Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/262/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 3 maja 2010r.

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Reczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544; z 2002 r. nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188; z 2004 r. Nr 25, poz. 219; z 2005 r. Nr 160, poz. 1346; z 2006 r. Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 196, poz. 1218; z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 i 1652) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się obwód głosowania Nr 10 dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku w szpitalu w Dąbrowie Białostockiej, ul. Skłodowskiej 15.
2. Siedzibą obwodowej komisji wyborczej ustala się instytucję, o której mowa w ust. 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej widomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe