Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/288/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie nadania i zmiany nazw ulic na osiedlu Buksztel w Czarnej Białostockiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się następujące nazwy nowopowstałym ulicom na osiedlu Buksztel w Czarnej Białostockiej:
1) ulica Babilka - stanowiąca działki o numerach 1472/1, 1473/1, 1474/3 oraz część działek o numerach 1463/1 i 1329 położone w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka,
2) ulica Poziomkowa - stanowiąca część działki o numerze 1329 położoną w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka,
3) ulica Malinowa - stanowiąca działki o numerach 1364/1, 1365/1, 1366/1, 1367/1 położone w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka,
4) ulica Borówkowa - stanowiąca działkę o numerze 2199 oraz część działki o numerze 1463/1 położone w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka,
5) ulica Jeżynowa- stanowiąca działkę o numerze 1421/1 oraz część działki o numerze 1420 położone w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka,
6) ulica Jagodowa - stanowiąca działkę o numerze 2213 położona w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka,
7) ulica Żurawinowa - stanowiąca działki o numerach 1447, 2220 położone w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka.
2. Położenie ulic oznaczono na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zmienia się następujące nazwy ulic na osiedlu Buksztel w Czarnej Białostockiej:
1) część ulicy Rybackiej stanowiąca działki o numerach 1305/7, 1304/5, 1303/5 oraz część działki o numerze 1329 położone w obrębie geodezyjnej Czarna Białostocka - otrzymuje nazwę ulica Świętego Huberta,
2) część ulicy Zagórnej stanowiąca działki o numerach 1430/1, 1430/2, 1426/1, 1426/2, 105/8, 1412/2 oraz część działki o numerze 1420 - otrzymuje nazwę ulica Myśliwska.
2. Położenie ulic oznaczono na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/288/10
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

zał. 1 do nazwania ulic na os. Buksztel
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/288/10
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

zał. 2 do nazwania ulic na os. Buksztel
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe