Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVIII/236/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 22 stycznia 2010r.

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 143.404zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 143.404zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :
- Plan dochodów budżetowych - 17.136.555zł.
- Plan wydatków budżetowych - 17.136.555zł.
4. Załącznik Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2014" i Nr 3a "Zadania inwestycyjne w 2010roku"do Uchwały Nr LVI/225/09 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2010 otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.
§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LVIII/236/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Zwiększenie planu dochodów budżetowych
Dz. Roz. § Wyszczególnienie Kwota
756 Dochody os.prawnych,os.fizycznych i innych jed. 143.404
75615 Wpływy z podatków i opłat osób prawnych 25.404
0310 Podatek od nieruchomości 25.404
75616 Wpływy z podatków i opłat osób fizycznych 118.000
0310 Podatek od nieruchomości 118.000
Razem: 143.404
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LVIII/236/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Zwiększenie planu wydatków budżetowych
Dz. Roz. § Wyszczególnienie Kwota
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 10.000
75405 Komendy powiatowe Policji 10.000
6220 Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych 10.000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 133.404
90095 Pozostała działalność 133.404
4300 Zakup usług pozostałych 133.404
Razem: 143.404
Załącznik nr 3
do uchwały Nr LVIII/236/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.docx

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2014
Załącznik nr 3a
do uchwały Nr LVIII/236/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Zalacznik3a.docx

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU
Załącznik nr 4
do uchwały Nr LVIII/236/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie
1) Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 143.404zł. z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych.
2) Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę - 143.404zł., z tego 10.000zł. - dotacja na sprzęt komputerowy dla Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, 133.404zł. na zadanie "Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu w Stawiskach" w związku ze składanym wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". W zadaniu tym jako wkład własny planuje się wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników gospodarczych pracujących w Urzędzie Miejskim w Stawiskach na ogólną kwotę 18.082zł., która jest zabezpieczona w budżecie gminy Stawiski na 2010r. Całkowity koszt powyższego zadania wynosi 151.485,94zł.
3) W "Wieloletnim Planie Inwestycyjnym" i Zadaniach inwestycyjnych w 2010r." dokonuje się zmiany nazwy zadania "Budowa sieci wodociągowej do wsi Budziski i kolonii Porytego 2009-2011" na nazwę "Budowa wodociągu relacji Poryte - Budziski" w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie w ramach PROW. Zmianie ulegają również łączne koszty finansowe z kwoty 720.000zł. na kwotę 505.514zł.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe