Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/205/10 Rady Miasta Kolno

z dnia 30 kwietnia 2010r.

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 182 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 544, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 160, poz. 1346, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 196, poz. 1218, z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652) Rada Miasta na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się obwód głosowania Nr 8 w Szpitalu Ogólnym w Kolnie dla wyborców przebywających w Szpitalu Ogólnym w dniu głosowania.

§ 2. Na siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej wyznacza się budynek Szpitala Ogólnego w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 69.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Staszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe