Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/646/10 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 21 stycznia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r.Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 z 2009r. Nr 31, poz.206) uchwala się co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr L/634/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2010 rok, pozycje oznaczone liczbami porządkowymi 1.0 i 1.15 otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak
Załącznik do Uchwały Nr LI/646/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 21 stycznia 2010 r.
Zalacznik.xls

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe