Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/112/09 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 60, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165,art. 168 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2009 r" Uchwały Nr XVIII/86/09 Rady Gminy Grodzisk z dnia 26 lutego 2009 r zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
§ 4. Dokonać zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 4;
§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 5;
§ 6. Objaśnienia zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6;
§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem 9 813 195 zł
2) Wydatki ogółem 10 034 683 zł
3) Deficyt budżetu gminy w kwocie 221 488 zł stanowią:
- wolne środki w kwocie 221 488 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/112/09
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/112/09
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/112/09
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zadania inwestycyjne w 2009 r.
Zadania inwestycyjne w 2009 r.
w złotych
Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2009 (8+9+10) z tego źródła finansowania
własne środki budżetowe środki pochodzące
z innychźródeł*
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 600 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sypnie Stare i Sypnie Nowe o dł. 1,775 km - 2009 r. 541 680 541 680 541 680 A.
B.
C.
Gmina Grodzisk
2. 600 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych Nr 108811 w Czarnej Średniej i Nr 108847 B w Makarkach2009 - 2010 r 355 220 125 260 125 260 A.
B.
C.
Gmina Grodzisk
3. 600 60016 6050 Przebudowa dróg dojazdowych w miejscowości Sypnie - 2009 r 54 437 54 437 54 437 A.
B.
C.
Gmina Grodzisk
4. 600 60016 6050 Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w obrębie Makarki o dł. 530 m - 2009 r. 58 218 58 218 23 218 A.
B.
C.35 000
Gmina Grodzisk
5. 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji na inwestycje drogowe i nadzory inwestorskie- 2009 r. 69 942 69 942 69 942 A.
B.
C.
Gmina Grodzisk
6. 801 80101 6050 Dokumentacja na rozbudowę budynku szkolnego, termomodernizacji sali gimnastycznej i projekt zmiany technologii kotłowni olejowo-węglowej w Zespole Szkół w Grodzisku - 2009 r. 121 765 121 765 121 765 A.
B.
C.
Gmina Grodzisk
7. 801 80101 6050 Termomodernizacja budynku mieszkalnego nauczycieli przy Zespole Szkół w Grodzisku 57 994 57 994 57 994 Zespół Szkół w Grodzisku
8. 921 92109 6050 Dokumentacja na remont świetlic wiejskich we wsiach: Makarki, Sypnie Nowe i Stadniki w gminie Grodzisk - 2009 r. 4 700 4 700 4 700 A.
B.
C.
Gmina Grodzisk
Ogółem 1 263 956 1 033 996 998 996 35 000 x
* Środki zostaną ujęte w budżecie po uzyskaniu potwierdzenia dotacji
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła (np.Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIII/112/09
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/112/09
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIII/112/09
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Objaśnienia zmian w budżecie gminy
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe