Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/291/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie dokonania zmian w podziale miasta i gminy Czarna Białostocka na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2a oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 ze zm.: z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. Nr 17, ust. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984 ze zm.: z 2002 r. Nr 153, poz.1271; z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.1188; z 2004 r. Nr 25, poz. 219; z 2005 r., Nr 160, poz. 1346; z 2006 r. Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 196, poz. 1218; z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652) uchwala się, co następuje:
§ 1. W podziale miasta i gminy Czarna Białostocka na stałe obwody głosowania, dokonanym przez uchwałę Nr 81/187/98 Zarządu Miasta i Gminy w Czarnej Białostockiej z dnia 11 września 1998 roku w sprawie określenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście i gminie Czarna Białostocka zmienioną uchwałą Nr XXXIV/272/05 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 19 lipca 2005 roku oraz uchwałą Nr XXIV/204/09 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 marca 2009 roku - dokonuje się następujących zmian:
1) w obwodzie głosowania nr 7 dodaje się położone w mieście Czarna Białostocka ulice: Pogodna, Słoneczna, Ciepła.
§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania uwzględniający zmianę stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.
§ 4. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, stronie internetowej, a także przekazana Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/291/10
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

zał. do uchwały w spr. obwodów głosowania
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe