Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/151/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości 18.525.477 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 13.722.568 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 4.802.909 zł ,
- zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 23.399.860 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 12.568.797 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 10.831.063 zł,
- zgodnie z zapisami § 15 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :
1) ogólną w wysokości - 40.000 zł
2) celową w wysokości - 10.000 zł
a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .
§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, EFTA i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.874.383 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 3.664.711 zł,
2) zaciąganych pożyczek długoterminowych w kwocie 600.000 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 609.672 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.859.672 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 985.289 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 3.
§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 500.000 zł;
2) wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.800.805 zł;
3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.264.711 zł;
4) spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 985.289 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 68.606 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.606 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii .
§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 30.109 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 10. Ustala się dotacje udzielane w 2010 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 11. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
a) zakładów budżetowych: przychody - 962.130 zł, koszty - 962.130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 18.000 zł,
2) wydatki - 22.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 13. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, EFTA i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do wysokości określonej w załączniku nr 2,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku .
3) dokonywania zmian w planie wydatków, między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 15. Określa się szczegółowy plan wydatków - tabela, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 16. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/151/09
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/151/09
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/151/09
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXII/151/09
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/151/09
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXII/151/09
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXII/151/09
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXII/151/09
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXII/151/09
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXII/151/09
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe