Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/249/10 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 stycznia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 72.270.915 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 62.613.181 zł,
- majątkowe w wysokości 9.657.734 zł, zgodnie z zapisami § 15 Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 75.757.311 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 63.339.229 zł,
- majątkowe w wysokości 12.418.082 zł, zgodnie z zapisami § 16 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 471.413 zł,
- celową w wysokości 12.600 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 3.486.396 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3.486.396 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.150.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.663.604 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.486.396 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.513.604 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.501.885 zł.
§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie 226.734 zł.
§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 720.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 654.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 66.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 11. Plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych: przychody - 2.038.850 zł, koszty - 2.037.841 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody - 90.100 zł,
- wydatki - 807.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
2) zaciągania zobowiązań:
- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych określonych w załącznikach nr 1 i nr 3,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku;
3) dokonywania zmian w planie wydatków, w rozdziałach i paragrafach w ramach działu;
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000 zł;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
§ 14. Dołącza się do Uchwały prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 oraz lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 15. Określa się szczegółowy plan dochodów, zgodnie z tabelą Nr 1 - załącznik Nr 9.
§ 16. Określa się szczegółowy plan wydatków, zgodnie z tabelą Nr 2 - załącznik Nr 10.
§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński
Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXVIII/249/10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela nr 1 - Plan dochodów budżetu miasta na 2010 rok
Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXVIII/249/10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik10.pdf

Tabela nr 2 - Plan wydatków budżetu miasta na 2010 rok
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/249/10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji). Ogółem środki i nakłady. Własne środki i nakłady miasta. Środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Środki z budżetu państwa Nakłady do 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (2008r.-2013r.), w tym: 45.419.562 23.594.562 18.657.001
3.167.999 759.999 (759999-śr. miasta) 3.855.632 (2006897-śr. miasta, 1571425-śr. UE, 277310-śr. BP) 17.982.243 (9280958-śr. miasta, 7396092-śr. UE, 1305193-śr. BP) 13.738.344 (7090606-śr. miasta, 5650577-śr. UE, 997161-śr. BP) 9.083.344 (4456102-śr. miasta, 4038907-śr. UE, 588335-śr. BP)
a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno - sportowego I etap (2008r.-2013r.) 45.349.562 23.524.562 18.657.001 3.167.999 724.999 (724999-śr. miasta, 0-śr UE, BP) 3.820.632 (1971897-śr. miasta, 1571425-śr. UE, 277310-śr. BP) 17.982.243 (9280958-śr. miasta, 7396092-śr. UE, 1305193-śr. BP) 13.738.344 (7090606-śr. miasta, 5650577-śr. UE, 997161-śr. BP) 9.083.344 (4456102-śr. miasta, 4038907-śr. UE, 588335-śr. BP)
b/ Budowa ciągu pieszo - rowerowego nad Kanałem Bystrym (2008r.-2009r.) 70.000 70.000 - 35.000 (35000-śr. miasta, 0-śr UE, BP) 35.000 (35000-śr. miasta, 0-śr UE, BP) - - -
2. Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej (2008r.-2012r.) 9.633.286 7.633.286 - 2.000.000 609.686 (609686-śr. miasta, 0-śr. BP) 3.857.800 (3157800-śr. miasta, 700000-śr. BP) 4.873.000 (3573000-śr. miasta, 1300000-śr. BP) 292.800 (292800-śr. miasta, 0-śr.BP) -
3. Droga wewnętrzna - dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego. 1.447.600 1.447.600 - 35.000 250.000 1.162.600 - -
OGÓŁEM 56.500.448 32.675.448 18.657.001
5.167.999 1.404.685 (1404685-śr. miasta, 0-śr UE, BP) 7.963.432 (5414697-śr. miasta, 1571425-śr. UE, 977310-śr. BP) 24.017.843 (14016558-śr. miasta, 7396092-śr. UE, 2605193-śr. BP) 14.031.144
(7383406-śr. miasta, 5650577-śr. UE, 997161-śr. BP)
9.083.344 (4456102-śr. miasta, 4038907-śr. UE, 588335-śr. BP)
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/249/10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2010 ROKU
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział Ogółem środki inwestycyjne na 2010 rok w tym:
Własne środki budżetowe Środki z Unii Europejskiej Dotacje z budżetu państwa Dotacja z GFOŚiGW
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Droga wewnętrzna - dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego 600-60016 250.000 250.000
2. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym: 630-63003 3.855.632 2.006.897 1.571.425 277.310
a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno - sportowego 3.820.632 1.971.897 1.571.425 277.310
b/ Budowa ciągu pieszo - rowerowego nad Kanałem Bystrym 35.000 35.000
3. Nadbudowa poddasza budynku mieszkalnego przy ulicy Armii Krajowej 17 700-70004 40.000 40.000
4. Wykupy nieruchomości 700-70005 200.000 200.000
5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 710-71004 152.900 152.900
6. Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji 750-75095 50.000 50.000
7. Audyt uzdrowiska 750-75095 15.000 15.000
8. Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej 801-80101 3.857.800 3.157.800 700.000
9. Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu - wzmocnienie konstrukcji budynku i wymiana pokrycia stropodachu 801-80104 231.750 231.750
10. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym:a/ulica 3 Maja, b/ulica Ogrodowa 900-90001 460.000 460.000
11. Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie 921-92195 2.940.000 441.000 2.499.000
12. Zagospodarowanie parku przy Starej Poczcie - nawierzchnie alejek, oświetlenie, mała architektura 921-92195 15.000 15.000
12.068.082 6.560.347 4.070.425 977.310 460.000
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/249/10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
L.p. Nazwa projektu Wydatki ogółem w tym:
Poniesione do 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013
UE Pozostałe UE Pozostałe UE Pozostałe UE Pozostałe UE Pozostałe
I Wydatki inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego: 45.419.562 759.999 1.571.425 2.284.207 7.396.092 10.586.151 5.650.577 8.087.767 4.038.907 5.044.437
1. Oś priorytetowa - III Rozwój turystyki 45.419.562 759.999 1.571.425 2.284.207 7.396.092 10.586.151 5.650.577 8.087.767 4.038.907 5.044.437
Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (630-63003), w tym: 45.419.562 759.999 1.571.425 2.284.207 7.396.092 10.586.151 5.650.577 8.087.767 4.038.907 5.044.437
- budowa całorocznego centrum rekreacyjno - sportowego, 45.349.562 724.999 1.571.425 2.249.207 7.396.092 10.586.151 5.650.577 8.087.767 4.038.907 5.044.437
- budowa ciągu pieszo - rowerowego nad Kanałem Bystrym, 70.000 35.000 35.000
II Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 60.000 20.000 40.000
1. Oś priorytetowa - I Nowoczesna gospodarka 60.000 20.000 40.000
* "Platforma współpracy EGO SA" (75075) 60.000 20.000 40.000
III Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 3.457.602 10.000 2.930.461 517.141
1. Oś priorytetowa - I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego 258.782 211.497 47.285
"Kuchnia Pachnąca Tradycją" (75075) 258.782 211.497 47.285
2. Oś priorytetowa - I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu 3.198.820 10.000 2.718.964 469.856
"Rozwój Infrastruktury Turystyki Transgranicznej Poprzez Renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie" 248.820 - 75075 219.964 28.856
2.950.000 -92195 10.000 2.499.000 441.000
IV Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 1.288.024 683.334 120.588 380.642 103.460
1. Oś priorytetowa - VII Promocja Integracji Społecznej 475.432 373.262 65.870 36.300
** "Praca - Tak!" (85395) 475.432 373.262 65.870 36.300
2. Oś priorytetowa - IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 812.592 310.072 54.718 380.642 67.160
"Równać szanse" (85395) 812.592 310.072 54.718 380.642 67.160
Razem 50.225.188 683.334 890.587 4.882.528 2.924.808 7.396.092 10.626.151 5.650.577 8.087.767 4.038.907 5.044.437
* PARTNEREM WIODĄCYM PROJEKTU JEST MIASTO EŁK W ZAŁĄCZNIKU UJĘTO WKŁAD MIASTA AUGUSTOWA W RELIZACJE PROJEKTU ** W PLANIE UJĘTO TYLKO WKŁAD MIASTA NA REALIZACJĘ ZADANIA, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA ZOSTANĄ WPROWADZONE PO PODPISANIU ANEKSU DO UMOWY O DOFINANSOWANIE
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/249/10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK
Lp. Wyszczególnienie Paragraf Przychody Rozchody
1 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 951 150.000 -
2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 7.000.000 -
3 Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym § 971 - 1.800.000
4 Udzielone pożyczki i kredyty § 991 - 150.000
5 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 - 1.713.604
Razem 7.150.000 3.663.604
Deficyt budżetowy 3.486.396 -
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/249/10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2010 ROKU
I Dla jednostek sektora finansów publicznych
Lp. Podmiot dotowany Celowe Podmiotowe Przedmiotowe
1 Urząd Miejski w Ełku 20.000
2 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (75095) 2.900
3 Augustowskie Placówki Kultury: 1.790.400
- Miejski Dom Kultury (92109) 1.201.500
- Biblioteka Miejska (92116) 451.720
- Muzeum (92118) 137.180
4 Centrum Sportu i Rekreacji (92604) 655.000
Razem 22.900 1.790.400 655.000
Łącznie 2.468.300
II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp. Nazwa zadania lub podział Celowe Podmiotowe Przedmiotowe
1 Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008) 12.000
2 Zadania w zakresie promocji Miasta (75075) 20.000
3 Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym: 996.179
- szkoły podstawowe (80101) - Zespół Szkół Społecznych STO 315.618
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) - Zespół Szkół Społecznych 25.546
- przedszkola (80104) Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K. 528.450
- gimnazja (80110) - Zespół Szkół Społecznych STO 126.565
4 Zadania w zakresie ochrony zdrowia: 279.500
- zwalczanie narkomanii (85153) 31.500
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) 248.000
5 Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605) 150.000
Razem 461.500 996.179
Łącznie 1.457.679
I + II 3.925.979
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/249/10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 ROK
L.p. Nazwa zakładu Stan środków obrotowych na 01.01.2010 Przychody na 2010 w tym:
dotacja z budżetu brutto
Zakres dotacji Wydatki na 2010 w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na 31.12.2010
1 Centrum Sportui Rekreacjiw Augustowie 59
2.038.850

655.000
dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki
2.037.841

-

1.068
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/249/10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK
1) Stan środków obrotowych na początku roku 727.795 zł,
2) Przychody ogółem 90.100 zł,
w tym:
a) § 0690 wpływy z różnych opłat 90.000 zł,
b) 0920 pozostałe odsetki 100 zł,
3) Wydatki ogółem: 807.000 zł,
w tym:
a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 229.000 zł,
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,
- zakup śmietniczek, donic i konstrukcji kwiatowych
- edukacja ekologiczna,
b) § 4300 zakup usług pozostałych 118.000 zł,
- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,
- utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest,
- edukacja ekologiczna,
- montaż kolektorów słonecznych wspomagających systemy grzewcze oraz służący wytwarzaniu ciepłej wody,
- koszty bankowe,
c) § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:
- dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym: ul. 3 Maja, ul. Ogrodowa 460.000 zł
4) Stan środków na koniec roku (1+2-3) 10.895 zł.
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXVIII/249/10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne
Poz Wyszczególnienie Wykonanie 2009 Prognoza 2010 Prognoza 2011 Prognoza 2012 Prognoza 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017
1 Zobowiązania wg tytułów dłużnych: 21 713 104 25 199 500 28 200 000 31 400 000 26 100 000 20 300 000 14 500 000 6 700 000 0
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): 21 713 104 25 199 500 28 200 000 31 400 000 26 100 000 20 300 000 14 500 000 6 700 000
1.1.1 pożyczki 2 416 250
1.1.2 kredyty 496 854
1.1.3 obligacje 18 800 000
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): 7 000 000 7 000 000 6 600 000
1.2.1 pożyczki
1.2.2 kredyty 7 000 000 7 000 000 6 600 000
1.2.3 obligacje
1.3 Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):
1.3.1 pożyczki
1.3.2 kredyty
1.3.3 obligacje
1.4 Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):
1.4.1 pożyczek
1.4.2 kredyty
1.4.3 obligacje
1.5 Prognozowany stan zobowiazań wymagalnych na 31.12
2 Spłata długu 5 049 858 5 764 421 5 200 987 6 902 553 7 185 207 6 834 471 8 292 980 7 000 306
2.1 Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): 3 740 338 4 219 789 3 400 000 5 300 000 5 800 000 5 800 000 7 800 000 6 700 000
2.1.1 kredytów 496 854 200 000 1 200 000 2 000 000 2 100 000 2 100 000 6 300 000 6 700 000
2.1.2 pożyczek 1 216 750 1 199 500
2.1.3 wykup papierów wartościowych 1 800 000 2 600 000 2 200 000 3 300 000 3 700 000 3 700 000 1 500 000
2.1.4 udzielonych poręczeń 226 734 220 289
2.2 Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):
2.2.1 kredytów
2.2.2 pożyczek
2.2.3 wykup papierów wartościowych
2.2.4 udzielonych poręczeń
2.3 Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) 1 309 520 1 544 632 1 800 987 1 602 553 1 385 207 1 034 471 492 980 300 306
2.4 Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)
3 Prognozowane dochody budżetowe 66 722 392 72 270 915 79 646 285 74 631 144 78 383 344 80 320 000 81 220 000 82 330 000 80 700 000
4 Relacje do dochodów (w %):
4.1 długu (art. 170 ust. 1); 32,54 % 34,87 % 35,41 % 42,07 % 33,30 % 25,27 % 17,85 % 8,14 % 0,00 %
4.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); 32,54 % 34,87 % 35,41 % 42,07 % 33,30 % 25,27 % 17,85 % 8,14 % 0,00 %
4.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1);(2.1+2.2+2.3+2.4):3 6,99 % 7,24 % 6,97 % 8,81 % 8,95 % 8,41 % 10,07 % 8,67 %
4.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);(2.1+2.3):3 6,99 % 7,24 % 6,97 % 8,81 % 8,95 % 8,41 % 10,07 % 8,67 %
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe