Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/313/10 Rady Gminy Suwałki

z dnia 22 stycznia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1808, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i NR 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Gminy Suwałki uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zmniejszyć wydatki o kwotę 592 000,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do Uchwały;
2) zwiększyć wydatki o kwotę 592 000,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do Uchwały.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 22 899 165,00 zł; z tego:
- dochody bieżące w wysokości 16 333 101,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 566 064,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 23 340 901,00 zł; z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 14 810 579,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 530 322,00 zł,
3) źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 441 736,00 zł stanowią przychody pochodzące z:
a) wolnych środków w kwocie 41 736,00 zł,
b) pożyczki w kwocie 400 000,00 zł.
4) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
a) ogólna w wysokości 26 710,00 zł,
b) celowa w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 3. Wprowadzić zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4. Wprowadzić zmiany w dotacjach celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/313/10
Rady Gminy Suwałki
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2010 roku
§ 1. 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 592 000,00 w tym:


2. Zwiększenie planowych wydatków w budżecie o kwotę 592 000,00 w tym:
Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/313/10
Rady Gminy Suwałki
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXI/313/10
Rady Gminy Suwałki
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXI/313/10
Rady Gminy Suwałki
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 roku
Dział Rozdział § Nazwa Dochody
1 2 3 4 5
852 Pomoc społeczna 9 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 000,00
2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 9 000,00
Razem 9 000,00
Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXI/313/10
Rady Gminy Suwałki
z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku
Po stronie planu wydatków przesunięto środki:

- w kwocie 50 000,00 zł z wydatków na remonty dróg gminnych na odśnieżanie dróg,

- w kwocie 400 000,00 zł z zadania pn. "Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy" na zadanie pn. "Wykup gruntów na infrastrukturę gminy",

- w kwocie 115 000,00 zł z zadania w formie dotacji pn. "Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki" na zadanie w formie dotacji pn. "Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki",

- w kwocie 27 000,00 zł z środków przeznaczonych na opłaty dla DPS na dożywianie dzieci w szkołach, ponieważ nie otrzymano jeszcze na ten cel dofinansowania w formie dotacji.

Ponadto nie dokonując zmiany w planowanych środkach na zadania inwestycyjne w załączniku nr 2 "Zadania inwestycyjne na 2010 rok" dokonano korekty nazw zadań w poz. 8, 10, 12, 13. Wprowadzono dodatkowo do budżetu gminy Suwałki na 2010 rok załącznik ustalający dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu planowanych do wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych.
Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe