Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/259/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 26 stycznia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 9 300 zł,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 178 641 zł - zgodnie z tabelą nr 1.
Tabela nr 1
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok
Klasyfikacja Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów Objaśnienia paragrafów
Dział Rozdział §
756 75618 0690 20.300 Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
853 85395 2008 129.270 Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji rozwojowej przeznaczonej na realizację przez Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej projektu pt. "I ja będę przedszkolakiem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-20-034/09-00.
2009 19.771
926 92601 0750 9.300 Zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń hali sportowej przy ul. Konopnickiej w Czarnej Białostockiej.
92604 0750 9.300 Zmniejszenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń hali sportowej przy ul. Konopnickiej w Czarnej Białostockiej.
OGÓŁEM 9.300 178.641 X
§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 43 364 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 240 543 zł - zgodnie z tabelą nr 2.
Tabela nr 2
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Klasyfikacja Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Objaśnienia paragrafów
Dział Rozdział §
010 01010 6050 50.000 Zwiększenie wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej we wsi Wólka Ratowiecka.
6058 1.267.511 Zwiększenie wydatków dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Klimki.
600 60014 6300 179.927 Zwiększenie wydatków z tytułu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1420 B w miejscowości Czarna Wieś Kościelna.
600 60016 6050 50.000 Zwiększenie wydatków w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej ul. Leszczynowej, Kasztanowej i Kwiatowej w Czarnej Białostockiej.
6620 11.127 Zmniejszenie wydatków dotyczących opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 104839B Miasteczko II - Rudnia w ramach projektu pn. "Otwarcie terenów inwestycyjnych przy korytarzu międzynarodowym E67 Polska-Litwa. Dokumentacja" - zadanie powierzone Powiatowi Białostockiemu.
750 75023 4300 17.237 Zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego z tytułu zakupu usług.
6060 17.237 Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację przez Urząd Miejski projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa - Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne".
754 75412 4700 350 Zwiększenie wydatków dotyczących szkolenia komendantów Straży Miejskich.
801 80101 6050 395.627 Zwiększenie wydatków związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.
853 85395 2820 15.000 Zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej.
3119 22.400 Zwiększenie wydatków w celu zabezpieczenia wkładu własnego przeznaczonego na realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej projektu systemowego pn. "Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka".
853 85395 4018 46.243 Zwiększenie wydatków z w związku realizacją przez Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej projektu pt. "I ja będę przedszkolakiem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-20-034/09-00.
4019 8.160
4118 7.024
4119 1.240
4128 1.133
4129 200
4178 24.565
4179 4.335
4218 32.982
4219 5.820
4308 16.048
4309 2.941
4438 1.275
4439 225
900 90001 6059 70.000 Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na ul. Białostockiej, ul. Zagórnej i ul. Rybackiej w Czarnej Białostockiej.
90002 4300 20.300 Zwiększenie wydatków dotyczących selektywnej zbiórki odpadów.
926 92601 2820 15.000 Zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
OGÓŁEM 43.364 2.240.543 X
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem: 22 269 544 zł,
2) plan wydatków ogółem: 30 059 061 zł.
§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 789 517 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w 2008 r., którego trzecia transza zostanie uruchomiona w 2010 r. - w kwocie 274 198 zł,
2) kredytu termomodernizacyjnego planowanego do zaciągnięcia w 2010 r.- w kwocie 395 627 zł,
3) kredytu na zadania inwestycyjne zaciągniętego w 2009 r., którego druga transza zostanie uruchomiona w 2010 r. w kwocie - 366 000 zł,
4) planowanego do zaciągniecia kredytu na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 r. - w kwocie 4 018 443 zł,
5) planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 767 511 zł,
6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 967 738 zł.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5 054 268 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 171 453 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 767 511 zł.
§ 6. W uchwale Nr XXXII/258/09 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 12 uchwały,
2) § 13 pkt. 2 lit.a uchwały otrzymuje brzmienie: "a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych srodków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3",
3) załącznik Nr 2 "Zadania inwestycyjne w 2010 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
4) załącznik Nr 3 "Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
5) załącznik Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2010 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
6) załącznik Nr 5 "Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2010 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIII/259/10
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.xlsx

Zadania inwestycyjne w 2010 r.xls
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIII/259/10
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.xlsx

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.xls
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/259/10
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.xlsx

Przychody i rochody budżetu w 2010 r.xls
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIII/259/10
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.xlsx

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2010 r.xls
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe