Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/195/10 Rady Gminy Płaska

z dnia 14 kwietnia 2010r.

zmieniająca uchwałę Nr II/11/02 Rady Gminy Płaska z dnia 19 grudnia 2002 r

Tekst pierwotny

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) w związku z art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14, art. 15, art. 34, art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279, Nr 161, poz. 1281, Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/11/02 Rady Gminy Płaska z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenia pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom lub dzierżawcom (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 4 stycznia 2003 r. Nr 3, poz. 101) dokonuje się następujących zmian:

1)tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

"w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ";

2)§ 1 ust. 2 pkt. 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

"4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) ";

3)§ 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"1. Podstawą do zbycia, nabycia i zamiany nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych, ich wydzierżawienia lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi, jest Zarządzenie Wójta. ";

4)§ 8 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie

"§ 8. 1. Udziela się Wójtowi zgody na wydzierżawienie nieruchomości i najem lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem § l ust. l, w trybie przetargowym. ".

5)§ 16 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Zobowiązuje się Wójta Gminy do informowania mieszkańców o zamiarze zbycia, nabycia, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w sposób zwyczajowo przyjęty. ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Ciężkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe