Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/146/09 Rady Gminy Wąsosz

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. c,d,e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, 166,168, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz.1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 155, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę : 171.117,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 
2. Zmniejsza się plan dochodów o: 60.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 
§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków
1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę : 120.022,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 
2. Zmniejsza się plan wydatków o : 8.905,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
1) Dochody ogółem : 11.571.740,98 zł
2) Wydatki ogółem : 13.277.005,93 zł.
§ 4. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiący załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Wąsosz Nr XVIII/127/09 otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Albert Kochanowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/146/09
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Dochody zwiększono o kwoty
dział 758 rozdział 75802 § 2750 83.563,00 zł
dział 010 rozdział 01095 § 2010 87.554,00 zł
Razem 171.117,00 zł
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/146/09
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Dochody zmniejszono o kwoty
dział 756 rozdział 75621 § 0020 60.000,00 zł
Razem 60.000,00 zł
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/146/09
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Wydatki zwiększono o kwoty
dział 010 rozdział 01095 § 3030 83.677,00 zł
dział 010 rozdział 01095 § 4010 3.877,00 zł
dział 750 rozdział 75023 § 4260 973,00 zł
dział 750 rozdział 75023 § 4350 100,00 zł
dział 750 rozdział 75023 § 4750 1.600,00 zł
dział 750 rozdział 75095 § 4440 1.790,00 zł
dział 754 rozdział 75412 § 4260 2.000,00 zł
dział 801 rozdział 80101 § 4210 7.000,00 zł
dział 801 rozdział 80101 § 4260 3.236,00 zł
dział 801 rozdział 80110 § 4260 1.504,00 zł
dział 801 rozdział 80113 § 4300 2.000,00 zł
dział 852 rozdział 85212 § 3110 2.000,00 zł
dział 852 rozdział 85295 § 3110 265,00 zł
dział 900 rozdział 90015 § 4260 10.000,00 zł
Razem 120.022,00 zł
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXII/146/09
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Wydatki zmniejszono o kwoty
dział 754 rozdział 75412 § 4440 1.900,00 zł
dział 801 rozdział 80101 § 4170 1.000,00 zł
dział 801 rozdział 80101 § 4240 1.500,00 zł
dział 801 rozdział 80195 § 4440 2.240,00 zł
dział 852 rozdział 85212 § 4210 200,00 zł
dział 852 rozdział 85212 § 4300 90,00 zł
dział 852 rozdział 85212 § 4370 500,00 zł
dział 852 rozdział 85212 § 4430 500,00 zł
dział 852 rozdział 85212 § 4700 300,00 zł
dział 852 rozdział 85212 § 4740 210,00 zł
dział 852 rozdział 85212 § 4750 200,00 zł
dział 852 rozdział 85295 § 4210 265,00 zł
Razem 8.905,00 zł
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/146/09
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 29 grudnia 2009 r.
PLAN
przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Dział Rozdział § Treść Kwota zł
1. Stan środków obrotowych na początek roku 33.000,00
2. Przychody ogółem 9.200,00
900 90011 0690 Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego 9.000,00
0920 Odsetki bankowe 200,00
3. Wydatki ogółem
900 90011 4210 Zakup wagi na wysypiskośmieci 30.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 180,00
4. Stan środków na koniec roku /1+2-3/ 12.020,00
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe