Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/143/09 Rady Gminy Wąsosz

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420/, art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.129.320,00zł, z tego:
a) dochody bieżące: 9.301.875,00 zł
b) dochody majątkowe: 1.827.445,00zł
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.062.793,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące: 8.923.921,00 zł
b) wydatki majątkowe: 5.138.872,00 zł
§ 3. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 100.000,00 zł.
2) celową w wysokości - 10.000,00 zł z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000,00 zł
§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 1 (Nr 1a - wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2010).
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.924.937,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.933.473,00 zł zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1.536.473,00 zł , nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.084.000,00 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 313.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 4.580.473,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.647.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów długoterminowych i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.536.473,00 zł,
2) zobowiązań z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do kwoty 1.360.000,00 zł.
§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 26.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1. przychody - 9.200,00 zł
2. wydatki - 30.180,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 1, 1a i Nr 2,
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
4) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,
§ 11. Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela Nr 1.( Nr 1a - szczegółowy plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Tabela nr 1
Dochody gminy na 2010 rok
Dochody bieżące
Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan
1 2 3 4 5
020 Leśnictwo 1 800,00
02001 Gospodarka leśna 1 800,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 800,00
600 Transport i łączność 45 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 45 000,00
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 45 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 160 148,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 160 148,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 130 000,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 148,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 000,00
750 Administracja publiczna 79 800,00
75011 Urzędy wojewódzkie 63 300,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 63 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 500,00
0690 Wpływy z różnych opłat 700,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00
75095 Pozostała działalność 15 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 652,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 652,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 652,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 196 573,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 700,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 700,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 143 083,00
0310 Podatek od nieruchomości 107 000,00
0320 Podatek rolny 1 193,00
0330 Podatek leśny 34 890,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 491 587,00
0310 Podatek od nieruchomości 262 200,00
0320 Podatek rolny 168 907,00
0330 Podatek leśny 23 880,00
0340 Podatek od środków transportowych 7 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 3 100,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 2 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 24 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 46 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 26 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 512 053,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 462 053,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 50 000,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 150,00
0690 Wpływy z różnych opłat 150,00
758 Różne rozliczenia 5 863 844,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 176 567,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 176 567,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 336 180,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 336 180,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 65 000,00
0920 Pozostałe odsetki 65 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 286 097,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 286 097,00
852 Pomoc społeczna 1 953 858,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 687 100,00
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 500,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 683 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 125 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 125 000,00
85216 Zasiłki stałe 39 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 39 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 72 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 72 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000,00
0830 Wpływy z usług 4 000,00
85295 Pozostała działalność 23 758,00
2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 23 758,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 200,00
razem: 9 301 875,00
Dochody majątkowe
Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan
1 2 3 4 5
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 360 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 360 000,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 360 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 25 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 000,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 25 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 120 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 120 000,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 120 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00
92195 Pozostała działalność 50 000,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 50 000,00
926 Kultura fizyczna i sport 272 445,00
92695 Pozostała działalność 272 445,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 272 445,00
razem: 1 827 445,00
Ogółem: 11129320,00
Tabela Nr 1a
Określa się szczegółowy plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2010 rok
I DOCHODY 1.746.652,00
750 Administracja publiczna 63.000,00
75011 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 63.000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 652,00
75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 652,00
852 Pomoc społeczna 1.683.000,00
85212 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.683.000,00
§ 12. Określa się szczegółowy plan wydatków - tabela Nr 2. ( Nr 2a - szczegółowy plan wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej)
Tabela Nr 2 
Wydatki gminy na 2010 rok
Tabela Nr 2a
Określa się szczegółowy plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
II WYDATKI 1.746.652,00
750 Administracja publiczna 63.000,00
75011 Urzędy wojewódzkie 63.000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63.000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 652,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 652,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 652,00
852 Pomoc społeczna 1.683.000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.683.000,00
3110 Świadczenia społeczne 1.633.980,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.750,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.314,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.500,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.500,00
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Albert Kochanowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/143/09
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik 1
Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXII/143/09
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1a.doc

Załącznik 1a
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/143/09
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

załącznik 2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/143/09
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik 3
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXII/143/09
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik 4
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/143/09
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik 5
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe