Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/411/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 stycznia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XLII/399/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:
1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.704.300 zł;
2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 213.006 zł.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:
1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.094.668 zł;
2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.214.630 zł.
§ 3. Budżet miasta wynosi:
1) plan po stronie dochodów 295.945.057 zł, w tym:
a) bieżących 212.210.913 zł,
b) majątkowych 83.734.144 zł;
2) plan po stronie wydatków 321.655.336 zł, w tym:
a) bieżących 210.561.987 zł,
b) majątkowych 111.093.349 zł.
§ 4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 111.093.349 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: dotacja celowa na finansowanie inwestycji dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 2.553.337 zł, z przeznaczeniem na przebudowę budynku na lokale socjalne.
§ 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do realizacji w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 8. Ustala się:
1) deficyt budżetu miasta w wysokości 25.710.279 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 25.511.384 zł.
b) wolnych środków w kwocie 198.895 zł.
§ 9. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 38.234.842 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 12.524.563 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 25.511.384 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 12.524.563 zł.
§ 11. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIV/411/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/411/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/411/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIV/411/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.docx

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIV/411/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik5.docx

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIV/411/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik6.docx

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLIV/411/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik7.docx

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLIV/411/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik8.rtf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe