Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/113/09 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 60, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 1420) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10 112 522 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 8 787 522 zł,
- majątkowe w wysokości 1 325 000 zł, zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13 449 582 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 8 127 884 zł,
- majątkowe w wysokosci 5 321 698 zł, zgodnie z zapisami § 15 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 65 000 zł,
2) celową w wysokości 5 000 zł na realizację wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.
§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 337 060 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 618 762 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1 718 298 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 631 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 293 940 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 7.
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 337 060 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek - w kwocie 293 940 zł .
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 48 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł na realizację zadań związanych z odzyskiem odpadów opakowaniowych.
§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 265 227 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 11. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych : dochody - 170 000 zł ; wydatki - 172 511 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 11 100 zł,
2) wydatki - 19 479 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 13.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2;
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 400 000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Szczegółowy podział dochodów określa tabela Nr 1 
§ 15. Szczegółowy podział wydatków określa tabela Nr 2 
§ 16. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Marian Borzym
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/113/09
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/113/09
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/113/09
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIII/113/09
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Wydatki do dyspozycji sołectw w 2010 r - Fundusz sołecki
Wydatki do dyspozycji sołectw w 2010 r - Fundusz sołecki
L.p. Dział Rozdział § Sołectwo Nazwa zadania Kwota
1 600 60016 4270 Biszewo Remont gminnej drogi 5330
2 600 60016 4270 Bogusze Litewka Remont gminnej drogi 5390
3 600 60016 4270 Bogusze Stare Remont gminnej drogi 4000
5 600 60016 4270 Czaje Remont gminnej drogi 6496
6 600 60016 4270 Czarna Cerkiewna Remont gminnej drogi 6476
7 600 60016 4270 Czarna Średnia Remont gminnej drogi 4729
8 600 60016 4270 Dołubowo-Wyręby Remont gminnej drogi 4586
9 600 60016 4270 Drochlin Remont gminnej drogi 5873
10 600 60016 4270 Grodzisk I Remont gminnej drogi 11303
11 600 60016 4270 Grodzisk II Remont gminnej drogi 9795
12 600 60016 4270 Krakówki Dąbki Remont gminnej drogi 4887
13 600 60016 4270 Krakówki Zdzichy Remont gminnej drogi 4988
14 600 60016 4270 Koryciny Remont gminnej drogi 8508
15 600 60016 4270 Kosianka Boruty Remont gminnej drogi 5451
16 600 60016 4270 Kosianka Leśna Remont gminnej drogi 5109
17 600 60016 4270 Kosianka Stara Remont gminnej drogi 4968
18 600 60016 4270 Kozłowo Remont gminnej drogi 5873
19 600 60016 4270 Krynki Białokunki Remont gminnej drogi 4364
20 600 60016 4270 Krynki Borowe Remont gminnej drogi 4948
21 600 60016 4270 Krynki Jarki Remont gminnej drogi 5672
22 600 60016 4270 Krynki Sobole Remont gminnej drogi 2542
23 600 60016 4270 Lubiwicze Remont gminnej drogi 5310
24 600 60016 4270 Małyszczyn Remont gminnej drogi 5390
25 600 60016 4270 Mierzynówka Remont gminnej drogi 6000
26 600 60016 4270 Morze Remont gminnej drogi 5973
27 600 60016 4270 Niewiarowo Przypki Remont gminnej drogi 4989
28 600 60016 4270 Niewiarowo Sochy Remont gminnej drogi 5008
29 600 60016 4270 Porzeziny Remont gminnej drogi 5913
30 600 60016 4270 Rybałty Remont gminnej drogi 5068
31 600 60016 4270 Siemiony Remont gminnej drogi 8749
32 600 60016 4270 Stadniki Remont gminnej drogi 8407
33 600 60016 4270 Żale Remont gminnej drogi 2410
34 600 60016 4270 Żery Bystre Remont gminnej drogi 4626
35 600 60016 4270 Żery Czubiki Remont gminnej drogi 4827
36 600 60016 4270 Żery Pilaki Remont gminnej drogi 5270
Razemdz. 600 rozdz. 60016 § 4270 199228
37 921 92109 4210 Czarna Wielka Zakup wyposażenia do świetlicy 8206
38 921 92109 4210 Makarki Zakup wyposażenia do świetlicy 7482
39 921 92109 4210 Sypnie Nowe Zakup wyposażenia do świetlicy 5370
40 921 92109 4210 Sypnie Stare Zakup wyposażenia do świetlicy 6577
Razem dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 27635
41 921 92109 4270 Aleksandrowo Remont świetlicy 6537
42 921 92109 4270 Bogusze Stare Remont świetlicy 2195
43 921 92109 4270 Czarna Średnia Remont świetlicy 4000
44 921 92109 4270 Jaszczołty Remont świetlicy 7220
45 921 92109 4270 Kamianki Remont świetlicy 7381
46 921 92109 4270 Krynki Sobole Remont świetlicy 5000
47 921 92109 4270 Mierzynówka Remont świetlicy 3031
48 921 92109 4270 Żale Remont świetlicy 3000
Razem dz. 921 rozdz.92109 § 4270 38364
OGÓŁEM 265227
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/113/09
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010 r
Dotacje
Dla jednostek sektora fin. publ. Dla jednostek spoza sektora fin. publ.
Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa
1 Powiat Siemiatycki w Siemiatyczach 292 000 1 Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej 19 300
2 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku 654 2
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku 63 000 3
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIII/113/09
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok
Lp. Dział rozdział Nazwa jednostki budżetowej Stan środków obrotowych na początek roku Dochody na Wydatki Stan środków obrotowych na koniec roku
2010 rok na
2010 rok
1. 854 Zespół Szkół w Grodzisku
85401 Świetlice szkolne 2511 170 000 172 511 -
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIII/113/09
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK
Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r.
I. Stan środków obrotowych na początek roku 8 379
II. Przychody 11 100
1. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 900.90011§0690 11 000
2. Kapitalizacja odsetek 900.90011§0920 100
III. Wydatki 19 479
1. Wydatki bieżące 19 479
Utrzymanie gminnego wysypiska śmieci 900.90011§4300 19 409
Obsługa bankowa 70
2. Wydatki majątkowe -
IV Stan środków obrotowych na koniec roku -
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXIII/113/09
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIII/113/09
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy na 2010 r
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXIII/113/09
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy na 2010 r
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe