Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 197/XXXVII/09 Rady Gminy Grajewo

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241/, art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.923.000,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące 13.992.362,00 zł
b) dochody majątkowe 930.638,00 zł zgodnie z zapisami § 12 Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.403.000,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 14.189.608,00 zł
b) wydatki majątkowe 2.213.392,00 zł zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.
§ 3. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 40.000,00 zł
2) celową w wysokości 19.000,00 zł z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000,00 zł
b) nagrody dla dyrektorów szkół w kwocie 14.000,00 zł
§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 1 (Nr 1a - wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2010).
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.480.000,00 zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 930.000,00 zł, pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 350.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 200.000,00 zł.
2. Przychody z kredytu w kwocie 1.371.201,00 zł przeznacza się na planowane spłaty rat kredytów.
3. Przychody budżetu w wysokości 2.851.201,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.371.201,00 zł zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów długoterminowych i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.280.000,00 zł,
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów długoterminowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.371.201,00 zł.
§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 31.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 50.500,00 zł
2) wydatki - 73.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 10. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środkow Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 1, 1a i Nr 2,
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę nieprzekraczającą 200.000,00 zł,
4) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,
§ 12. Określa się szczegółowy plan dochodów:
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem na 2010 rok
1 2 3 4 5
010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00
020 Leśnictwo 5 142,00
02001 Gospodarka leśna 5 142,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 142,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 460 000,00
40002 Dostarczanie wody 460 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 800,00
0830 Wpływy z usług 456 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00
0920 Pozostałe odsetki 400,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 800,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 56 500,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 56 500,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 31 000,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 12 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 400,00
0920 Pozostałe odsetki 100,00
750 Administracja publiczna 93 379,00
75011 Urzędy wojewódzkie 69 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 69 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23 879,00
0690 Wpływy z różnych opłat 2 927,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 20 952,00
75095 Pozostała działalność 500,00
0830 Wpływy z usług 500,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 974,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 974,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 974,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 152 410,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 723 870,00
0310 Podatek od nieruchomości 598 800,00
0320 Podatek rolny 2 720,00
0330 Podatek leśny 120 440,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 910,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 679 519,00
0310 Podatek od nieruchomości 237 629,00
0320 Podatek rolny 231 290,00
0330 Podatek leśny 36 400,00
0340 Podatek od środków transportowych 86 600,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 600,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 55 720,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 24 200,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 31 520,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 693 301,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 692 301,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000,00
758 Różne rozliczenia 7 885 422,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 160 210,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 160 210,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 294 865,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 294 865,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00
0920 Pozostałe odsetki 20 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 410 347,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 410 347,00
801 Oświata i wychowanie 770,00
80101 Szkoły podstawowe 520,00
0830 Wpływy z usług 520,00
80110 Gimnazja 250,00
0830 Wpływy z usług 250,00
852 Pomoc społeczna 2 831 341,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  5 141,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 411 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 403 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 200 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 200 000,00
85216 Zasiłki stałe 36 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 36 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 115 100,00
0830 Wpływy z usług 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 115 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60 100,00
0830 Wpływy z usług 5 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 55 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00
85295 Pozostała działalność 5 141,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  5 141,00
2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 141,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 436 424,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  279 524,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 13 800,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00
0830 Wpływy z usług 13 600,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00
90002 Gospodarka odpadami 143 100,00
0690 Wpływy z różnych opłat 500,00
0830 Wpływy z usług 142 500,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00
90095 Pozostała działalność 279 524,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  279 524,00
0978 Wpływy z różnych dochodów 279 524,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  50 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  50 000,00
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 50 000,00
Dochody bieżące razem 13 992 362,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  334 665,00
010 Rolnictwo i łowiectwo 202 590,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  202 590,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 202 590,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  202 590,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 202 590,00
600 Transport i łączność 50 000,00
60095 Pozostała działalność 50 000,00
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 300 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 000,00
801 Oświata i wychowanie 78 048,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  78 048,00
80101 Szkoły podstawowe 78 048,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  78 048,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 78 048,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  200 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 200 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  200 000,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 200 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  100 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  100 000,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 100 000,00
Dochody majątkowe razem 930 638,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  580 638,00
Dochody ogółem 14 923 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  915 303,00
§ 13. Określa się szczegółowy plan wydatków:
§ 14. Określa się szczegółowy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
Dział Rozdział Paragraf Treść
Plan
na 2010 rok
I DOCHODY
2.528 974,00
750 Administracja publiczna
69 000,00
75011 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
69 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
974,00
75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
974,00
852 Pomoc społeczna
2 459 000,00
85212 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 403 000,00
8523 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 000,00
85214 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
55 000,00
II
WYDATKI

2 528 974,00
750 Administracja publiczna 69 000,00

75011

Urzędy wojewódzkie 69 000,00


4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 000,00


4110
Składki na ubezpieczenia społeczne 8 900,00


4120
Składki na Fundusz Pracy 1 100,00
751


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 974,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 974,00


4300
Zakup usług pozostałych 974,00
852


Pomoc społeczna 2 459 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 403 000,00


3110
Świadczenia społeczne 2 304 338,00


4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 500,00


4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500,00


4110
Składki na ubezpieczenia społeczne 16 900,00


4120
Składki na Fundusz Pracy 1 600,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00


4280
Zakup usług zdrowotnych 100,00


4300
Zakup usług pozostałych 4 800,00


4410
Podróże służbowe krajowe 500,00


4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 312,00


4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00


4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 250,00


4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 500,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 000,00


4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 55 000,00


4300
Zakup usług pozostałych 55 000,00
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Andrzej Szklarzewski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe