Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/123/09 Rady Gminy Przytuły

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przytuły na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 5.938.743 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 5.293.372 zł,
- majątkowe w wysokości 645.371 zł, zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.421.743 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 4.554.774 zł,
- majątkowe w wysokości 3.866.969 zł, zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 20 000 zł, z przeznaczeniem na:
a) nieprzewidziane wydatki w kwocie - 20 000 zł,
2) celową w wysokości - 3 000 zł, z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 3 000 zł,
§ 4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 ( 1a - zadania inwestycyjne w 2010 roku).
§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.483.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.
§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.483.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 150.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.483.000 zł;
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 16.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. i programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 1.000 zł,
2) wydatki - 5.564 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 11. Upoważnia się Wójta do :
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków zawartych w wieloletnim programie inwestycyjnym, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach Nr 1 i Nr 1a,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 5 
§ 13. Szczegółowy plan dochodów określa tabela Nr 1.
§ 14. Szczegółowy plan wydatków określa tabela Nr.2.
§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przytułach.
Przywodniczący Rady Gminy Przytuły

Kazimierz Barłowski
I. Plan dochodów budżetowych na 2010r.
Dz. Roz. § Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2009r. Plan ogółem 2010r. Z tego:
- % Dochody bieżące W tym Dochody majątkowe W tym
Doch.zw.ze szczególn. zasadami wykon. budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw Doch.zw.z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Doch.zw.z realizacją zadań wykonyw. na mocy porozumień z org.adm. rządowej Dochody ze sprzedaży majątku Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
010 Rolnictwo i łowiectwo 382.019 102.096 26,73 102.096 0 0 0 0 0 0
01010 Infrasr.wodoc.i sanitacyjna wsi 114.836 102.096 88,91 102.096 0 0 0 0 0 0
0690 Wpływy z różnych opłat 114.836 102.096 88,91 102.096 0 0 0 0 0 0
01095 Pozostała działalność 267.183 0 X 0 0 0 0 0 0 0
2010 Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec. 267.183 0 X 0 0 0 0 0 0 0
020 Leśnictwo 1.442 1.500 104,01 1.500 0 0 0 0 0 0
02001 Gospodarka leśna 1.442 1.500 104,01 1.500 0 0 0 0 0 0
0750 Dochody z najmu i dzierżawy 1.442 1.500 104,01 1.500 0 0 0 0 0 0
700 Gospodarka mieszkaniowa 141.478 4.600 3,25 4.600 0 0 0 0 0 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami., 141.478 4.600 3,25 4.600 0 0 0 0 0 0
0470 Wpływy z opłat za wiecz.użytk. 6.828 4.600 67,37 4.600 0 0 0 0 0 0
0870 Wpływy ze sprzedaży skł.majątk. 134.650 0 X 0 0 0 0 0 0 0
750 Administracja publiczna 53.177 54.000 101,55 54.000 0 51.000 0 0 0 0
75011 Urzędy wojewódzkie 51.177 51.000 99,65 51.000 0 0 0 0 0 0
2010 Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec. 51.000 51.000 100,00 51.000 0 51.000 0 0 0 0
2360 Doch.zwi.z real.zad.z zakr.ad.rz. 177 0 X 0 0 0 0 0 0 0
75023 Urzędy gmin 2.000 3.000 150,00 3.000 0 0 0 0 0 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 2.000 3.000 150,00 3.000 0 0 0 0 0 0
751 Urzędy nacz.org.wł.państwowej 6.907 378 5,47 378 0 378 0 0 0 0
75101 Urzędy nacz.org.wł.państwowej 372 378 101,61 378 0 378 0 0 0 0
2010 Dotacje cel.z budżetu państwa zad.zlecone 372 378 101,61 378 0 378 0 0 0 0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6.535 0 X 0 0 0 0 0 0 0
2010 Dotacje.cel.z budżetu państwa zadania zlecone. 6.535 0 X 0 0 0 0 0 0 0
754 Bezpieczeńst.publ.i ochr.p.poż. 0 259.033 X 0 0 0 0 259.033 0 259.033
75412 Ochotnicze straże pożarne 0 259.033 X 0 0 0 0 259.033 0 259.033
6298 Środki na dofinansow.zadań własnych 0 259.033 X 0 0 0 0 259.033 0 259.033
756 Doch.os.pr.os.fiz.i innych jedn. 536.680 518.526 96,62 518.526 16.000 0 0 0 0 0
75615 Wpływy z pododatków i opł.os.pr. i in.jednost. 88.584 88.314 99,70 88.314 0 0 0 0 0 0
0310 Podatek od nieruchomości 84.470 84.000 99,44 84.000 0 0 0 0 0 0
0320 Podatek rolny 1.237 1.237 100,00 1.237 0 0 0 0 0 0
0330 Podatek leśny 2.577 2.577 100,00 2.577 0 0 0 0 0 0
0500 Pod.od czyn.cywilnoprawnych 300 500 166,67 500 0 0 0 0 0 0
75616 Wpływy z pododatków i opł.os.fizycz. 242.450 243.716 100,52 243.716 0 0 0 0 0 0
0310 Podatek od nieruchomości 57.000 57.540 100,95 57.540 0 0 0 0 0 0
0320 Podatek rolny 128.000 128.600 100,47 128.600 0 0 0 0 0 0
0330 Podatek leśny 37.000 37.126 100,34 37.126 0 0 0 0 0 0
0340 Podatek od środków transport. 1.850 1.850 100,00 1.850 0 0 0 0 0 0
0360 Podatek od spadków i darowizn 2.000 2.000 100,00 2.000 0 0 0 0 0 0
0500 Pod.od czyn.cywilnoprawnych 16.000 16.000 100,00 16.000 0 0 0 0 0 0
0910 Odsetki 600 600 100,00 600 0 0 0 0 0 0
75618 Wpływy z innych opłat 26.322 26.000 98,78 26.000 0 0 0 0 0 0
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10.700 10.000 93,46 10.000 0 0 0 0 0 0
0480 Wpływy.z opłat za zezw.na sprz.alk. 15.622 16.000 102,42 16.000 16.000 0 0 0 0 0
75621 Udziały gmin w podatkach stan.doch.b.p. 179.324 160.496 89,50 160.496 0 0 0 0 0 0
0010 Podatek dochodowy od os.fiz. 176.324 157.496 89,32 157.496 0 0 0 0 0 0
0020 Podatek dochodowy od os.pr. 3.000 3.000 100,00 3.000 0 0 0 0 0 0
758 Różne rozliczenia 3.766.213 3.611.423 95,89 3.611.423 0 0 0 0 0 0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 1.828.824 1.918.262 104,89 1.918.262 0 0 0 0 0 0
2920 Subwencje ogólne 1.828.824 1.918.262 104,89 1.918.262 0 0 0 0 0 0
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej. 1.780.020 1.552.702 87,23 1.552.702 0 0 0 0 0 0
2920 Subwencje ogólne 1.780.020 1.552.702 87,23 1.552.702 0 0 0 0 0 0
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej. 157.369 140.459 89,25 140.459 0 0 0 0 0 0
2920 Subwencje ogólne 157.396 140.459 89,25 140.459 0 0 0 0 0 0
801 Oświata i wychowanie 17.280 298.003 1724,53 10.149 0 0 0 287.854 0 287.854
80101 Szkoły podstawowe 16.780 9.649 57,50 9.649 0 0 0 0 0 0
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12.110 8.179 67,54 8.179 0 0 0 0 0 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 4.670 1.470 31,48 1.470 0 0 0 0 0 0
80113 Dowożenie uczniów do szkół 500 500 100,00 500 0 0 0 0 0 0
0830 Wpływy z usług 500 500 100,00 500 0 0 0 0 0 0
80195 - - Pozostała działalność 0 287.854 X 0 0 0 287.854 0 287.854
- 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 0 287.854- X 0 0 0 0 287.854 0 287.854
852 Pomoc społeczna 862.500 983.500 114,03 983.500 0 895.500 88.000 0 0 0
85212 Świadczenia rodzinne 761.500 895.500 117,60 895.500 0 895.500 0 0 0 0
2010 Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec. 760.000 894.000 111,27 894.000 0 894.000 0 0 0 0
2360 Dochody .zw.z real.zad.z zakr.ad.rządowej 1.500 1.500 100,00 1.500 0 1.500 0 0 0 0
. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 56.000 47.000 83,93 47.000 0 0 47.000 0 0 0
2030 Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.włas. 56.000 47.000 83,93 47.000 0 0 47.000 0 0 0
85219 Ośrodki pomocy społecznej 45.000 41.000 91,11 41.000 0 0 41.000 0 0 0
2030 Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.włas. 45.000 41.000 91,11 41.000 0 0 41.000 0 0 0
853 - - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22.391 0 X 0 0 0 0 0 0 0
- 85395 - - Pozostała działalność 22.391 0 X 0 0 0 0 0 0 0
- - - 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej 22.391- 0 X 0 0 0 0 0 0 0
854 Edukacyjna opieka wychowaw. 63.289 0 X 0 0 0 0 0 0 0
85415 Pomoc materialna dla uczniów 63.289 0 X 0 0 0 0 0 0 0
2030 Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.włas. 63.289 0 X 0 0 0 0 0 0 0
900 Gosp.kom.i ochr.środowiska 7.200 105.684 1467,83 7.200 0 0 0 98.484 0 98.484
90095 Pozostała działalność 7.200 105.684 1467,83 7.200 0 0 0 98.484 0 98.484
- 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7.200 7.200- 100,00 7.200 0 0 0 0 0 0
6298 Środki na dofinansownie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 98.484 x 0 0 0 0 98.484 0 98.484
Razem 5.860.576 5.938.743 101,33 5.293.372 16.000 946.878,00 88.000 645.371 0 645.371
II. Plan wydatków budżetowych na 2010r.
Dz. Roz. § Wyszczególnienie Przewid.wykon.2009r. Plan ogółem2010r. % Z tego:
Wydatki bieżące Z tego: Wydatki majątkowe Z tego
Wydatki jednostek budż. Z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obsługa długu Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wynagrodz. i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
010 Rolnictwo i łowiectwo 8.920 8.992 100,81 8.992 8.992 0 8.992 0 0 0 0 0
01030 Izby rolnicze 2.500 2.572 102,88 2.572 2.572 0 2.572 0 0 0 0 0
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz. 2.500 2.572 102,88 2.572 2.572 0 2.572 0 0 0 0 0
01095 Pozostała działalność 6.420 6.420 100,00 6.420 6.420 0 6.420 0 0 0 0 0
- - 4300 - Zakup usług pozostałych 6.420 6.420 100,00 6.420 6.420 0 6.420 0 0 0 0 0
600 Transport i łączność 1.445.546 2.616.000 180,97 30.700 30.700 0 30.7000 0 0 0 2.585.300 2.585.300
60014 Drogi publiczne powiatowe 500.000 1.100.000 220,00 0 0 0 0 0 0 0 1.100.000 1.100.000
6300 Dotacje dla powiatu na inwestycje 500.000 1.100.000 220,00 0 0 0 0 0 0 0 1.100.000 1.100.000
60016 Drogi publiczne - gminne 945.546 1.516.000 160,33 30.700 30.700 0 30.700 0 0 0 1.485.300 1.485.300
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 35.000 5.000 14,29 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0
- 4270 - Zakup usług remontowych 470.000 5.000 1,06 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0
4300 - Zakup usług pozostałych 30.000 20.000 66,67 20.000 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0
- 4430 - Różne opłaty i składki- 546 700 128,21 700 700 0 700 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 410.000 1.485.300 362,27 0 0 0 0 0 0 0 1.485.300 1.485.300
700 Gospodarka mieszkaniowa 1.700 2.000 117,65 2.000 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruch. 1.700 2.000 117,65 2.000 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 1.700 2.000 117,65 2.000 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0
710 Działalność usługowa 3.486 4.000 114,74 4.000 4.000 0 4.000 0 0 0 0 0
71004 Plany zagospodarowania przest. 3.486 4.000 114,74 4.000 4.000 0 4.000 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 3.486 4.000 114,74 4.000 4.000 0 4.000 0 0 0 0 0
750 Administracja publiczna 892.833 882.684 98,86 882.487 834.187 642.284 191.903 0 48.300 0 197 197
75011 - Urzędy wojewódzkie 89.162 92.232 103,44 92.232 91.732 76.395 15.337 0 500 0 0 0
- 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 500 0,00 500 0 0 0 0 500 0 0 0
4010 Wynagrodzenie osobowe pracow. 57.932 60.033 103.63 60.033 60.033 60.033 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne 3.932 4.955 126,02 4.955 4.955 4.955 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenie społ. 9.204 9.814 106,63 9.814 9.814 9.814 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na FP 1.494 1.593 106,63 1.593 1.593 1.593 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.600 1.800 112,50 1.800 1.800 0 1.800 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 250 150 60,00 150 150 0 150 0 0 0 0 0
4300 - Zakup usług pozostałych 4.800 2.923 60,90 2.923 2.923 0 2.923 0 0 0 0 0
- 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet 400 1.000 250,00 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0
4370 Opłaty z tyt.usług telef.stacjon. 1.700 1.600 94,12 1.600 1.600 0 1.600 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 1.700 1.500 88,24 1.500 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0
4440 Odpis na FŚS 2.000 2.064 103,20 2.064 2.064 0 2.064 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników 2.100 2.000 95,24 2.000 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0
4740 - Zakup mat.pap.do sprz.drukar. 250 300 120,00 300 300 0 300 0 0 0 0 0
- 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.800 2.000 111,11 2.000 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0
75022 Rady gmin 47.837 54.900 114,76 54.900 8.600 0 8.600 0 46.300 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz os.fiz. 39.937 46.300 115,93 46.300 0 0 0 0 46.300 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.700 2.000 117,65 2.000 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 600 600 100,00 600 600 0 600 0 0 0 0 0
4410 - Podróże służbowe krajowe 400 800 200,00 800 800 0 800 0 0 0 0 0
- 4430 - Różne opłaty i składki 5.000 5.000 100,00 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0
4740 Zakup materiałów papiern. do sprz.drukarskiego 200 200 100,00 200 200 0 200 0 0 0 0 0
75023 Urzędy gmin 735.684 730.355 99,28 730.355 728.855 565.889 162.966 0 1.500 0 0 0
3020 Wydatki osob.niezal.do wynagr. 1.000 1.500 150,00 1.500 0 0 0 0 1.500 0 0 0
4010 Wynagrodzenie osobowe pracow. 433.816 432.889 99,79 432.889 432.889 432.889 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne 32.000 37.500 117,19 37.500 37.500 37.500 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenie społ. 72.075 72.700 100,87 72.700 72.700 72.700 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na FP 11.700 11.800 100,85 11.800 11.800 11.800 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 11.500 11.000 95,65 11.000 11.000 11.000 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51.120 39.818 77,89 39.818 39.818 0 39.818 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 25.508 32.000 125,45 32.000 32.000 0 32.000 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000 2.000 100,00 2.000 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 39.880 35.000 87,76 35.000 35.000 0 35.000 0 0 0 0 0
4350 Zakup usług do sieci internet. 1.500 2.000 133,33 2.000 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0
4370 Opłaty z tyt.usług telef.stacjon. 7.000 7.000 100,00 7.000 7.000 0 7.000 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 11.000 11.000 100,00 11.000 11.000 0 11.000 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 1.100 1.200 109,09 1.200 1.200 0 1.200 0 0 0 0 0
4440 Odpis na FŚS 15.685 14.448 92,11 14.448 14.448 0 14.448 0 0 0 0 0
4530 Podatek VAT 0 1.000 0,00 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników 4.300 5.000 116,28 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0
4740 Zakup mat.pap.do sprz.drukar. 2.500 2.500 100,00 2.500 2.500 0 2.500 0 0 0 0 0
4750 Zakup akcesoriów komputerow. 12.000 10.000 83,33 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0
75095 Pozostała działalność 20.150 5.197 25,79 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0 197 197
4300 Zakup usług pozostałych 4.680 5.000 106,84 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 15.000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6630 Dot.cel.do sam.woj. na inwestycje 470 197 41,91 0 0 0 0 0 0 0 197 197
751 Urzędy nacz.org.wł.państwowej 372 378 101,61 378 378 330 48 0 0 0 0 0
75101 Urzędy nacz.org.wł.państwowej 372 378 101,61 378 378 330 48 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenie społ. 43 43 100,00 43 43 43 0 0 0 0 0 0
4120 - Składki na FP 7 7 100,00 7 7 7 0 0 0 0 0 0
- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 280 280 100,00 280 280 280 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 42 48 114,29 48 48 0 48 0 0 0 0 0
754 Bezpiecz.pub. i ochrona p.poż. 48.674 537.593 1.104,48 54.960 54.460 25.010 29.450 0 500 0 482.633 482.633
75412 Ochotnicze straże pożarne 43.574 528.593 1.213,09 45.960 45.460 25.010 20.450 0 500 0 482.633 482.633
3020 Wydatki osob.niezal.do wynagr. 600 500 83,33 500 0 0 0 0 500 0 0 0
4010 Wynagrodzenie osobowe pracow. 17.881 19.500 109,05 19.500 19.500 19.500 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne 1.391 1.610 115,74 1.610 1.610 1.610 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenie społ. 2.920 3.200 109,59 3.200 3.200 3.200 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na FP 475 700 147,37 700 700 700 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.407 8.000 95,16 8.000 8.000 0 8.000 0 0 0 0 0
4260 - Zakup energii 2.750 2.700 98,18 2.700 2.700 0 2.700 0 0 0 0 0
- 4270 - Zakup usług remontowych 1.000 1.000 100,00 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0
- 4280 - Zakup usług zdrowotnych 0 150 0,00 150 150 0 150 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 2.500 3.000 120,00 3.000 3.000 0 3.000 0 0 0 0 0
- 4410 - Podróże służbowe krajowe 500 600 120,00 600 600 0 600 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 1.800 2.000 111,11 2.000 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0
4440 Odpis na FŚS 1.000 1.032 103,20 1.032 1.032 0 1.032 0 0 0 0 0
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.200 1.968 89,45 1.968 1.968 0 1.968 0 0 0 0 0
- 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 259.033 0,00 0 0 0 0 0 0 0 259.033 259.033
- 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 223.600 149.066,67 0 0 0 0 0 0 0 223.600 223.600
75421 - - Zarządzanie kryzysowe 5.000 3.000 60,00 3.000 3.000 0 3.000 0 0 0 0 0
- 4810 - Rezerwy- 5.000 3.000 3.000 3.000 0 3.000 0 0 0 0 0
75495 - - Pozostała działalność 100 6.000 6.000 6.000 6.000 0 6.000 0 0 0 0 0
- 4300 - Zakup usług pozostałych 100 6.000 6.000 6.000 6.000 0 6.000 0 0 0 0 0
756 - - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7.600 8.789 115,64 8.789 8.789 8.789 0 0 0 0 0 0
75647 - - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 7.600 8.789 115,64 8.789 8.789 8.789 0 0 0 0 0 0
- 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7.600 8.789 115,64 8.789 8.789 8.789 0 0 0 0 0 0
757 Obsługa długu publicznego 0 52.355 0,00 52.355 0 0 0 0 0 52.355 0 0
75702 Obsługa kredytów i pożyczek 0 52.355 0,00 52.355 0 0 0 0 0 52.355 0 0
8070 Odsetki od kredytów i pożyczek 0 52.355 0,00 52.355 0 0 0 0 0 52.355 0 0
758 Różne rozliczenia 0 20.000 0,00 20.000 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 20.000 0,00 20.000 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0
4810 Rezerwy 0 20.000 20.000 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0
801 Oświata i wychowanie 2.079.545 2.567.020 123,44 2.098.777 1.999.703 1.656.682 343.021 0 99.074 0 468.243 468.243
80101 Szkoły podstawowe 1.219.909 1.272.719 104,33 1.272.719 1.207.038 1.029.838 177.200 0 65.681 0 0 0
3020 Wydatki osob.niezal.do wynagr. 52.901 65.681 124,16 65.681 0 0 0 0 65.681 0 0 0
4010 Wynagrodzenie osobowe pracow. 706.305 801.322 113,45 801.322 801.322 801.322 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne 57.589 66.262 115,06 66.262 66.262 66.262 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenie społ. 122.374 138.413 113,11 138.413 138.413 138,413 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na FP 16.699 22.375 133,99 22.375 22.375 22.375 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1.000 1.466 146,60 1.466 1.466 1.466 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87.000 66.500 76,44 66.500 66.500 0 66.500 0 0 0 0 0
4240 Zakup pomocy dydakt.książek 6.000 4.000 66,67 4.000 4.000 0 4.000 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 16.000 17.500 109,38 17.500 17.500 0 17.500 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 83.000 8.000 9,64 8.000 8.000 0 8.000 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 850 2.100 247,06 2.100 2.100 0 2.100 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 16.500 20.420 123,76 20.420 20.420 0 20.420 0 0 0 0 0
4370 Opłaty z tyt.usług telef.stacjon. 1.000 4.200 420,00 4.200 4.200 0 4.200 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 4.500 6.252 138,93 6.252 6.252 0 6.252 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 1.411 1.500 106,31 1.500 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0
4440 Odpis na FŚS 44.930 44.258 98,50 44.258 44.258 0 44.258 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników 0 500 0,00 500 500 0 500 0 0 0 0 0
4740 Zakup mat.pap.do sprz.drukar. 650 870 133,85 870 870 0 870 0 0 0 0 0
4750 Zakup akcesoriów komputerowych 1.200 1.100 91,67 1.100 1.100 0 1.100 0 0 0 0 0
80103 Oddziały przedszkolne 72.374 55.012 76,01 55.012 51.203 47.387 3.816 0 3.809 0 0 0
3020 Wydatki osob.niezal.do wynagr. 3.900 3.809 97,67 3.809 0 0 0 0 3.809 0 0 0
4010 Wynagrodzenie osobowe pracow. 50.779 36.462 71,81 36.462 36.462 36.462 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne 3.859 3.279 84,97 3.279 3.279 3.279 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenie społ. 8.872 6.584 74,21 6.584 6.584 6.584 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na FP 1.428 1.062 74,37 1.062 1.062 1.062 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 200 66,67 200 200 0 200 0 0 0 0 0
4240 Zakup pomocy dydaktyczn.,książek 500 500 100,00 500 500 0 500 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100,00 100 100 0 100 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 200 500 250,00 500 500 0 500 0 0 0 0 0
4440 Odpis na FŚS 2.436 2.516 103,28 2.516 2.516 0 2.516 0 0 0 0 0
80110 Gimnazja 599.149 587.448 98,05 587.448 558.864 501.432 57.432 0 28.584 0 0 0
3020 Wydatki osob.niezal.do wynagr. 34.163 28.584 83,67 28.584 0 0 0 0 28.584 0 0 0
4010 Wynagrodzenie osobowe pracow. 381.587 388.419 101,79 388.419 388.419 388.419 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne 28.488 33.848 118,81 33.848 33.848 33.848 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenie społ. 67.503 67.539 100,05 67.539 67.539 67.539 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na FP 10.866 10.893 100,25 10.893 10.893 10.893 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 0 733 0,00 733 733 733 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33.500 20.000 59,70 20.000 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0
4240 Zakup pomocy dydakt.książek 7.000 4.000 57,14 4.000 4.000 0 4.000 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 460 500 108,70 500 500 0 500 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 4.000 3.000 75,00 3.000 3.000 0 3.000 0 0 0 0 0
4370 Opłaty z tyt.usług telef.stacjon. 0 500 0,00 500 500 0 500 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2.500 3.000 120,00 3.000 3.000 0 3.000 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 655 700 106,87 700 700 0 700 0 0 0 0 0
4440 Odpis na FŚS 26.227 23.932 91,25 23.932 23.932 0 23.932 0 0 0 0 0
4740 Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego 700 900 128,57 900 900 0 900 0 0 0 0 0
4750 Zakup akcesoriów komputerow. 1.500 900 60,00 900 900 0 900 0 0 0 0 0
80113 Dowożenie uczniów do szkół 156.649 154.684 98,75 154.684 153.684 63.720 89.964 0 1.000 0 0 0
3020 Wydatki osob.niezal.do wynagr. 924 1.000 108,23 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0
4010 Wynagrodzenie osobowe pracow. 50.792 48.600 95,68 48.600 48.600 48.600 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne 3.582 4.020 112,21 4.020 4.020 4.020 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenie społ. 9.810 8.100 82,57 8.100 8.100 8.100 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na FP 1.592 1.500 94,22 1.500 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1.500 1.500 100,00 1.500 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72.849 73.000 100,21 73.000 73.000 0 73.000 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 1.000 2.000 0,00 2.000 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 600 300 50,00 300 300 0 300 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 6.500 7.000 107,69 7.000 7.000 0 7.000 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 500 600 120,00 600 600 0 600 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 5.000 5.000 100,00 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0
4440 Odpis na FŚS 2.000 2.064 103,20 2.064 2.064 0 2.064 0 0 0 0
80146 Dokkształcanie i doskonalenie nauczycieli 9.535 6.000 62,93 6.000 6.000 0 6.000 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników 9.535 6.000 62,93 6.000 6.000 0 6.000 0 0 0 0 0
80195 Pozostała działalność 21.928 491.157 2.239,86 22.914 22.914 14.305 8.609 0 0 0 468.243 468.243
4010 Wynagrodzenie osobowe pracow. 11.369 12.161 106,97 12.161 12.161 12.161 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenie społ. 1.730 1.846 106,71 1.846 1.846 1.846 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na FP 279 298 106,81 298 298 298 0 0 0 0 0 0
4440 Odpis na FŚS 8.550 8.609 100,69 8.609 8.609 0 8.609 0 0 0 0 0
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 287.854 0,00 0 0 0 0 0 0 0 287.854 287.854
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 180.389 0,00 0 0 0 0 0 0 0 180.389 180.389
851 Ochrona zdrowia 23.572 29.000 123,03 29.000 20.000 5.500 14.500 9.000 0 0 0 0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 15.322 20.000 130,53 20.000 20.000 5.500 14.500 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenie społ. 378 400 105,82 400 400 400 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na FP 62 100 161,29 100 100 100 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.182 5.000 96,49 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.800 6.000 157,89 6.000 6.000 0 6.000 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 5.000 7.300 146,00 7.300 7.300 0 7.300 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 200 400 200,00 400 400 0 400 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 500 600 120,00 600 600 0 600 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 200 200 100,00 200 200 0 200 0 0 0 0 0
85195 Pozostała działalność 8.250 9.000 109,09 9.000 0 0 0 9.000 0 0 0 0
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn.zalicz. do sektora finansów publicznych 8.250 9.000 109.09 9.000 0 0 0 9.000 0 0 0 0
852 Pomoc społeczna 963.623 1.099.114 114,06 1.099.114 151.674 112.967 38.707 0 947.440 0 0 0
85202 Domy pomocy społecznej 0 12.000 0,00 12.000 12.000 0 12.000 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 0 12.000 0,00 12.000 12.000 0 12.000 0 0 0 0 0
85212 Świadczenia rodzinne 759.500 894.000 117,71 894.000 26.820 15.777 11.043 0 867.180 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 735.370 867.180 117,92 867.180 0 0 0 0 867.180 0 0 0
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 10.040 10.800 107,57 10.800 10.800 10.800 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne 1.143 837 73,23 837 837 837 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenie społ. 2.203 1.854 84,16 1.854 1.854 1.854 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na FP 358 286 79,89 286 286 286 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.400 2.000 83,33 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 3.000 300,00 3.000 3.000 0 3.000 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 4.986 4.600 92,26 4.600 4.600 0 4.600 0 0 0 0 0
4370 Opłaty z tyt.usług telef.stacjon. 0 343 0,00 343 343 0 343 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 700 500 71,43 500 500 0 500 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 300 700 233,33 700 700 0 700 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników 0 500 0,00 500 500 0 500 0 0 0 0 0
4740 Zakup mat.pap.do sprz.drukar. 0 400 0,00 400 400 0 400 0 0 0 0 0
4750 Zakup akcesoriów komputerow. 1.000, 1.000 100,00 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0
85214 Zasiłki i pomoc w naturze 69.000 55.000 79,71 55.000 0 0 0 0 55.000 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 69.000 55.000 79,71 55.000 0 0 0 0 55.000 0 0 0
85215 Dodatki mieszkaniowe 1.847 2.300 124,50 2.300 0 0 0 0 2.300 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 1.847 2.300 124,50 2.300 0 0 0 0 2.300 0 0 0
85219 Ośrodki pomocy społecznej 108.276 109.854 101,46 109.854 108.854 93.190 15.664 0 1.000 0 0 0
3020 Wydatki osob.niezal.do wynagr. 1.000 1.000 100,00 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0
4010 Wynagrodzenie osobowe pracow. 72.752 71.200 97,87 71.200 71.200 71.200 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne 5.260 6.600 125,48 6.600 6.600 6.600 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenie społ. 13.000 12.200 93,85 12.200 12.200 12.200 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na FP 2.000 1.990 99,50 1.990 1.990 1.990 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 1.200 0,00 1.200 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 4.000 133,33 4.000 4.000 0 4.000 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 700 1.000 142,86 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 500 500 100,00 500 500 0 500 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 150 200 133,33 200 200 0 200 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 4.314 4.500 104,31 4.500 4.500 0 4.500 0 0 0 0 0
4350 Zakup usług do sieci internet. 200 300 150,00 300 300 0 300 0 0 0 0 0
4370 Opłaty z tyt.usług telef.stacjon. 900 1.000 111,11 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 650 300 46,15 300 300 0 300 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 200 300 150,00 300 300 0 300 0 0 0 0 0
4440 Odpis na FŚS 2.500 2.064 82,56 2.064 2.064 0 2.064 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników 500 700 140,00 700 700 0 0 0 0 0 0 0
4740 Zakup mat.pap.do sprz.drukar. 150 300 200,00 300 300 0 300 0 0 0 0 0
4750 Zakup akcesoriów komputerow. 500 500 100,00 500 500 0 500 0 0 0 0 0
85228 Usługi opiekuńcze 1.000 4.000 400,00 4.000 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000 4.000 400,00 4.000 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0
85295 Pozostała działalność 24.000 21.960 91,50 21.960 0 0 0 0 21.960 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 24.000 21.960 91,50 21.960 0 0 0 0 21.960 0 0 0
900 Gospodarka kom.i ochr.środow. 143.506 535.218 204.622 203.922,00 36.240 167.682 0 700 0 330.596 330.596
90002 Gospodarka odpadami 0 170.395 0,00 0 0 0 0 0 0 0 170.395 170.395
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 0 170.395 0,00 0 0 0 0 0 0 0 170.395 170.395
90003 Oczyszczanie miast i wsi 15.000 17.000 113,33 17.000 17.000 0 17.000 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 15.000 17.000 113,33 17.000 17.000 0 17.000 0 0 0 0 0
90013 Schroniska dla zwierząt 0 50.000 0,00 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 0 50.000 0,00 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0
90015 Oświetlenie ulic 55.000 60.000 100,00 60.000 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 45.000 50.000 111,11 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 10.000 10.000 100,00 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0
90095 Pozostała działalność 73.506 237.823 323,54 77.622 76.922 36.240 40.682 0 700 0 160.201 160.201
3020 Wydatki osob.niezal.do wynagr. 670 700 104,48 700 0 0 0 0 700 0 0 0
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 24.160 25.300 104,72 25.300 25.300 25.300 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne 1.805 2.050 113,57 2.050 2.050 2.050 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenie społ. 3.930 4.200 106,87 4.200 4.200 4.200 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na FP 638 690 108,15 690 690 690 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.576 4.000 111,86 4.000 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.000 11.000 100,00 11.000 11.000 0 11.000 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 8.000 10.000 125,00 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 100 150 150,00 150 150 0 150 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 10.907 10.000 91,68 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 3.500 4.000 114,29 4.000 4.000 0 4.000 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 900 1.000 111,11 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0
4440 Odpis na FŚS 1.000 1.032 103,20 1.032 1.032 0 1.032 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników 2.320 1.000 43,10 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0
4750 Zakup akcesoriów komputerow. 1.000 2.500 250,00 2.500 2.500 0 2.500 0 0 0 0 0
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 98.484 0,00 0 0 0 0 0 0 0 98.484 98.484
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 61.717 0,00 0 0 0 0 0 0 0 61.717 61.717
921 Kultura i ochrona dziedz.narod. 53.200 58.000 109,02 58.000 3.600 0 3.600 55.000 0 0 0 0
92116 Biblioteki 53.200 55.000 103,38 55.000 0 0 0 55.000 0 0 0 0
2480 Dotacja podm.dla inst.kultury 53.200 55.000 103,38 55.000 0 0 0 55.000 0 0 0 0
92120 Ochrona zabytków i opieka 0 3.000 0,00 3.000 3.000 0 3.000 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 0 3.000 0,00 3.000 3.000 0 3.000 0 0 0 0 0
926 Kultura fizyczna i sport 4.000 600 15,00 600 600 0 600 0 0 0 0 0
92695 Pozostała działalność 0 600 0,00 600 600 0 600 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 600 0,00 600 600 0 600 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 3.600 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 5.676.577 8.421.743 148,36 4.554.774 3.342.405 2.487.802 854.603 64.000 1.096.014 52.355 3.866.969 3.866.969
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan na 2010 r.
Dział Rozdział §
Administracja publicznaUrzędy wojewódzkieWynagrodzenia osobowe pracownikówDodatkowe wynagrodzenie roczneSkładki na ubezpieczenia społeczneSkładki na fundusz pracyZakup usług pozostałychOpłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejOdpisy na zakładowy fu-sz świadczeń socjaln. 750 75011 401040404110412043004370 4440 51.00051.00035.8232.5235.7919401.9231.600 600
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawaSkładki na ubezpieczenia społeczneSkładki na fundusz pracyWynagrodzenia bezosoboweZakup usług pozostałych 751 75101 4110412041704300 378 37843728048
Pomoc społecznaŚwiadczenia rodzinne,świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz skł.na ubezp.emeryt. i rent.z ubezp.społ.Świadczenia społeczneWynagrodzenia osobowe pracownikówDodatkowe wynagrodzenie roczneSkładki na ubezpieczenia społeczneSkładki na fundusz pracyWynagrodzenia bezosoboweZakup materiałów i wyposażeniaZakup usług pozostałychOpłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejRóżne opłaty i składkiZakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 852 85212 311040104040411041204170421043004370 44304750 894.000894.000 867.18010.8008371.8542862.0004.0005.000343 7001.000
Razem X X X 945.378
UZASADNIENIE
OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY PRZYTUŁY NA 2010 ROK.
Opracowany budżet gminy na 2010 rok jest budżetem niezrównoważonym. Po stronie dochodów budżetowych wynosi - 5.938.743 złote. złote a po stronie wydatków budżetowych wynosi - 8.421.743 złote. Deficyt budżetowy w kwocie 2.483.000 zł. zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką długoterminową. Na dochody 2009 r. .składają się dochody własne, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne gminy. Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na 2010 rok;Dochody z podatków i opłat lokalnych założono na poziomie wykonania 2009 roku. Przyjęto kwoty subwencji ustalone przez Ministerstwo Finansów:
- kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2009 r. o 4,89 % i wynosi - 1.918.262 zł.,
- kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2009 r. o 12,77 % i wynosi - 1.552.702 zł.,
- kwota części równoważącej subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2009 r. o 10,75 %. I wynosi - 140.459 zł.
Dotacje z budżetu wojewody i krajowego biura wyborczego na zadania zlecone i własne:
- dotacja na dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jest na poziomie roku 2009 r. i wnosi - 51.000 zł.,
- dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców w gminie jest o 1,61 % wyższa niż przyznana na 2009 r. i wynosi - 378 zł.,
W dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" zaplanowane wydatki na zakup nagród dla uczestników w zawodach sportowych wynoszą 600 złotych. Szczegółowe zestawienie wydatków wg. działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela Nr 2.
- dotacja na świadczenia rodzinne jest wyższa od przyznanej na 2009 r. o 17,60 % i wynosi - 895.500 zł.,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze jest niższa o 16,07 % od przyznanej na 2009 r. i wynosi - 47.000 zł.,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest niższa o 8,89 % od przyznanej na 2009 r. i wynosi - 41.000 zł.
Ponadto po stronie dochodów ujęte zostały przyznane środki w wysokości -259.033 zł. na dofinansowanie do inwestycji o nazwie "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej przy OSP wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół budynku" , środki w kwocie - 287.854 zł. na dofinansowanie zadania "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i utwardzenie placu okolicznościowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Przytułach", środki w kwocie - 98.484 zł. Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Bodowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Przytułach". Planowane dochody ogółem na 2010 rok są wyższe o 1,33 % od prognozowanych dochodów do uzyskania w 2009 r., co wynika przede wszystkim z wyższej w 2010 roku kwot przyznanej subwencji części oświatowej, dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz planowanego wpływu środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
W strukturze projektu budżetu na 2010 rok dochodów gminy:
- pozostałe dochody wynoszą 1.293.942 zł. i stanowią - 21,79 %,
- dotacje na zadania własne i zlecone wynoszą 1.033.378 zł. i stanowią - 17,40 %
- ogółem subwencje z budżetu państwa wynoszą 3.611.423 zł. i stanowią - 60,81
Dochody własne obejmują wpływy z tytułu:
- udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych
- podatków lokalnych (rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych,),
- opłat skarbowych i podatków od czynności cywilnoprawnych
- wpływu czynszy i dzierżaw,
- wpłat ludności i instytucji za wodę pobraną z wodociągu gminnego
Przewiduje się, że w/w dochody osiągną poziom w wysokości określonej w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej.
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przewiduje się, że dochody własne będą w 2009 r. następujące:
Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r.
1. Rolnictwo i łowiectwo 102.096
2. Leśnictwo 1.500
3. Gospodarka mieszkaniowa 4.600
4. Administracja publiczna 3.000
5. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 518.526
6. Oświata i wychowanie 10.149
7. Pomoc społeczna 1.500
8. Pozostała działalność 7.200
Ogółem : 648.571
Planowane wydatki budżetowe na 2010 rok wynoszą kwotę - 8.421.743 zł. tj. o 48,36 % więcej od przewidywanego wykonania za 2009 r. Z wydatków ogółem na zadania bieżące przypada kwota - 4.554.774 zł.tj.54,08 % ogółu wydatków a na zadania inwestycyjne 3.866.969 zł. tj. 45,92 % ogółu wydatków.
W strukturze planu wydatków budżetu gminy na 2010 rok :
- wydatki na "rolnictwo i łowiectwo stanowią - 0,11 %,
- wydatki na "transport i łączność" stanowią - 31,06 %,
- wydatki na "gospodarkę mieszkaniową - 0,02 %,
- wydatki na "plany zagospodarowania przestrzennego"- 0,05 %,
- wydatki na "administrację publiczną" - 10,47 %,
- wydatki w dz.751 na aktualizację stałego spisu wyborców w gminie stanowią 0,01 %,
- wydatki w dz.754 na finansowanie zadań straży pożarnej łącznie z wydatkami na inwestycje stanowią - 6,38 %
- wydatki w dz,756 na prowizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych stanowią - 0,12 %,
- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od planowanej pożyczki) stanowią - 0,62 %,
- rezerwa ogólna stanowi - 0,24 %,
- wydatki w dziale 801 na oświatę i wychowanie - 30,48 %,
- wydatki w dz.851 ochrona zdrowia stanowią - 0,34 %,
- wydatki w dz.852 na finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej stanowią - 13,04 %,
- wydatki w dziale 900 gospodarki komunalnej i ochronie środowiska stanowią - 6,36 %,
- wydatki w dz.921 to dotacja dla Gminnej Biblioteki i na ochronę zabytków stanowią - 0,69 %,
- wydatki w dziale 926 na zadania z kultury fizycznej i sportu stanowią - 0,01 %
W dziale 010 na wydatki związane z utrzymaniem rolnictwa i leśnictwa w budżecie przewidziano kwotę 8.992 zł.wydatki w tym dziale to : 2.572 zł. to należny 2% odpisu z podatku rolnego dla izb rolniczych, 6.420 zł to na opłacanie ryczałtu za odbiór padłych zwierząt z terenu gminy.
W dziale 600 transport i łączność w budżecie zaplanowano kwotę 2.616.000 zł. w tym : 30.700 zł. wydatki bieżące tj. na ubezpieczenie dróg, zakup żwiru, odśnieżanie dróg i na remont dróg a kwota - 2.585.300 zł. to wydatki inwestycyjne na budowę dróg gminnych - 1.485.300 zł i na dofinansowanie na przebudowę dróg powiatowych- 1.100.000 zł.
W dziale 700 na zadania gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w wysokości 2.000 zł. na ogłoszenia w prasie o ewentualnych sprzedażach mienia.
W dziale 710 działalności usługowej za wydawanie decyzji w planach zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 4.000 zł tj.
W dziale 750 "Administracja publiczna" ogółem zaplanowane wydatki wynoszą 882.684 zł. w tym na:
- utrzymanie administracji rządowej - 92.232 zł.
- utrzymanie Rady Gminy - 54.900 zł.
- administracji samorządowej - 730.355 zł.
- pozostałą działalność - 5.197 zł.
Porównując planowane wydatki na 2010 rok do przewidywanego wykonania w roku 2009, wydatki zaplanowano ze spadkiem o 1,05 %. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w roku 2009 wypłacane było więcej nagród jubileuszowych.
W dziale 751 na zadania prowadzenia stałego spisu wyborców założono kwotę - 378 zł. - finansowaną ze środków z Krajowego Biura Wyborczego.
W dziale 754 " Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 537.593 zł. i jest ona wyższa o 1.104,48 % w stosunku do wydatków 2009 r. ze względu, że w roku 2010 r. planowane jest zakończenie inwestycji rozbudowy budynku remizy strażackiej Przytułach. W tym dziale zabezpieczono 3.000 zł jako rezerwę na zarządzanie kryzysowe. I na pozostałą działalność - 6.-000 zł.(zorganizowanie zawodów strażackich)
Planowane wydatki na utrzymanie straży to:
- wydatki osobowe wraz z pochodnymi - 25.010 zł.
- odpis na ZFŚŚ - 1.032 zł.
- wydatki rzeczowe - 19.918 zł.(zakup paliwa i części do wozu strażackiego,zakup energii,przeglądy techniczne,ubezpieczenie pojazdu i jego remont,podróże służbowe krajowe,szkolenia)
- wydatki inwestycyjne - 482.633 zł.
W dziale 756 na wydatki wypłaty prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych założono kwotę 10.000 zł.
W dziale 757 na odsetki od pożyczek i kredytów założono kwotę 52.355 zł.
W dziale 758 "Różne rozliczenia" w projekcie budżetu zaplanowano rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości -20.000 zł.
W dziale 801 "Oświata i wychowanie" w budżecie poważną bazą wydatków jest oświata i wychowanie. Wydatki związane z utrzymaniem szkół wynoszą 2.567.020 zł. W rozbiciu przedstawiają się następująco:
- utrzymanie szkół podstawowych 1.272.719 zł.
- utrzymanie oddziałów zerowych 55.012 zł.
- utrzymanie gimnazjum 587.448 zł.
- dowożenie uczniów do szkół . 154.684 zł.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6.000 zł.
- - pozostałą działalność 491.157 zł. w tym :na zadanie inwestycyjne budowy boiska wielofunkcyjnego i utwardzenie placu przy szkole podstawowej i gimnazjum w Przytułach 468.243 zł.
W dziale 851 "ochrona zdrowia" w budżecie przewidziano środki na wydatki w kwocie 29.000 zł. Wydatki w kwocie 20.000 zł. przeznaczone są one na prowadzenie akcji profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Plan wydatków jest ustalony w wysokości planowanych dochodów z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i zwiększenie niewykorzystanych środków z 2009 r. a wydatki w kwocie 9.000 zł. przeznaczone są na wpłatę dotacji dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży na pokrycie wynagrodzenia za pracę dla rehabilitanta prowadzącego zajęcia w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Przytułach.
W dziale 852 "Pomoc społeczna" na finansowanie zadań z tego zakresu zaplanowano wydatki w wysokości 1.099.114 zł. z tego :
- na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej - 12.000 zł.,
- na świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 894.000 zł.,
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 55.000 zł.,
- na wypłatę dodatku mieszkaniowego - 2.300 zł.,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -109.854 zł.
W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska " na finansowanie zadań z tego zakresu w projekcie budżetu przewidziano środki w wysokości 535.218 zł. Wydatki zaplanowane w rozbiciu przedstawiają się:
- Gospodarkę odpadami 170.395 zł. (dotacja na budowę systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin)
- Oczyszczanie miast i wsi 17.000 zł.
- Oświetlenie ulic,placów i dróg 60.000 zł.
- Schroniska dla zwierząt 50.000 zł.
- Pozostała działalność 237.823 zł.
w tym: 98.484 zł. na inwestycję budowy parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Przytułach.
W projekcie budżetu w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" na wydatki związane z utrzymaniem kultury zaplanowano kwotę - 58.000 zł, w tym:
- utrzymanie biblioteki 55.000 zł.
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 3.000 zł.
Należy nadmienić, że plan budżetu na 2010 r. oparty jest na podstawie szacunków i prognoz i nie ma formy ostatecznej. Przy ustalaniu budżetu były znane już ustalone były jeszcze stawki podatków lokalnych jakie będą obowiązywać w roku 2010 ale przewidywane wykonanie na 2010 rok ustalono na podstawie wykonania 2009 roku ze względu na fakt że stawki przyjęte przez Radę Gminy są prawie na jednakowym poziomie. Przewidywany deficyt w kwocie 2.483.000 zł. jest b. wysoki i należy oszczędnie gospodarować środkami , często analizować jego realizację aby przebiegała bez większych zakłóceń.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/123/09
Rady Gminy Przytuły
z dnia 30 grudnia 2009 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizująca program
Rok budżetowy2010 Z tego źródła finansowania Lata
Dochody własne j.s.t. Pożyczki iKredyty Inne źródła 2011 2012
1. 600 60016 6050 Remont drogi gminnej Mikuty-Mroczki 150.000 0 150.000 0 0 150.000 0 Urząd Gminy Przytuły
2. 600 60016 6050 Remont drogi gminnej w miejscowości Przytuły Las 220.000 0 220.000 0 0 220.000 0 Urząd Gminy Przytuły
3. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gardoty 134.000 0 134.000 0 0 67.000 67.000 Urząd Gminy Przytuły
4. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieńki 487.800 0 243.900 243.900 0 143.900 343.900 Urząd Gminy Przytuły
5. 600 60016 60586059 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Doliwy 460.000100.000 0 0 100.000 460.000 180.000 380.000 Urząd Gminy Przytuły
6. 900 90002 6610 Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin 283.991 170.395 283.991 0 0 113.596 0 Miasto Łomża
RAZEM 1.835.791 170.395 1.031.891 343.900 460.000 874.496 790.900 X
Przywodniczący Rady Gminy Przytuły

Kazimierz Barłowski
Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXXI/123/09
Rady Gminy Przytuły
z dnia 30 grudnia 2009 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU
Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizująca program
Rok budżetowy2010 Z tego źródła finansowania
Dochody własne j.s.t. Kredyty oPożyczki Inne źródła Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2i3 u.o.f.p.
1. 600 60014 6300 Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Supy, Mieczki iTrzaski 1.100.000 1.100.000 87.000 1.013.000 0 0 Powiat Łomżyński
2 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły Kolonia 709.275 709.275 0 709.275 0 0 Urząd Gminy Przytuły
3. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrytki 776.025 776.025 15.300 760.725 0 0 Urząd Gminy Przytuły
4. 754 75412 60586059 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej przy OSP wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół budynku 259.033223.600 482.633 223.600 0 259.033 Urząd Gminy Przytuły
5. 750 75095 6630 Współdziałanie Województwa Podlaskiego z j.s.t. z obszaru wojew. Podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 CHZ dla bezprzewodowych sieci dostępu 197 197 197 0 0 0 Województwo Podlaskie
6. 801 80195 60586059 Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i utwardzenie placu okolicznościowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Przytułach 287.854180.389 468.243 180.389 0 0 287.854 Urząd Gminy Przytuły
7. 900 90002 6610 Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin 170.395 170.395 170.395 0 0 0 Miasto Łomża
8. 900 90095 60586059 Budowa placu okolicznościowo-manewrowego przy budynku Urzędu Gminy w Przytułach. 98.48461.717 160.201 61.717 0 0 98.484 Urząd Gminy Przytuły
RAZEM 3.866.969 3.353.969 738.598 2.483.000 0 645.371 X
Przywodniczący Rady Gminy Przytuły

Kazimierz Barłowski
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/123/09
Rady Gminy Przytuły
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. (w złotych)
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. (w złotych)
Przywodniczący Rady Gminy Przytuły

Kazimierz Barłowski
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/123/09
Rady Gminy Przytuły
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Wykaz dotacji dla jednostek kultury w 2010 r.
Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
1 921 92116 2480 Gminna Biblioteka w Przytułach 55.000
Ogółem 55.000
Przywodniczący Rady Gminy Przytuły

Kazimierz Barłowski
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/123/09
Rady Gminy Przytuły
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w złotych)
Dział 900 rozdział 90011
Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r.
I. Stan środków obrotowych na początek roku 6.311
II. Przychody 1.000
1. Wpływy z kar i rozliczeń WFOŚ § 0690 1.000
III. Wydatki 5.564
1. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 1.564
2. Pozostałe usługi § 4300 4.000
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 1.747
Przywodniczący Rady Gminy Przytuły

Kazimierz Barłowski
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI/123/09
Rady Gminy Przytuły
z dnia 30 grudnia 2009 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2009-2020 (w złotych)
Lp. Wyszczególnienie Prognoza
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 0 2.483.000 2.483.000. 2.234.700 1.986.400 1.738.100 1.489.800 1.241.500 993.200
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 0 0 2.483.000 2.234.700 1.986.400 0 0 0 0
1.1.1 pożyczek 0 0 2.483.000 2.234.700 1.986.400 0 0 0 0
1.1.2 kredytów 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.3 obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): 0 2.483.000 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1 pożyczki 0 2.483.000 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2 kredyty, w tym: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBOiR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3 obligacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 0 52.355 328.300 326.300 323.300 319.300 315.300 313.300 309.300
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 0 0 248.300 248.300 248.300 248.300 248.300 248.300 248.300
2.1.1 kredytów i pożyczek 0 0 248.300 248.300 248.300 248.300 248.300 248.300 248.300
2.1.2 wykup papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.3 udzielonych poręczeń 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Spłata odsetek i dyskonta 0 52.355 80.000 78.000 75.000 71 000 67.000 65.000 61.000
3. Prognozowane dochody budżetowe 5.860.577 5.938.743 6.057.518 5.998.130 6.088.102 6.027.221 6.116.906 6.010.540 6.030.970
3.1 dochody bieżące 5.725.927 5.293.372 5.307.518 5.398.130 5.598.102 5.507.221 5.616.906 5.500.540 5.440.970
3.2 dochody majątkowe 134.650 645.371 750.000 600.000 490.000 520. 000 500.000 510.000 590.000
4. Prognozowane wydatki budżetowe 5.676.578 8.421.743 5.809.218 5.748.130 5.837.102 5.757.221 5.826.906 5.710.540 5.780.970
4.1 wydatki bieżące 4.765.958 4.554.774 4.934.722 4.957.230 5.387.102 5.457.221 5.546.906 5.420.540 5.470.970
4.2 wydatki majątkowe 910.620 3.866.969 874.496 790.900 450.000 300 000 280.000 290.000 310.000
5. Prognozowany wynik finansowy + 183.999 - 2.483.000 +248.300 + 250.000 + 251.000 + 270.000 + 290.000 + 300.000 + 250.000
6. Relacje do dochodów (w %):
6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 0 41,81 36,89 33,12 28,55 24,72 20,30 16,52 12,35
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3 0 41,81 36,89 33,12 28,55 24,72 20,300 16.52 12,35
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 0 0,88 5,42 5,44 5,31 5,30 5,15 5,21 5,13
6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 0 0,88 5,42 5,44 5,31 5,30 5,15 5,21 5,13
Przywodniczący Rady Gminy Przytuły

Kazimierz Barłowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe