Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/242/10 Rady Gminy Radziłów

z dnia 18 stycznia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 121 ust.4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 695.786,00 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.396.258,00 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.404.884,00 zł Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Zmienia się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 6. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 7. Zmienia się plan przychodów i rozchodów na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8. Zmienia się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: - plan dochodów 12.739.193,00 zł - plan wydatków 15.138.248,00 zł
§ 10. Deficyt budżetowy gminy w wysokości 2.399.055,00 zł planuje pokryć się pożyczką i kredytem bankowym.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący

Zbigniew Mordasiewicz
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/242/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 18 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.doc

załącznik 1-3
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/242/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 18 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.xlsx

ZAŁĄCZNIK 4
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/242/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 18 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.xls

załacznik 5-6
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLII/242/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 18 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.xls

załacznik 7
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLII/242/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 18 stycznia 2010 r.
Zalacznik5.xls

załacznik 8
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe