Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/248/10 Rady Gminy Gródek

z dnia 27 stycznia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 85 pkt 2 i art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw1 (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 784.006 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 459.006 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody w kwocie 16.645.854 zł,
2) wydatki w kwocie 21.020.854 zł,
3) źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 4.375.000 zł są przychody pochodzące z:
a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w łącznej kwocie 3.875.000 zł.
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł.
§ 3. Ustala się:
1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.857.544 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 482.544 zł zgodnie z poniższą tabelą:
2) limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 620.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.875.000 zł.
§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXX/239/09 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2010 w zakresie wykazu zadań inwestycyjnych i limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXX/239/09 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2010 w zakresie planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6. Stwierdza się nieważność Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXX/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2010 ustalającego plan przychodw i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.
§ 7. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXX/239/09 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2010 określającym planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z poniższą tabelą:
§ 8. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 12 do Uchwały Nr XXX/239/09 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2010 dotyczącym prognozy łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/248/10
Rady Gminy Gródek
z dnia 27 stycznia 2010 r.

Zmiany w planie dochodów na 2010 rok

-
Uzasadnienie dokonanych zmian w planie dochodów. Zwiększenie planu w rozdziale 01010 § 6298 o kwotę 28.580 zł dotyczy planowanych do pozyskania środków w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 322.486 zł (322.485,06 zł) na realizację projektu polegającego na budowie naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz jednej lokalnej oczyszczalni na terenie Gminy Gródek oraz zmniejszenia planu dochodów o kwotę 293.906 zł planowanych do pozyskania środków na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Waliły Stacja (zmniejszenie wynika z rozstrzygnięcia przetargu). Zmniejszenie o kwotę 8 zł planu dochodów w rozdziale 60016 § 6330 wynika z wnioskowanej kwoty na dotację celową. Zmniejszenie planu o kwotę 4.224 zł w rozdziale 60095 § 6298 dotyczy zwiększenia o kwotę 13.500 zł planowanych do pozyskania środków na realizację zadania "Budowa mostu na rzece Supraśl w Podzałukach" w związku ze zwiększeniem wydatków kwalifikowalnych o planowaną do poniesienia wartość dokumentacji, oraz dotyczy zmniejszenia o kwotę 17.724 zł udziału środków z budżetu Unii Europejskiej w realizacji projektu "Przebudowa mostu na rzece Płoska…" w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Zmniejszenie w § 6298 o kwotę 46.106 zł w rozdziale 70005 planowanego udziału środków pomocowych, tj. o kwotę 23.053 zł w realizacji projektu "Remont budynku świetlicy w Słuczance" i o kwotę 23.053 zł w realizacji projektu "Remont budynku świetlicy w Mieleszkach" wynika ze zmniejszenia szacowanej wartości kosztorysowej poszczególnych zadań oraz zwiększenia wydatków kwalifikowalnych o wydatki na dokumentację. Na mocy art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664) gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dniem wejścia w życie tej ustawy (tj. z dniem 1 stycznia 2010 r.) zostały zlikwidowane. Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych gminnego funduszu stają się odpowiednio dochodami budżetu gminy oraz podlegają przekazaniu na rachunek budżetu gminy, w związku z czym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75618 § 0690 o kwotę 69.411 zł, na którą składają się środki pieniężne gminnego funduszu w wysokości 39.411 zł (39.410,63 zł) oraz planowane do zrealizowania w 2010 r. dochody z tytułu przekazywanych przez Urząd Marszałkowski części opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000 zł. Jednocześnie na mocy art. 16 ust. 4 ustawy środki pieniężne zgromadzone na rachunku gminnego funduszu przekazane na rachunek budżetu Gminy przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami oraz przedsięwzięcia inwestycyjne i działania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi (Rekultywacja i likwidacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku zaplanowana po stronie wydatków w rozdziale 90002 § 6058 i § 6059). W związku z tym, iż w 2010 r. Urząd Marszałkowski dokona końcowego rozliczenia finansowego zrealizowanego i zakończonego w 2009 r. projektu inwestycyjnego "Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia Gminy Gródek...." zwiększa się dochody w rozdziale 80195 § 6298 o kwotę 481.810 zł (481.809,60 zł). Zwiększenie dochodów o kwotę 254.543 zł w § 6298 w rozdziale 90002 dotyczy planowanych do pozyskania środków Unii Europejskiej na współfinansowanie realizacji projektu "Rekultywacja i likwidacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku".
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/248/10
Rady Gminy Gródek
z dnia 27 stycznia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków na 2010 rok

-
Uzasadnienie dokonanych zmian w planie wydatków. Zwiększenia w planie wydatków w § 4300 o kwotę 3.082 zł w rozdziale 01010 dokonano z uwagi na planowane wykonanie czyszczenia odcinków kanalizacji, natomiast zwiększenie w § 6058 o kwotę 28.579 zł i w § 6059 o kwotę 20.549 zł dotyczy wprowadzenia do planu wydatków zadania związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zmniejszeniem po rozstrzygnięciu przetargu wartości zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Waliłach Stacji (udział środków budżetu Gminy w budowie przydomowych oczyszczalni wynosi 202.091 zł, natomiast w budowie kanalizacji sanitarnej w Waliłach Stacji zmniejszył się o 181.542 zł i wynosi 209.349 zł). Różnica kwoty 6.750 zł pomiędzy planem dochodów w rozdziale 01010 § 6298 (663.303 zł) a planem wydatków w § 6058 (656.553 zł) dotyczy refundacji ze środków pomocowych wydatków poniesionych przez Gminę Gródek w latach ubiegłych na sporządzenie dokumentacji do realizacji zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w Waliłach Stacji. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 132.815 zł obejmuje zwiększenie o kwotę 125.000 zł limitu wydatków na przebudowę drogi gminnej we wsi Zarzeczany i o kwotę 7.815 zł na przebudowę ul. Polnej w Gródku. Zmniejszenie planu o kwotę 4.224 zł w rozdziale 60095 § 6058 dotyczy zwiększenia o kwotę 13.500 zł planowanych do pozyskania środków na realizację zadania "Budowa mostu na rzece Supraśl w Podzałukach" w związku ze zwiększeniem wydatków kwalifikowalnych o planowaną do poniesienia wartość dokumentacji, oraz dotyczy zmniejszenia o kwotę 17.724 zł udziału środków z budżetu Unii Europejskiej w realizacji projektu "Przebudowa mostu na rzece Płoska…" w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, natomiast zmniejszenie o kwotę 16.224 zł w § 6059 wynika ze zmniejszenia udziału środków własnych Gminy o kwotę 17.724 zł w realizacji projektu "Przebudowa mostu na rzece Płoska…" oraz zwiększenia o kwotę 1.500 zł w realizacji zadania "Budowa mostu na rzece Supraśl w Podzałukach". Zmniejszenie w § 6058 o kwotę 46.106 zł w rozdziale 70005 planowanego udziału środków pomocowych, tj. o kwotę 23.053 zł w realizacji projektu "Remont budynku świetlicy w Słuczance" i o kwotę 23.053 zł w realizacji projektu "Remont budynku świetlicy w Mieleszkach" , a także w § 6059 o kwotę 28.892 zł, tj. po 14.446 zł, wynika ze zmniejszenia szacowanej wartości kosztorysowej poszczególnych zadań oraz zwiększenia wydatków kwalifikowalnych o wydatki na dokumentację. Zwiększenia o kwotę 20.000 zł w rozdziale 80101 § 6050 dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku z dnia 14.01.2010 r. z przeznaczeniem na przebudowę układu zasilania energii elektrycznej (zadanie to nie zostało zrealizowane w 2009 r.). Przeniesienia kwoty 1.056 zł z § 4210 do § 4040 w rozdziale 80104 dokonano na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gródku z dnia 20 stycznia 2010 r. w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. w oparciu o faktyczne wykonanie wydatków płacowych. Zwiększenia o kwotę 1.000 zł w rozdziale 85111 § 6220 dokonano w związku z wnioskiem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach z dnia 11 stycznia 2010 r. o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego do laboratorium SP ZOZ, tj. analizatora biochemicznego służącego do wykonywania szerokiego zakresu oznaczeń biochemicznych, którego cena wynosi ok. 50tys. zł. Zmniejszenia o kwotę 443 zł w rozdziale 85154 planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dokonano z uwagi na to, że kwota niewykorzystanych w 2009 r. środków, która powiększa przeznaczony na ten cel plan wyniosła 3.557 zł i była mniejsza o 443 zł od przewidywanej. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku dokonano zwiększenia planu o kwotę 14.253 zł w rozdziale 85219 § 4010 w związku z przypadającą do wypłaty w 2010 r. nagrodą jubileuszową, natomiast przesunięcie kwoty 172 zł z § 4480 do § 4040 wynika z przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego o faktyczne wykonanie wydatków płacowych w 2009 r. Zmiany w rozdziale 85395 polegające na przesunięciu kwoty 14 zł z § 4048 do § 4308 i kwoty 1 zł z § 4049 do § 4309 dokonane zostały po uzyskaniu akceptacji Instytucji Rozliczającej Projekt "Odnaleźć siebie" i dotyczą kosztów prowizji bankowych. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395 o kwotę łączną 35.154 zł dokonane zostało w oparciu o zawartą w 2009 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Białymstoku umowę, w wyniku której gmina w 2009 r. otrzymała środki finansowe na realizację programu pilotażowego pn. "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne i zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko-miejskie w ramach obszaru A" (na realizację zadania przeznaczona jest kwota 34.305,60 zł - § 3260, na obsługę w 2010 r. - 847,64 zł). Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono na wydatki bieżące kwotę 25.000 zł, z tego na zadania związane z utrzymaniem zbiornika retencyjnego i rowów dopływowych (rozdział 90001) kwotę 10.000 zł oraz na zadania z zakresu gospodarki odpadami (rozdział 90003) kwotę 15.000 zł. Zwiększenie planu w rozdziale 90002 w § 6058 o kwotę 254.543 zł i o kwotę 44.920 zł w § 6059 dotyczy nowego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji pn. "Rekultywacja i likwidacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku". W związku z realizacją tego zadania przez Urząd Gminy, zmniejsza się o 100.000 zł plan dotacji celowych w rozdziale 90017 § 6210 w zakresie przeznaczonym na rozpoczęcie przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku pierwszego etapu prac związanych z zamknięciem gminnego składowiska odpadów komunalnych. Natomiast zwiększenie o 5.000 zł planu w § 6050 w rozdziale 90015 dotyczy wydatków na sporządzenie dokumentacji do realizacji zadania "Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Piaskowej w Gródku". Z uwagi na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości obiektów oraz gruntów przekazanych przez Gminę w trwały zarząd Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku, który z tytułu ich zarządu nie uzyskuje żadnych dochodów (dotyczy wysypiska, które z dniem 31 grudnia 2009 r. zostało zamknięte, targowicy oraz zbiornika retencyjnego w Zarzeczanach: gruntów, powierzchni użytkowej budynku na wysypisku, budowli: wysypisko, targowica, zbiornik w Zarzeczanach), podatkiem od nieruchomości za te obiekty zostanie obciążony przez KZB w Gródku Urząd Gminy Gródek, w związku z czym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 § 4480 o kwotę 40.000 zł. Zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków w § 6050 w rozdziale 92109 dotyczy wprowadzenia do zadań inwestycyjnych na 2010 r. zadania "Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku" w zakresie robót dodatkowych, natomiast zmniejszenie planu w rozdziale 92109 w § 6058 i § 6059 z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 92195 § 6058 i § 6059 dotyczą zmiany rozdziału, w ramach którego realizowana będzie inwestycja pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku".
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/248/10
Rady Gminy Gródek
z dnia 27 stycznia 2010 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i limity wydatków na zadania inwetycyjne w 2010 r.

Lp Nazwa zdania inwestycyjnego Rok rozpo-częcia Wartość zadania (szacunkowa) Dotychczas poniesione wydatki Środki wynikające z planów na 2010 r. w tym:
Środki do pozyskania z innych źródeł
Jednostka realizująca zadanie
1 Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na nowopowstałych działkach w Grodku 2009-2010 320 067 19 953 300 114 Urząd Gminy Gródek
2 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Waliły-Stacja 2007-2010 592 006 48 590 543 416 334 067 1 Urząd Gminy Gródek
3 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz jednej lokalnej oczyszczalni na terenie Gminy Gródek 2010 524 577 524 577 322 4862 Urząd Gminy Gródek
RAZEM 1 436 650 68 543 1 368 107 656 553
4 Przebudowa drogi gminnej we wsi Zarzeczany 2009-2010 669 380 3 380 666 000 Urząd Gminy Gródek
5 Przebudowa mostu na rzece Płoska na działkach numer ewidencyjny 541, 571/4 i 492/1 obręb Kołodno 2008-2010 349 898 17 962 331 936 165 9683 Urząd Gminy Gródek
6 Przebudowa ul. Polnej w Gródku 2008-2010 354 094 14 094 340 000 Urząd Gminy Gródek
7 Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Lisiej w Waliłach Stacji 2006-2011 870 053 44 269 20 000 Urząd Gminy Gródek
8 Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Wschodniej, ulicy Cmentarnej i odcinka ulicy Piaskowej 2008-2011 131 342 3 092 15 000 Urząd Gminy Gródek
9 Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Młynowej i ul. Koszarowej 2008-2011 900 000 6 740 15 000 Urząd Gminy Gródek
10 Przebudowa ulicy Michałowskiej w Gródku na odcinku 949 mb 2009-2010 1 021 528 12 528 1 009 000 504 4924 Urząd Gminy Gródek
11 Budowa mostu na rzece Supraśl w Podzałukach 2009-2010 250 000 250 000 225 000 5 Urząd Gminy Gródek
RAZEM 4 546 295 102 065 2 646 936 895 460
12 Remont budynku świetlicy w Słuczance 2010 162 501 162 501 99 898 Urząd Gminy Gródek
13 Remont budynku świetlicy w Mieleszkach 2010 162 501 162 501 99 898 Urząd Gminy Gródek
14 Remont budynku socjalnego w Straszewie 2010 15 000 15 000 Urząd Gminy Gródek
15 Remont budynku socjalnego po byłej szkole podstawowej w Podozieranach 2009-2010 32 841 17 841 15 000 Urząd Gminy Gródek
RAZEM 372 843 17 841 355 002 199 796 6
16 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa 2010-2012 165 757 69 850 59 3727 Urząd Gminy Gródek
RAZEM 165 757 0 69 850 59 372
17 Zakup zestawu komputerowego do przechowywania informacji niejawnych i realizacji zadań obrony cywilnej 2010 4 200 4 200 Urząd Gminy Gródek
RAZEM 4 200 0 4 200
18 Remont instalacji wentylacji mechanicznej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gródku 2010 95 000 95 000 Szkoła Podstawowa w Gródku
19 Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej 2010 25 000 25 000 Szkoła Podstawowa w Gródku
20 Całkowita modernizacja układu mechanicznej wentylacji wyciągowej dla potrzeb kuchni i zmywalni Przedszkola Samorządowego w Gródku 2009-2010 61 500 4 500 57 000 Przedszkole Samorządowe w Gródku
21 Przebudowa układu zasilania energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Gródku 2010 20 000 20 000 Szkoła Podstawowa w Gródku
RAZEM 201 500 4 500 197 000
22 Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Piaskowej w Gródku 2009-2010 50 976 976 50 000 Urząd Gminy Gródek
23 Rekultywacja i likwidacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku 2010-2011 1 033 801 299 463 254 5438 Urząd Gminy Gródek
RAZEM 1 084 777 976 349 463 254 543
24 Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku 2008-2010 1 629 385 113 527 1 515 858 500 0009 Urząd Gminy Gródek
25 Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku - roboty dodatkowe 2008-2010 616 736 586 736 30 000 Urząd Gminy Gródek
RAZEM 2 246 121 700 263 1 545 858 500 000
26 Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wokół zbiornika wodnego w Zarzeczanach 2009-2010 204 630 9 430 195 200 120 000 10 Urząd Gminy Gródek
RAZEM 204 630 9 430 195 200 120 000
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE 10 262 773 903 618 6 731 616 2 685 724
Uszczegółowienie zadania nr 23:
23 Rekultywacja i likwidacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku 1 033 801, z tego na rok: Środki własne Środki pomocowe z budżetu UE Urząd Gminy Gródek
2010- 299 463 44 920 254 543
-2011 734 338 110 151 624 187
RAZEM 1 033 801 155 071 878 730 8
1 planowane do pozyskania środki w wysokości 340.817 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania Odnowa i rozwój wsi; kwota planowana do pozyskania obejmuje refundację wydatków poniesionych przez Gminę Gródek w latach ubiegłych w wysokości 6.750 zł,
2 planowane do pozyskania środki w wysokości 322.486 zł w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
3 planowane do pozyskania środki w wysokości 170.238 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 z działania Rozwój transportu drogowego; kwota planowana do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej obejmuje refundację wydatków poniesionych przez Gminę Gródek w latach ubiegłych w wysokości 4.270 zł,
4 planowane do pozyskania środki z budżetu państwa w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011",
5 planowane do pozyskania środki w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego,
6 planowane do pozyskania środki w ramach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania Odnowa i rozwój wsi,
7 środki do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach realizowanych przez Województwo Podlaskie projektu z IV Osi RPO WP z udziałem beneficjentów, w tym Gminy Gródek,
8 planowane do pozyskania środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych,
9 środki do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", z działania "Odnowa i rozwój wsi",
10 planowane do pozyskania środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania Odnowa i rozwój wsi.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/248/10
Rady Gminy Gródek
z dnia 27 stycznia 2010 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.

L.p. Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych na początek roku (w złotych) Dochody dochodów własnych Wydatki (w złotych) Stan środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych na koniec roku
Ogółem (w złotych) źródła dochodów wskazanych przez Radę
I Dochody własne jednostek budżetowych,z tego: 904 4510 5414 0
1. Szkoła Podstawowa w Gródku (rozdz. 80101) 904 1010 1914 0
2. Przedszkole Samorządowe w Gródku (rozdz. 80104) 0 3500 3500 0
Uzasadnienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków dochodów własnych. Zmiany w planie dochodów własnych w rozdziale 80101 dokonane zostały na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku z dnia 14.01.2010 r. umotywowany tym, że w 2009 r. nie wydatkowano wszystkich środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych - zmiana dotyczy zwiększenia stanu środków na początek roku o kwotę 904 zł oraz wydatków o kwotę 904 zł.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI/248/10
Rady Gminy Gródek
z dnia 27 stycznia 2010 r.

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Gminy Gródek na koniec 2010 r. i lata następne

III. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań:
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe