Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/398/10 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie zmiany statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

Tekst pierwotny

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2002 r. Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXV/188/04 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 154 poz. 2039) w § 6 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "5) nieruchomość wymieniona w pkt 4 nosi nazwę: Kompleks rekreacyjno-sportowy imienia Piotra Nurowskiego."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe