Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/188/09 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiżajny na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finannsach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 6 451 751 ,- zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 6 301 751 ,- zł, dochody majątkowe w wysokości - 150 000,- zł - zgodnie z tabelą Nr 1,
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 9 042 259,- zł, z tego: wydatki bieżące - 5 891 751,- zł, wydatki majątkowe - 3 150 508,- zł - zgodnie z tabelą Nr 2,
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości - 9 000,- zł, 2. celową w kwocie - 1 000,- zł na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego oraz - 90 000,- zł na zadania inwestycyjne.
§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 ( 1a zadania inwestycyjne w 2010 roku). 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 590 508 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2 348 781 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 241 727,- zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2 843 551,- zł, łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 253 043 zł,( uszczegółowienie w załączniku nr 3) oraz prognozę długu na dzień 31 grudnia 2010 roku i lata następne (uszczegółowienie w załączniku 3 a).
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty - 300 000,- zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie - 2 348 781,- zł;
§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie - 14 097,- zł.
§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 38 750,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37 750,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody - 3 300 zł, 2) wydatki - 3 300 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 12. Upoważnia się Wójta do: 1. zaciągania kredytu do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały 2. zaciągania zobowiązań: a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 2, b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku 3. do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu za wyjątkiem: Działu 600 - Transport i łączność. 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Kowalewski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/188/09
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.rtf

Tabela nr 1 -Dochody budżetu na 2010 rok do uchwały Nr XXXI.188.09 Rady Gminy Wiżajny z dnia 29 grudnia 2009 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/188/09
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.rtf

Tabela nr 2 -wydatki budżetu na 2010 r.- jako załącznik do uchwały Nr XXXI.188.09 Rady Gminy Wiżajny z dnia 29 grudnia 2009 r.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/188/09
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Załączniki 1-5 do uchwały Nr XXXI.188.09 Rady Gminy Wiżajny z dnia 29 grudnia 2009 r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe