Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/137/09 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastkowo na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.''d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 11.369.159 zł, z tego:
1) bieżące w kwocie 10.913.951 zł;
2) majątkowe w kwocie 455.208 zł;
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i nr 1a.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 15.616.337 zł, z tego:
1) bieżące w kwocie 10.779.092 zł;
2) majątkowe w kwocie 4.837.245 zł;
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, nr 2a i nr 2b .
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4.247.178 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.020.000 zł;
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.227.178 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.247.178 zł , z następujących tytułów;
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.020.000 zł;
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.227.178 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt 1.
§ 3. Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt inwestycyjny w kwocie 3.020.000 zł na sfinansowanie uchwalonego deficytu budżetowego.
§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 31.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 51.711 zł.
§ 7. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie uchwalonego deficytu budżetu do wysokości 3.020.000 zł.
2. Zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały;
2) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do;
1) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 9. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na lata 2010-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz


Tabela nr 1 
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/137/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dział Rozdział § Nazwa Planowane wykonanie w 2009 Plan ogółem na 2010 2010
2009
1 2 3 4 5 6 7
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 198289,00 0,00 0
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 198289,00 0,00 0
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 198289,00 0,00 0
020 Leśnictwo 1 905,00 1 924,00 1,01
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
02001 Gospodarka leśna 1 905,00 1 924,00 1,01
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 905,00 1 924,00 1,01
750 Administracja publiczna 64 758,00 64 472,00 0,99
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
75011 Urzędy wojewódzkie 63 300,00 63 000,00 0,99
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 63 000,00 63 000,00 1,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 0,00 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 458,00 1 472,00 1,01
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
0830 Wpływy z usług 103,00 103,00 1,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 355,00 1 369,00 1,01
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 466,00 681,00 1,01
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 677,00 681,00 0
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 677,00 681,00 0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 789,00 0,00 0
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 789,00 0,00 0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 489 553,00 2 086 151,00 0,84
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 302,00 15 455,00 1,01
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15 292,00 15 445,00 1,01
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 10,00 1,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 792 118,00 808 172,00 1,02
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
0310 Podatek od nieruchomości 749 943,00 757 442,00 1,01
0320 Podatek rolny 392,00 523,00 1,33
0330 Podatek leśny 41 753,00 50 177,00 1,20
0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 10,00 1,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20,00 20,00 1,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 589 876,00 550 402,00 0,93
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
0310 Podatek od nieruchomości 188 917,00 190 806,00 1,01
0320 Podatek rolny 174 137,00 134 849,00 0,77
0330 Podatek leśny 41 042,00 37 134,00 0,90
0340 Podatek od środków transportowych 138 203,00 139 585,00 1,01
0360 Podatek od spadków i darowizn 3 843,00 3 881,00 1,01
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 41 304,00 41 717,00 1,01
0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 1 500,00 1,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 930,00 930,00 1,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 66 403,00 67 067,00 1,01
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 14 426,00 14 570,00 1,01
0480 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 51 199,00 51 711,00 1,01
0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 778,00 786,00 1,01
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 025 854,00 645 055,00 0,63
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 021 457,00 640 658,00 0,63
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 397,00 4 397,00 1,00
758 Różne rozliczenia 6 343 439,00 6 123 698,00 0,97
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 609 985,00 3 713 777,00 1,03
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 609 985,00 3 713 777,00 1,03
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 414 807,00 2 169 496,00 0,99
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 414 807,00 2 169 496,00 0,99
75814 Różne rozliczenia finansowe 56 069,00 6 000,00 0,11
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
0920 Pozostałe odsetki 56 069,00 6 000,00 0,11
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 262 578,00 234 425,00 0,89
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 262 578,00 234 425,00 0,89
801 Oświata i wychowanie 16 646,00 16 680,00 1,01
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
80101 Szkoły podstawowe 16 514,00 16 680,00 1,01
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 864,00 16 023,00 1,01
0970 Wpływy z różnych dochodów 650,00 657,00 1,01
80195 Pozostała działalność 132,00 0,00 0
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 132,00 0,00 0
852 Pomoc społeczna 2 042 831,00 1 990 200,00 0,97
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 506 200,00 1 756 200,00 1,17
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 504 000,00 1 754 000,00 1,17
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 200,00 2 200,00 1,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 000,00 7 000,00 1,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 239,00 1 000,00 0,24
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 761,00 6 000,00 2,17
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 179 000,00 86 000,00 0,48
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 42 308,00 0,00 0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 136 692,00 86 000,00 0,63
85216 Zasiłki stałe 0,00 70 000,00 0
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 70 000,00 0
85219 Ośrodki pomocy społecznej 51 463,00 51 000,00 0,99
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 51 463,00 51 000,00 0,99
85295 Pozostała działalność 299 168,00 20 000,00 0,07
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 20000,00 1,00
2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadaia bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja na realizację usług integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 158 968,00 0,00 0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 120 200,00 0 0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60 080,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00
85395 Pozostała działalność 60 080,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00
2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki z Unii Europejskiej 57 188,00 0,00 0
2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki z środki budżetu państwa 2 892,00 0,00 0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 131 837,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00
85415 Pomoc materiaslna dla uczniów 131 837,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 131 837,00 0,00 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 618 904,00 630 145,00 1,02
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 618 904,00 630 145,00 1,02
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 37 508,00 37 884,00 1,01
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 718,00 726,00 1,01
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80 678,00 81 485,00 1,01
0830 Wpływy z usług 500 000,00 510 050,00 1,02
bieżące razem: 11 975 708,00 10 913 951,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00
majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa 21 353,00 9 800,00 0,46
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 353,00 9 800,00 0,46
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 21 353,00 9 800,00 0,46
926 Kultura fizyczna i sport 0,00 445 408,00 0
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 445 408,00 0
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 445 408,00 0
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 445 408,00 0
6298 Środki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zwązków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych środków - środki z PROW 0,00 445 408,00 0
majątkowe razem: 21 353,00 455 208,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 445 408,00 0
Ogółem: 11 997 061,00 11 369 159,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00 445408,00


Tabela nr 1a
do Uchwały Budżetowej Nr z XXV/137/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Planowane dochody budżetu na 2010 r.


Dział


Źródła dochodów

Planowane dochody na 2010 r
/ wzł/
Ogółem z tego :
1 2 3 4 5
Dochody ogółem w tym : 11.369.159 10.913.951 455.208
1) Dotacje ogółem , w tym : 2.031.681 2.031.681 0
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1.818.681 1.818.681 0
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 0 0
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. 0 0 0
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 445.408 0 445.408
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 51.711 51.711 0


Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/137/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plan finansowy wydatków w 2010r. na zadania zlecone wyodrębnione z tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/137/09 z dnia 29 grudnia 2009r.
Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego wynosi - 4.000 ( dz. 852, rozdz.85212 § 2350 - wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych).


Tabela nr 2a
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/137/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Planowane wydatki budżetu na 2010 r
Dział Rozdział Treść Planowane wydatki na 2010 r
/ wzł/
ogółem z tego
bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6
Wydatkiogółem , w tym: 15.616.337 10.779.092 4.837.245
Wydatki jednostek budżetowych 8.138.239 8.138.239 0
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
5.342.455 5.342.455 0
2.795.784 2.795.784 0
Dotacje ogółem 396.218 396.218 0
Wydatki na programy finansowane ze środków UE 752.245 0 752.245
Wydatki na obsługę długu 0 0 0
Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji 0 0 0
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 63.681 63.681 0
Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 0 0
Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst 0 0 0
Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 0 0
Wydatki realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 51.711 51.711 0


Tabela nr 2b
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/137/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/137/09
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/137/09
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/137/09
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
Dział Rozdział
§ Treść Kwota dotacji
/ w zł/

podmiotowej

przedmiotowej

celowej
1 2 3 4 5 6 7
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki
921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie 240.000 0 0
921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo 140.000 0 0
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania
926 92695 2830 Klub Sportowy 0 0 13.000
Ogółem
380.000 0 13.000
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXV/137/09
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90011 ( w złotych )
L.p. Wyszczególnienie Kwota w zł.
1 2 3
I Przychody
1.050.000
1. Stan środków obrotowych na początek roku 550.000
2. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - § 0690 500.000
II Wydatki
1.050.000
1. Wydatki bieżące 195.000
-dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - § 3030 60.000
-rekultywacja dzikich wysypisk - § 4300 25.000
-cięcia sanitarne drzew, wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów - § 4300 15.000
-urządzenie terenów zieleni i zakrzywień oraz parków - § 4300 80.000
-odłów bezpańskich psów zagrażających środowisku i przekazanie ich do schroniska -
§ 4300
15.000
2. Wydatki majątkowe 855.000
-przebudowa stacji wodociągowej
w Miastkowie - § 6110
750.000
- dofinansowanie budowy schroniska dla bezpańskich psów - § 6110 50.000
-modernizacja stacji uzdatniania wody
w Łubach-Kiertanach - § 6110
45.000
-budowa lokalnej naturalnej roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków przy Urzędzie Gminy - § 6110 10.000
III Stan na koniec roku
0
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXV/137/09
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2010-2020
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe