 - 800,-zł,
10) dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 - 10.000,-zł,
11) dział 926 rozdział 92695 Pozostała działalność § 4410 - 100,-zł.
§ 3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na kwotę 1.518,-zł :
1) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 4010 - 513,-zł , § 4110 - 685,-zł , § 4740 - 320,-zł.
§ 4. Budżet po zmianach wynosi :
1) plan dochodów wynosi - 8.495.625,- zł;
2) plan wydatków wynosi - 8.880.125,- zł;
3) deficyt wynosi - 384.500,- zł
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na rok 2009.
Przewodniczący Rady

Jan Augustyńczyk
OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XXVII/148/09 RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w rozdziale 01095 na kwotę 38.928,-zł, są to środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w rozdziale 85212 o kwotę 29.400,-zł, są to środki na wydatki z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dokonano zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z uchwałą Nr 3775/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczy dochodów z tytułu opłat produktowych przekazywanych gminie. Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 4.000,-zł, w rozdziale 75023 Urzędy gmin na zakupy materiałów i oleju opałowego, na zakup energii, usług oraz różne opłaty i składki o kwotę 13.518,-zł, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 900,-zł na zakup usług telefonii stacjonarnej oraz szkolenie medyczne pracownika, w rozdziale 75702 Obsługa kredytów i pożyczek o kwotę 2.000,-zł, w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 4.000,-zł, w rozdziale 85212 na świadczenia z zakresu opieki społecznej o kwotę 29.400,-zł, oraz na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych do prac społeczno-użytecznych, w rozdziale 90015 na zakup energii o kwotę 10.000,-zł, w rozdziale 92695 o kwotę 100,-zł na wydatki z tytułu podróży służbowych.Dokonano przeniesień w rozdziale 75011 zmniejszając wydatki w paragrafach, w których plan nie zostanie wykonany a zwiększając wydatki w paragrafach gdzie wykonanie jest wyższe niż planowano.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Dwojewski

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »