Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/161/09 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111)) oraz art. 138 i art 188 , ust 1 , pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.,Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420 z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 50, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) Rada Gminy uchwala , co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
1. Zwiększeniu dochodów o kwotę 57.619 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
2. Zwiększeniu wydatków o kwotę 57.619 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2)
3. Przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami ( zgodnie z załącznikiem Nr 3)
4. W Uchwale Budżetowej Gminy Nowe Piekuty na rok 2009 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 3, 4 do uchwały niniejszej ( Załącznik Nr 4)
1) Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi - 12.595.174 zł plan wydatków ogółem wynosi - 13.947.174 zł
2) Źródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 1.352.000 zł stanowi: kredyt długoterminowy w kwocie 932.000 zł pożyczka w kwocie 420.000 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Radziszewski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/161/09
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Dochody - Zwiększenie
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/161/09
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki - Zwiększenie
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXI/161/09
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Wydatki - Zmniejszenie Wydatki - Zwiększenie
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXI/161/09
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej" Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012" Zmiany w załaczniku Nr 4 do uchwały budzetowej "zadania inwestycyjne w 2009 r."
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe