Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/203/10 Rady Miasta Sejny

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Miasto Sejny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 49 ust.2 w związku z art. 91d pkt.1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706.) Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Rada Miasta Sejny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/119/04 Rady Miasta Sejny z dnia 29 października 2004r. w sprawie: ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sejny za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Małkiński
Załącznik do uchwały Nr XL/203/10
Rady Miasta Sejny
z dnia 30 marca 2010 r.
Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Sejny ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Rozdział 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1. 1. Regulamin ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżetach szkół.
2. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu.
§ 2. 1. Fundusz nagród tworzony w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli wyodrębniają dyrektorzy w budżetach szkół.
2. Środki funduszu nagród, dzieli się w następujących proporcjach:
1) 25% - na nagrody burmistrza;
2) 75% - na nagrody dyrektora.
3. Niewykorzystany fundusz nagród przez Burmistrza Miasta przeznacza się na nagrody dla nauczycieli przyznawane przez dyrektorów.
4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznawane z okazji:
1) Dnia Edukacji Narodowej,
2) ważnych wydarzeń w życiu szkoły,
3) zakończenia roku szkolnego,
4) upływem powierzenia funkcji kierowniczej,
5) w innych uzasadnionych przypadkach.
5. Nagrody mają charakter uznaniowy i mogą być przyznawane wyróżniającym się nauczycielom, po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat.
6. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego aktach osobowych.
Rozdział 2
KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD
§ 3. 1. Przy przyznawaniu nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę następujące kryteria:
1) W zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:
a) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metodą nauczania i wychowania, opracowywania programów autorskich, publikacji itp.
b) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu poprzez zakwalifikowanie uczniów do udziału w zawodach rejonowych, okręgowych lub centralnych olimpiad przedmiotowych, albo zajęcie przez uczniów znaczących miejsc w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach rejonowych, okręgowych, wojewódzkich czy ogólnopolskich,
c) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce, a także z uczniami trudnymi wychowawczo,
d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub o szerszym wymiarze (środowiskowe itp. )
e) organizuje wycieczki krajoznawcze, wyjścia uczniów na spektakle teatralne, koncert itp.
f) organizuje imprezy o charakterze sportowym, rekreacyjnym, wypoczynkowym, kulturalnym,
g) prawidłowo organizuje i prowadzi jedną z form letniego lub zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
2) W zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc lub opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) organizuje współpracę z organizacjami, rodzicami i innymi podmiotami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
c) realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.
3) W zakresie innej działalności pozaszkolnej na rzecz środowiska oświatowego:
a) aktywnie udziela pomocy i wspiera młodych nauczycieli, podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,
b) działa na rzecz szkoły w zakresie polepszania bazy materialnej lub pozyskiwania sponsorów w tym celu,
c) bierze czynny udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
d) upowszechnia kulturę wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizację festiwali, konkursów, wystaw itp.
§ 4. 1. Nagroda Burmistrza, dyrektorowi szkoły przyznawana jest po uwzględnieniu kryteriów o których mowa w § 3 jak również kryteria przy uwzględnieniu roli dyrektora jako:
1) wzorowego organizatora procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz zarządzającego placówką,
2) prowadzącego politykę kadrową zgodną z potrzebami placówki,
3) inicjatora twórczej atmosfery pracy oraz kształtowania stosunków interpersonalnych,
4) inicjatora pozalekcyjnej aktywności placówki,
5) współdziałającego ze środowiskiem lokalnym, podejmującego inicjatywy na rzecz środowiska i gminy,
6) prowadzącego racjonalną gospodarkę powierzonym majątkiem oraz środkami finansowymi, umiejętnie pozyskującego środki pozabudżetowe,
7) promującego osiągnięcia szkoły na zewnątrz,
Rozdział 3
TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD
§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza może wystąpić:
1) dla nauczyciela:
a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców,
d) zakładowa organizacja związkowa działająca w szkole,
2) dla dyrektora szkoły:
a) wizytator Kuratorium Oświaty terytorialnie odpowiedzialny za miasto Sejny,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców,
d) zakładowe organizacje związkowe działające w szkole,
2. Burmistrz może przyznać nagrodę Burmistrza dyrektorom z własnej inicjatywy.
3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody w okresie 3 lat.
4. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu.
5. Wnioski , o których mowa w ust. 1 i 2 należy składać do dnia 30 września.
1) o nagrodę burmistrza do sekretariatu Urzędu Miasta,
2) o nagrodę Dyrektora do sekretariatu szkoły.
6. Wnioski o których mowa w ust. 1 i 2 podlegają zaopiniowaniu przez:
1) radę pedagogiczną,
2) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i działające w szkole, o ile nauczyciel, którego wniosek dotyczy jest członkiem danej organizacji związkowej.
7. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa § 2 ust. 2 pkt.2 - dyrektor szkoły
2) ze środków, o których mowa § 2 ust.2 pkt. 1 - Burmistrz Miasta.
8. Nagrodę może przyznać dyrektor z własnej inicjatywy.
9. Nagrody przyznaje się na podstawie kryteriów określonych w §3 niniejszego regulaminu.
10. O wysokości nagrody decyduje dyrektor.


Załącznik do Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Sejny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe