Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/113/09 Rady Gminy Boćki

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458 oraz z 2009 Nr 52, poz. 420) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984 z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 11.720 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian - przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 100.173 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)dochody ogółem: 12.437.902 zł

2)wydatki ogółem: 15.777.704 zł

3)deficyt budżetowy w kwocie 3.339.802 zł, pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 604.800 zł,

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 180.002 zł

- kredytami długoterminowymi w kwocie 2.555.000 zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bazylewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/113/09
Rady Gminy Boćki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/113/09 Rady Gminy Boćki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/113/09
Rady Gminy Boćki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/113/09 Rady Gminy Boćki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/113/09
Rady Gminy Boćki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/113/09 Rady Gminy Boćki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe