Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/205/10 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 27 stycznia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art.211, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157,poz.1240,) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów.
1. Zwiększyć dochody o kwotę 1.306.000,-
Dział 600 - rozdz. 60016 § 6300 o kwotę 1.250.000,-
Dział 852 - rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 56.000,-
2. Zmniejszyć dochody o kwotę 1.250.000,-
Dział 600 - rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 1.250.000,-
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków.
1. Zwiększyć wydatki o kwotę 358.000,-
Dział 600 - rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 264.000,-
Dział 700 - rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 5.000,-
Dział 801 - rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 3.000,-
Dział 801 - rozdz. 80104 § 6059 o kwotę 10.000,-
Dział 852 - rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 56.000,-
Dział 926 - rozdz. 92605 § 2830 o kwotę 20.000,-
2. Zmniejszyć wydatki o kwotę 119.000,-
Dział 630 - rozdz. 63095 § 4300 o kwotę 10.500,-
Dział 750 - rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 40.000,-
Dział 750 - rozdz. 75023 § 4110 o kwotę 6.000,-
Dział 750 - rozdz. 75023 § 4120 o kwotę 1.000,-
Dział 750 - rozdz. 75023 § 6630 o kwotę 18.000,-
Dział 900 - rozdz. 90017 § 4010 o kwotę 20.000,-
Dział 900 - rozdz. 90017 § 4110 o kwotę 3.000,-
Dział 900 - rozdz. 90017 § 4120 o kwotę 500,-
Dział 921 - rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 20.000,-
§ 3. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. zmienia się treść załącznika Nr 3 " Zadania inwestycyjne w 2010 roku", który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. zmienia się treść załącznika Nr 3 " Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych", który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. dodaje się załącznik Nr 10 " Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012" w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. zmienia się treść załącznika Nr 5 " Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok", który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 8. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
a) Plan dochodów ogółem 8.736.000 zł.
b) Plan wydatków ogółem 9.259.000 zł.
2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 523.000 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
a) z wolnych środków w kwocie 183.000 zł.
b) d) z kredytów w kwocie 340.000 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Jarmoc
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIX/205/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Koszty poniesione do 31.12.2009 Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2010
(8+9+10+11)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredyty
i pożyczki
środki pochodzące
z innychźródeł*
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. 600 60016 Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 106622B w m. Doktorce 228.040 11 040 217.000 217.000 0 0 0 URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
2 600 60016 Przebudowa drogi powiatowej Doktorce-Zawyki-Suraż(ul.Bielska)Nr1508B, przejście przez m.Zawyki o długości 1448,43 mb - w ramach PW NPPDL 2008-2011 2.500.000 0 2.500.000 285.000 340.000 1.875.000A URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
3. 600 60016 Budowa ul.Zagumiennej w Surażu wraz z kanałem deszczowym- wykup gruntów , dokumentacja techniczna,podział geodezyjny 2005-2010 79 000 7 000 72 000 72 000 0 0 0 URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
4. 801 80104 Zakup zmywarki 7 000 0 7 000 7 000 0 0 0 URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
5. 900 90001 Budowa 92szt.przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Końcowizna, Zawyki-Ferma, Zawyki 1.025.448 20.000 1.005.448 142.757 0 245.000A 617.691 URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
6. 900 90015 Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suraż 57 338 52 338 5 000 5 000 0 0 0 URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
7. 801 80104 Remont budynku przedszkola przy ul. Bielskiej 17 w Surażu z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej, wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu i pomocy naukowych 809.238 0 10 000 10 000 0 0 0 URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
Ogółem 4.706.064 90 378 3.816.448 738.757 340.000 2.120.000 617.691 X
A. Inne źródła (wpłaty ludności 245.000)
B Inne źródła (dotacja z Powiatu Białostockiego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 1.250.000 oraz z budżetu powiatu 625.000zł)
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIX/205/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 27 stycznia 2010 r.
WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Lp. Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne Jednostka organizująca zadanie Okres realizacji zadania Łączne nakłady finansowe Poniesione wydatki do końca 2009r. Wysokość wyd.
2010r.
Budżet Gminy Dotacje FS
1. PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
PRIORYTET:Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.
DZIAŁANIE
3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa 92szt.przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Końcowizna, Zawyki-Ferma, Zawyki
Urząd Miejski w Surażu 2009-2010 1.025.448,- 20.000,- 387.757,- 617.691,-
2. PROGRAM Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
PRIORYTET:Oś 6. Rozwój infrastruktury społecznej
DZIAŁANIE
6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacjiRemont budynku przedszkola przy ul. Bielskiej 17 w Surażu z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej, wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu i pomocy naukowych
Urząd Miejski w Surażu 2009-2011 809.238 0 10.000 0
2. Ogółem - - 1.834.686,- 20.000,- 397.757,- 617.691,-
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIX/205/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 27 stycznia 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
Łączne koszty finansowe . Koszty poniesione do końca 2009 Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) z tego źródła finansowania 2011 r.
dochody własne jst kredyty
i pożyczki
środki pochodzące
z innychźródeł
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 801 80104 Remont budynku przedszkola przy ul. Bielskiej 17 w Surażu z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej, wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu i pomocy naukowych 809.238 0 10 000 10 000 0 0 0 799.238 Urząd Miejski w Surażu
Ogółem 809.238 0 10 000 10 000 0 0 0 799.238
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIX/205/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 27 stycznia 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK
Lp. Wyszczególnienie Kwota
I Przychody - ogółem 798.788,-
w tym :
1. nadwyżka z lat ubiegłych
2. wolne środki
3. kredyty długoterminowe
4. pożyczki
5. spłaty pożyczek udzielonych
6. przychody z prywatyzacjimajątku gminy
7. sprzedaż papierów wartościowychwyemitowanych przez gminę

-
183.000,-
615.788,-
-
-
-
-
II Rozchody - ogółem 275.788,-
w tym :
1. spłaty kredytów długoterminowych
2. spłaty pożyczek długoterminowych
3. pożyczki udzielone
4. wykup papierów wartościowych

158.500,-
117.288,-
-
-
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIX/205/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 27 stycznia 2010 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2009R.
Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 56.000zł. w związku otrzymanym pismem wojewody podlaskiego FB.II.MC.3011-3/2010 o otrzymanej dotacji w rozdziale 85295 Pozostała działalność "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej planu dochodów w związku z otrzymaniem przez Powiat Białostocki dofinansowania drogi powiatowej w miejscowości Zawyki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 358.000zł. W rozdziale: 60016 Drogi gminne o kwotę 264.000zł z czego kwotę 47.000zł. przeznacza się na wykonanie dokumentacji technicznej ul.Zagumiennej w Surażu , a kwotę 217.000zł. na przebudowę drogi w Doktorcach w rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 5.000zł. na podział działek przy ul.Białostockiej, w rozdziale 80104 Przedszkola kwotę 10.000zł. przeznacza się na wykonanie studium, kosztorysu do wniosku na "Remont budynku przedszkola przy ul. Bielskiej 17 w Surażu z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej, wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu i pomocy naukowych", w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwotę 56.000zł. przeznacza się na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się kwotę 20.000zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 119.000zł. w dziale 630 Turystyka o kwotę 10.500zł. w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono na wynagrodzeniach w urzędzie kwotę 47.000zł. oraz na wydatkach przeznaczonych na wdrażanie usług informatycznych (sieci szerokopasmowe) o kwotę 18.000zł., w rozdziale 90017 Gospodarka komunalna zmniejszono na wynagrodzeniach osób zatrudnionych na robotach publicznych kwotę 23.500zł., w rozdziale 92109 Domy kultury zmniejszono dotację o kwotę 20.000zł. Deficyt uległ zmianie o kwotę 183.000zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe