Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 440/LVIII/10 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 7 kwietnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela / Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227,poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 / uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 421/LVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 50.poz.863 z 17 marca 2010 r.) wprowadza się nastepujące zmiany:
1) w § 1 pkt. 3 skreśla się,
2) w § 5 ust. 1 l.p. 4 dodaje sie lit. h w brzmieniu:
Kierownik świetlicy 50 160
3) w § 7 ust. 3 i 4 skreśla się,
4) § 12 otrzymuje brzmienie: "dodatki funkcyjne i motywacyjny wypłaca sie w okresach miesięcznych z góry",
5) w § 13 skreśla się wyrazy "dla zdrowia w",
6) w § 15 po wyrazie się dodaje się wyrazy "z dołu",
7) w § 16 ust. 2 wyrazy " z zastrzeżeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela," skreśla się,
8) w § 19 ust. 2 skreśla się oraz oznaczenie ust. 1,
9) § 20 skreśla się.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe